sluiten

26 augustus 2020

Tips voor werkgevers en werknemers Augustus 2020

Deadline NOW 2.0-aanvraag nadert

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hebt u ook van de NOW 1.0-regeling gebruik gemaakt? In dat geval kunt u de 4-maandsperiode niet zelf bepalen. De omzetperiode van de NOW 2.0-regeling moet dan aansluiten op de periode gekozen bij de NOW 1.0-regeling. De referentiemaand voor de loonsom is maart van dit jaar. U kunt een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. U kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 31 augustus 2020.

Geen dividend- en bonusuitkeringen

Let op, u moet voor de NOW 2.0-subsidie wel aan meer voorwaarden voldoen dan voor de NOW 1.0-subsidie. U mag bijvoorbeeld geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld in 2021. Dit moet u bij de aanvraag verklaren. Aan deze voorwaarde moet u voldoen als uw totale NOW-voorschot € 100.000 of meer bedraagt of uw NOW-subsidie definitief wordt vastgesteld op € 125.000 of meer. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019. Verder geldt de voorwaarde ook niet voor het overige personeel dat bij uw bedrijf werkt en dat mogelijk variabel wordt beloond via bonussen.

Toch collectief ontslag

U mag tijdens de subsidieperiode in beginsel geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Ontslaat u toch om deze reden werknemers en hebt u subsidie aangevraagd en gekregen voor de loonkosten van deze werknemers? Dan moet u die subsidie terugbetalen. De ‘extra’ korting van 50% is in NOW 2.0 vervallen. Maar wilt u 20 of meer werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen en neemt u deel aan de NOW-regeling, dan moet u een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt u er met hen niet uit, dan moet u een aanvraag voor mediation doen bij een speciale commissie van de Stichting van de Arbeid. Hebt u geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag toch extra gekort met 5%.

Let op

Dit betekent overigens niet dat het onmogelijk is om afscheid te nemen van personeel. De vaststellingsovereenkomst blijft immers een goed alternatief.

 

 

Inspanningsverplichting scholingInspanningsverplichting scholing

U moet zich inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. De vraag is hoe u aan die inspanningsverplichting - waarvoor u een verklaring hebt moeten afleggen - nu precies invulling moet geven? Dat verschilt per werkgever en vergt dus maatwerk. Wel zijn er minimumvoorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo bent u verplicht om bij uw werknemers aandacht te vragen voor de mogelijkheden om een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur aan te vragen (zie verderop bij ‘Gratis ontwikkeltraject etc..). Daarbij kunnen zij gebruikmaken van de middelen in het kader van ‘NL Leert Door’ . U moet uw werknemers aangeven waar zij informatie hierover kunnen verkrijgen. U kunt de nieuwe scholingsverplichting inpassen in uw bestaande scholingsbeleid. Het gratis ontwikkeladvies is sinds 1 augustus jl. van start gegaan.

Aanvraag definitieve vaststelling NOW-subsidie

Hebt u NOW-subsidie aangevraagd, dan moet u deze definitief laten vaststellen door het UWV. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 1.0 kunt u vanaf 7 oktober 2020 aanvragen. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 2.0 kunt u indienen ná 15 november 2020. Hebt u zowel NOW 1.0- als NOW 2.0-subsidie aangevraagd, dan mag u de aanvraag voor de definitieve vaststelling van beide subsidies gelijktijdig indienen ná 15 november 2020. Het UWV stuurt u vervolgens binnen 52 weken na deze aanvraag een eindafrekening.

Let op

We hebben hier op hoofdlijnen de nieuwe NOW 2.0-regeling beschreven. De regeling is echter ingewikkeld. Daarom is het verstandig om bij de aanvraag een deskundige te betrekken.

 

 

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na langdurige ziekte

Sinds 1 april jl. kunt u bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. Dit geldt ook als het dienstverband deels is beëindigd. Was de werknemer al vóór 1 juli 2015 104 weken of langer arbeidsongeschikt, dan wordt geen compensatie toegekend.

Aanvraag compensatie

Had u werknemers in dienst die na 1 juli 2015 104 weken of langer arbeidsongeschikt waren en hebt u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 bij ontslag transitievergoedingen aan hen betaald? Voor deze zogenaamde ‘oude gevallen’ dient u de aanvraag voor compensatie in tussen 1 april en uiterlijk 30 september 2020. Hebt u sinds 1 april 2020 een transitievergoeding betaald bij ontslag van een langdurig zieke werknemer? In dat geval vraagt u de compensatie binnen 6 maanden aan. Het UWV wijst te vroeg of te laat ingediende aanvragen af. Wees dus op tijd!

Bereid u tijdig voor

U moet bij de aanvraag in elk geval afschriften meesturen van:

 • de arbeidsovereenkomst; • salarisstroken;
 • de berekening van de transitievergoeding;
 • het betalingsbewijs van de transitievergoeding; en
 • de (ontslag)beschikking van het UWV of de vaststellingsovereenkomst.

