sluiten

20 mei 2021

Tips voor werkgevers en werknemers mei 2021

Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot, dat is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat u NOW-steun moet terugbetalen. 

Daarvoor kunt u een betalingsregeling treffen met het UWV. Dat kan telefonisch (088- 898 20 04) maar sinds kort ook digitaal via een formulier. Momenteel is er een formulier beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en een formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). U hebt voor het invullen van het formulier het loonheffingennummer nodig en het bedrag van de terugbetaling. U kunt zelf bepalen in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag wenst terug te betalen. 

Tip

U kunt dus alleen een terugbetalingsregeling aanvragen, nadat u een beslissing hebt ontvangen op uw aanvraag van de definitieve vaststelling. 

 

reiskostenvergoeding

Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 1 juli 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. In het vorige FiscKwartaaltje berichtten wij u dat de verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken, tot 1 april 2021 geen gevolgen hoefde te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedingen die u vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan uw werknemers hebt toegekend. 

Tip

U hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wilt u de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

 

wettelijke-vakantiedagen

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als uw werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat de wettelijke vakantiedagen níet vervallen als u uw werknemers niet duidelijk en tijdig hebt geïnformeerd over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. U moet uw werknemers stimuleren en ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Doet u dit niet (goed), dan behouden uw werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen verzoeken.

 

Tip

Zijn er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2020 door werknemers niet opgenomen? Informeer dan deze werknemers over de datum waarop die dagen vervallen én stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2021 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan er dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

 

Einde NOW in zicht of toch niet?

Momenteel loopt de vijfde en laatste tranche van de NOW-regeling. Daarmee kunt u een tegemoetkoming krijgen van maximaal 85% van uw loonkosten als u door de coronacrisis ten minste 20% omzetverlies lijdt. Deze tranche loopt nog tot 1 juli 2021. U kunt de NOW voor deze tranche aanvragen tot en met 30 juni 2021. Er zijn geruchten dat het kabinet bereid zou zijn om de coronasteun na 1 juli a.s. nog een kwartaal voort te zetten. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat in het volgende FiscKwartaal(tje).

 

Eenzijdig eigen pensioenbijdrage invoeren, mag dat?

Stel, u wilt met ingang van 1 juli 2021 een eigen bijdrage van uw werknemers vragen in de te betalen pensioenpremies. Tot deze datum zijn uw werknemers geen bijdrage verschuldigd. Mag u dit eenzijdig invoeren? Nee, meestal niet. Het invoeren van een dergelijke werknemersbijdrage is namelijk een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. U heeft daartoe instemming nodig van de betrokken werknemers, tenzij de pensioenovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Als deze instemming niet is gegeven en er is ook geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen, dan kan dit dus niet. Overigens moet u een zwaarwichtig belang hebben om succesvol een beroep te kunnen doen op het wijzigingsbeding.

 

controle-thuiswerken

Controle thuiswerkende werknemers – wat kan en wat niet

Nu thuiswerken in veel bedrijven gemeengoed is geworden, wilt u wellicht controleren of uw thuiswerkende werknemers tijdens de voorgeschreven uren daadwerkelijk aan het werk zijn. Hier zijn mogelijkheden voor, maar deze zijn niet oneindig. Er zijn bedrijven waar bijvoorbeeld dagelijks moet worden ingebeld of waarbij werknemers wekelijks Excel-sheets met activiteiten moeten inleveren. U kunt de activiteiten ook controleren in uw systemen. Kondig dit wel vooraf aan en doe dit op een manier waarbij u niet de inhoud controleert. Controleer dus bijvoorbeeld niet de mailbox van het personeel. Als u uw werknemer bespiedt, inhoudelijke berichten controleert of uw systemen misbruikt voor een controle, zal dit al snel tot gevolg hebben dat u de privacy van de werknemer schendt. Vergelijk dit met beveiligingspoortjes, die niet als een verkapt kloksysteem mogen worden ingezet. In sommige gevallen kan een vergaande controle zelfs een strafbaar feit zijn. 

 

 

 

Vrijstelling RVU-heffing ook voor lopende uitkeringen

Bent u van plan om werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan, dan kunt u tijdelijk (tot 1 januari 2026) gebruikmaken van een verzachting van de strafheffing (RVU-heffing) van 52%. Met ingang van 1 januari dit jaar is namelijk de zogenoemde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dit betekent dat de eindheffing van 52% onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag blijven van de drempelvrijstelling van € 1.847. De drempelvrijstelling berekent u aan de hand van het aantal maanden vanaf de (eerste) uitkering tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer, met een maximum van 36 maanden. 

Alleen als u per maand meer uitbetaalt, moet u dus over het meerdere de strafheffing van 52% betalen. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze tijdelijke vrijstelling ook op lopende RVU-uitkeringen kan worden toegepast. 

Let op

De vrijstelling is van toepassing op de eindheffing die u moet betalen, níet op de loonbelasting die bij de werknemer wordt ingehouden. Op de uitkering die u aan de werknemer betaalt, moet u op de gebruikelijke manier loonbelasting inhouden. In de meeste gevallen is de groene tabel van toepassing, bij een periodieke betaling de tijdvaktabel en bij een eenmalige betaling de tabel bijzondere beloningen. 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.