sluiten

20 mei 2019

Tips voor werkgevers en werknemers mei 2019

Anticipeer tijdig op einde pensioencontract

Stel, u heeft de pensioentoezegging aan uw werknemers keurig ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Onlangs ontving u nog een brief van deze maatschappij waarin zij aangeven dat de uitvoeringsovereenkomst eindigt op 1 december aanstaande. In de waan van de dag denkt u ‘dat komt wel’. Maar wacht niet te lang met reageren. Als u op 1 december geen nieuwe uitvoeringsovereenkomst hebt gesloten, loopt u als werkgever een groot risico.

De pensioentoezegging aan uw werknemers eindigt namelijk niet ook automatisch op 1 december. Als de toezegging na 1 december niet verzekerd is, bent u als werkgever zelf aansprakelijk voor bijvoorbeeld het uitkeren van een partnerpensioen.

tip

Zorg ervoor dat u ruim voor de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst met uw verzekeraar (een andere mag ook) een nieuw contract hebt afgesloten. U bent namelijk als werkgever verplicht om uw pensioentoezegging buiten de onderneming te verzekeren.

 

Wettelijk minimumloon jongeren tot ruim 19% hoger!

De verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli a.s. zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat met name de bedragen voor 18-jarigen t/m 21-jarigen aanzienlijk worden verhoogd. Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 krijgen 21-jarigen ruim 19% meer loon, 20-jarigen bijna 15,7%, 19-jarigen ruim 10,4% en 18-jarigen ruim 6,5% meer loon. U zult deze forse stijging van de loonkosten waarschijnlijk moeten doorberekenen in de vergoedingen voor uw producten en diensten. Ook zullen de sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën, voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, evenredig stijgen.

tip

Klik hier om de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 en per 1 juli 2019 met elkaar te vergelijken.

 

 

seizoenswerk

Geen versoepeling voor seizoenswerk in WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het voor u aantrekkelijker maken om personeel in vaste dienst te nemen. Een van de maatregelen daartoe is dat er een hoger WW-tarief wordt betaald bij flexibele arbeidscontracten en een laag tarief bij vaste dienstverbanden. Wie nog de stille hoop had dat er in de WAB een bijzonder regime zou worden toegepast voor seizoenswerk, kan deze hoop laten varen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zich er stellig over uitgelaten dat het niet de bedoeling is om een uitzondering te maken. Uitzonderingen zouden namelijk leiden tot een onoverzichtelijke administratie, waarbij het voor de Belastingdienst niet meer na te gaan is of u de juiste informatie bij de loonaangifte opgeeft. En zaken die niet na te gaan zijn, zijn ook niet te handhaven en daarmee onwenselijk, zo is de stelling van de minister. Ten aanzien van de berekening van de transitievergoeding zal er evenmin een uitzondering worden geïntroduceerd voor seizoenswerkers. Dit hadden belangenverenigingen wel aan de minister gevraagd ten behoeve van werkgevers die actief zijn in de horeca, beveiliging, landbouw en recreatie.

 

Eigenrisicodragers ZW moeten werknemers na einde contract weer in dienst nemen!

Bent u publiek verzekerd bij het UWV, dan moet u zieke werknemers in uw eigen bedrijf re-integreren zolang de arbeidsovereenkomst duurt (Spoor 1) – en buiten het eigen bedrijf zolang de loondoorbetalingsplicht bij ziekte duurt (Spoor 2). In de regel is dat twee jaar en bij een opgelegde loonsanctie drie jaar. Bent u eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW), dan heeft u de genoemde re-integratieplicht voor de ZW ook voor ex-werknemers ná het einde van het dienstverband. Het leek logisch dat van een ERD-ZW-werkgever bij een re-integratie Spoor 1 niet in redelijkheid kon worden verlangd om een ex-werknemer weer in dienst te moeten nemen in het kader van re-integratie. Dit bleek een misvatting; het UWV denkt daar anders over. ERD-ZW-werkgevers werden overstelpt met door het UWV opgelegde loonsancties, omdat zij zieke ex-werknemers niet opnieuw een (vast) contract aanboden. De minister van SZW heeft de handelwijze van het UWV juist geacht.

