sluiten

26 februari 2019

Tips voor Werkgevers en werknemers

Bijtelling auto 25% niet naar 22%

Rijdt uw werknemer in een auto van de zaak waarvoor een bijtelling van 25% wegens privégebruik geldt? In dat geval kan de volgende uitspraak van de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, voor u van belang zijn. De uitspraak betreft een werknemer die rijdt in een auto van de zaak, die in augustus 2015 voor het eerst op naam is gesteld in het kentekenregister. De bijtelling wegens privégebruik bedraagt daarom 25%. Op 1 januari 2017 wordt het bijtellingspercentage van een dergelijke auto van de zaak verlaagd naar 22%. Daarbij is overgangsrecht opgenomen, waardoor de bijtelling ook na 1 januari 2017 25% blijft. De Hoge Raad beslist dat deze ongelijke behandeling van gelijke gevallen is toegestaan. Er is geen sprake van discriminatie, omdat er een redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat voor het onderscheid.

Bijtelling

 

Het overgangsrecht is dus niet gunstig voor werknemers die op 1 januari 2017 al reden in een auto van de zaak met een bijtelling van 25%. Zij zitten echter niet alleen gedurende de overgangsperiode van maximaal 60 maanden vast aan deze hoge bijtelling, maar ook na de 60-maandstermijn van het overgangsrecht als zij blijven rijden in dezelfde auto.

 

Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres

Van werknemers die geen inwoner zijn van Nederland mag u in de aangifte Loonheffingen niet het tijdelijke Nederlandse verblijfsadres (bijvoorbeeld een vakantiewoning) opnemen. U moet het buitenlandse adres vermelden. Is dat niet bekend, dan past u het anoniementarief toe. Aan de hand van de feiten en omstandigheden bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is. Als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt, is dat Nederland. Woont het gezin in het buitenland, gaan zijn/haar kinderen daar naar school, worden er daar bankrekeningen aangehouden en wordt daar ook regelmatig naartoe gereisd? In dat geval is hij of zij geen inwoner van Nederland. U neemt dan het buitenlandse adres op in de loonadministratie.

 

Vraag de werknemer bij twijfel om een woonplaatsverklaring. Deze kan worden aangevraagd bij het belastingkantoor (mogelijk in het buitenland) waaronder de werknemer valt.

 

 

Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV!

Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? In dat geval krijgt u maandelijks facturen van het UWV om die uitkeringen te verhalen. IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden daarentegen niet aan u doorbelast.
De rechter heeft in dit kader onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen, vanwege door het UWV toegekende WGA-uitkeringen. Achteraf bleek dat er recht had moeten bestaan op een IVA- uitkering, die dus niet wordt doorbelast aan de werkgever. De rechter besliste dat de werkgever die premieschade bij het UWV kan claimen.

 

Het verdient aanbeveling om bij dergelijke schade deze niet alleen te claimen bij het UWV. Verzoek ook de Belastingdienst om de beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de betreffende jaren te corrigeren.

 

 

Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast hoeft u een vergoeding voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste van de vrije ruimte te brengen. Nu tellen die vergoedingen nog wel mee voor de vrije ruimte. Dit leidt tot veel onbegrip bij werkgevers, omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer. De wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de werkkostenregeling. Hierbij is er overleg geweest met ondernemers, brancheorganisaties en intermediairs.

 

Hoe pakt de verruiming uit?

We geven hierna enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de werkkostenregeling concreet uitpakt.

Loonsom (€) Vrije ruimte voor de maatregel (€) Vrije ruimte na de maatregel (€) Verruiming als bedrag (€) Verruiming als percentage
200.000 2.400 3.400 1000 42%
400.000 4.800 6.800 2000 42%
800.000 9.600 11.600 3000 21%
4.000.000 48.000 50.000 2000 4%

 

Arbeidsmarkt

Premie Zvw 2019

U betaalt als werkgever over het loon van uw werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). In bepaalde gevallen betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die u dan inhoudt op zijn/haar nettoloon. Dat geldt bijvoorbeeld voor pseudo-werknemers (opting-in), maar ook voor dga’s (bestuurders van hun bv) die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De heffing of bijdrage wordt berekend over het loon van de werknemer tot een bepaald maximum. Het maximumbijdrageloon is in alle gevallen gelijk en is in 2019 verhoogd naar € 55.927 (in 2018: € 54.614). Het percentage van de werkgeversheffing Zvw is in 2019 ook omhoog gegaan van 6,90% naar 6,95%. Het percentage werknemersbijdrage Zvw bedraagt 5,7% in 2019 (in 2018: 5,65%).