Tijdig heroverwegen

Het aantal eigenrisicodragers ZW is de laatste jaren fors toegenomen, met name onder grote(re) uitzend- en payrollbedrijven. Payrollwerkgevers worden mogelijk vanaf 1 januari 2020 bij nieuwe overeenkomsten niet meer als ‘uitzendbedrijf’ aangemerkt door het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans.’ Maar afgezien daarvan maakt een verplichting om ex-werknemers in het kader van re-integratie na einde contract weer in dienst te nemen, het niet erg aantrekkelijk om ERD-ZW-werkgever te worden of te blijven. Om die reden is het verstandig om uiterlijk in september 2019 af te wegen of u per 1 januari 2020 nog ERD-ZW-werkgever wilt blijven of worden. Deze re-integratieverplichting kan een reden zijn om terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

 

Voorkom fraude: check e-mails van werknemers

Check of de e-mails die u van werknemers ontvangt ook daadwerkelijk van hen afkomstig zijn. Met name wanneer het gaat om een verzoek om een bankrekeningnummer aan te passen. Met een simpel telefoontje om het verzoek te verifiëren, kunt u veel ellende voorkomen, zo blijkt uit de volgende zaak.

fraudeEen salarisadministrateur ontvangt een e-mail van een werknemer die hij kent. Deze mail bevat een verzoek om het bankrekeningnummer te wijzigen, waarnaar het salaris van deze werknemer wordt overgemaakt. De salarisadministrateur voert die wijziging keurig uit. Enige tijd later vraagt de werknemer aan de salarisadministrateur waarom hij zijn salaris nog niet heeft ontvangen. Wat blijkt? De werknemer had helemaal geen e-mail gestuurd aan de salarisadministrateur; het e-mailadres van de werknemer was gehackt. In de media wordt melding gemaakt van diverse vergelijkbare fraudegevallen. U bent gewaarschuwd.

 

Pas op met ontslag bijna gepensioneerde werknemer

Het kan onverstandig zijn om een werknemer te ontslaan kort voor zijn pensioendatum. Dat blijkt uit de zaak van een werknemer die ruim anderhalf jaar voor zijn pensioendatum werd ontslagen. De   kantonrechter oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de volledige vergoeding toe te kennen. Hij wees een gedeeltelijke vergoeding toe van € 25.000 bruto. Daarbij hield hij rekening met het daadwerkelijke verlies aan inkomen van deze werknemer. Maar het hof (in hoger beroep) en de Hoge Raad – de hoogste rechter - menen dat uit de wetsgeschiedenis van de ‘Wet werk en zekerheid’ blijkt dat een werknemer gewoon aanspraak kan maken op de volledige transitievergoeding! Oók als de inkomensderving tot aan de pensioendatum lager is dan de hoogte van de transitievergoeding. De werkgever moet de werknemer daarom bijna € 75.000 bruto betalen.

In dienst houden

Kortom, er is geen sprake van een zogenaamde ‘aftopping’. De transitievergoeding is echter niet verschuldigd bij een ontslag op de pensioendatum. Daarom is het in sommige gevallen de afweging waard om een werknemer nog even in dienst te houden. Dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het loon en de duur van het dienstverband; deze zijn bepalend voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Compensatie

Markant in deze zaak is het feit dat de vergoeding hier moet worden betaald nadat de ontslagvergunning werd aangevraagd na 24 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Gezien de nieuwe wetgeving ‘compensatie transitievergoeding’ die per 1 april 2020 van kracht wordt, zou deze werkgever de rekening straks kunnen doorschuiven naar het UWV.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 9 mei 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.