 

Inhouding nominale premie Zvw op minimumloon

Sinds 1 januari 2017 geldt er een verbod op inhoudingen op het minimumloon. Er worden echter enkele uitzonderingen op dit verbod toegestaan, maar dan moet u wel aan de voorwaarden voldoen. Een van die uitzonderingen betreft de zorgverzekeringspremie. U mag met een schriftelijke machtiging van de werknemer de kosten voor de zorgverzekering op het uit te betalen minimumloon inhouden tot maximaal het bedrag van de gemiddelde nominale premie die een verzekerde voor de zorgverzekering betaalt. In 2019 is dat € 119,35 per maand.

 

Impact Wet arbeidsmarkt in balans

Onlangs heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aangenomen. Op 1 januari 2020 zal dit nieuwe arbeidsrecht in werking moeten treden. Er gaat dan veel veranderen. Sommige maatregelen hebben pas effect na de inwerkingtreding, zoals de nieuwe regels voor de hoogte van de transitievergoeding en het versoepelde ontslagrecht, waardoor u gemakkelijker werknemers in vaste dienst kunt ontslaan. Op andere maatregelen moet u mogelijk al in 2019 anticiperen. Dit geldt met name voor de oproepcontracten en contracten voor bepaalde tijd die u in 2019 sluit en ook voor de maatregelen ten aanzien van de ruimere rechten van oproepkrachten. We houden u in onze komende nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel. Wij attenderen u op nieuwe ontwikkelingen, zodat u tijdig actie kunt ondernemen.

 

Attentiepunt

Een van de voorgenomen maatregelen in het kader van de Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, is inmiddels gesneuveld tijdens het eerste debat hierover op 31 januari 2019. Het betreft de maatregel over de verruiming van de proeftijd naar 5 maanden voor contracten voor onbepaalde tijd.

 

Medezeggenschap over pensioen nu ook bij kleine ondernemingen

Werknemers die werken in een onderneming waar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, hebben met ingang van 1 januari 2019 een steviger recht gekregen op informatie over hun pensioen. U moet als werkgever, desgevraagd, informatie geven over de vaststelling, wijziging of beëindiging van de pensioenregeling en over voorgenomen besluiten over de vaststelling, wijziging of beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst. Deze informatie geeft u op eigen initiatief en zo spoedig mogelijk. Alle informatie moet zoveel mogelijk schriftelijk worden gegeven.

 

Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres

Van werknemers die geen inwoner zijn van Nederland mag u in de aangifte Loonheffingen niet het tijdelijke Nederlandse verblijfsadres (bijvoorbeeld een vakantiewoning) opnemen. U moet het buitenlandse adres vermelden. Is dat niet bekend, dan past u het anoniementarief toe. Aan de hand van de feiten en omstandigheden bepaalt u van welk land een werknemer inwoner is. Als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt, is dat Nederland. Woont het gezin in het buitenland, gaan zijn/haar kinderen daar naar school, worden er daar bankrekeningen aangehouden en wordt daar ook regelmatig naartoe gereisd? In dat geval is hij of zij geen inwoner van Nederland. U neemt dan het buitenlandse adres op in de loonadministratie.

 

Vraag de werknemer bij twijfel om een woonplaatsverklaring. Deze kan worden aangevraagd bij het belastingkantoor (mogelijk in het buitenland) waaronder de werknemer valt.

 

 

 

Aanpassing jaarloongrenzen LIV 2019

De uurloongrenzen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn aangepast aan de nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon (wml). De uurloongrenzen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) worden jaarlijks bij aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd. Dat gebeurt overeenkomstig de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar. De aan het begin van het jaar vastgestelde uurloongrenzen zijn daarmee voor het gehele betreffende jaar van toepassing.

Per 1 januari 2019 gelden de volgende uurloongrenzen:

Koppeling aan het wml Uurloongrens
100% wml € 10,05
110% wml € 11,07
125% wml € 12,58

 

Gemiddeld uurloon 2019 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
€ 10,05 maar niet meer dan € 11,07 € 1,01 € 2.000
Meer dan € 11,07 maar niet meer dan € 12,58 € 0,51 € 1.000

 

Meer vrijwilligerswerk met WW

Heeft u een WW-uitkering? In dat geval heeft u sinds 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. U kunt sindsdien met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen bij meer organisaties en instellingen zonder winstoogmerk. Tot nu toe moest die organisatie een algemeen nut beogende instelling (anbi) zijn of een sociaal belang behartigende instelling (sbbi). Door de uitbreiding kunt u bijvoorbeeld ook met behoud van uw uitkering vrijwilligerswerk doen voor sportverenigingen of buurtinitiatieven.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 7 februari 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.