Soms moet u ook andere gegevens verstrekken. Kortom, begin op tijd met het verzamelen van al deze gegevens, zeker als u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 meerdere transitievergoedingen hebt betaald bij ontslag van langdurige zieke werknemers.

 

Eindelijk een pensioenakkoord – nu de uitvoering nog

Het heeft wat voeten in de aarde gehad; maar er is een Pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat alle pensioenregelingen in Nederland met ingang van 2026 zijn omgezet in een beschikbarepremieregeling. Het premiepercentage dat binnen die beschikbare premieregeling gaat gelden, is voor iedere werknemer – ongeacht zijn of haar leeftijd – hetzelfde. Hebt u al bij een verzekeringsmaatschappij een beschikbarepremieregeling afgesloten met een stijgende premie, dan mag u deze regeling blijven voortzetten voor de bestaande deelnemers.

De uitvoering

De komende tijd worden de afspraken uit het pensioenakkoord verwerkt in wetsvoorstellen die door de Eerste en Tweede Kamer geloodst moeten worden. Met het bereikte akkoord zijn echter niet alle discussiepunten opgelost. Met name de vraag hoe omgegaan moet worden met de door de deelnemers al opgebouwde pensioenrechten, is nog niet beantwoord. De wens van de betrokken partijen is om deze rechten door middel van een waardeoverdracht in te brengen in de nieuwe beschikbarepremieregeling. In hoeverre dat een haalbare kaart is, moet nog blijken – mede gelet op de juridische haken en ogen die inherent zijn aan een dergelijke waardeoverdracht. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, ‘praten’ we u weer bij.

 

Aanvullend geboorteverlof partner

Geboorteverlof partnerSinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het kind is op of na 1 juli 2020 geboren;
 • uw werknemer is de partner van de moeder van het kind;
 • uw werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof (van een maal de werkweek van de werknemer) opgenomen.

U kunt zelf het aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer aanvragen. Dit doet u via het werkgeversportaal of Digipoort. Dit kan zodra het kind is geboren en maximaal 4 weken voordat het verlof ingaat. Uw werknemer ontvangt tijdens het geboorteverlof 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt de uitkering aan u uit. U betaalt de uitkering door aan uw werknemer.

 

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Hebt u een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2019/2020 aangeboden? In dat geval kunt u tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen. Deze subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van de deelnemer, leerling of student. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie verschillen per categorie. Het subsidiebedrag wordt in verhouding verrekend met de periode waarin u de begeleiding heeft verzorgd. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Let op

De RVO vergelijkt de gegevens uit de aanvraag met de informatie die bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geregistreerd is. Soms wijkt die informatie af van de daadwerkelijke situatie van de student. In dergelijke gevallen verzoekt de RVO om de (praktijkleer)overeenkomst als bewijsmiddel. De praktijkleerovereenkomst moet door alle betrokken partijen, dus in drievoud, zijn getekend. Zorg ervoor dat de praktijkleerovereenkomst duidelijk is voorzien van de naam van de opleiding en de onderwijsinstelling, de start- en einddatum van de stage en – indien van toepassing – de relevante code van het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Subsidie praktijkleren

Let op bij eerdere subsidieaanvraag mbo-praktijkplaatsen

Eerder was het – vanwege het coronavirus – al mogelijk om een voorschot op de subsidie aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee kon u de tot 16 maart jl. (start coronamaatregelen) gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen (deels) opvangen. Heeft u van dit voorschot gebruikgemaakt, dan bent u verplicht om uiterlijk 16 september 2020 ook een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen, al dan niet voor de resterende praktijkleerperiode.

 

 

 

Verlofdagen afboeken tijdens een crisis; mag dat?

Als u tijdens een economische crisis onvoldoende werk heeft voor een werknemer, komt die omstandigheid in redelijkheid niet voor rekening van uw werknemers. Hierdoor kunt u over die periode niet zonder toestemming van de werknemer verlofdagen afboeken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter wél verlofdagen afschrijven. Bijvoorbeeld wanneer u in een crisisperiode aan uw werknemer – bewijsbaar – geschikt vervangend werk aanbiedt en uw werknemer weigert om dit op te pakken. Kan uw werknemer hiervoor geen goede, aantoonbare reden aandragen, dan kunt u overgaan tot het afboeken van verlofdagen zonder toestemming van uw werknemer.

Let op

Het bovenstaande is gebaseerd op een recente uitspraak van een gerechtshof en ging over een eerdere economische crisis. Ook tijdens de huidige, door corona veroorzaakte economische crisis is er soms onvoldoende werk in de normale bedrijfsuitoefening. U kunt dan (door creatief te ondernemen) toch vervangend werk bieden aan uw werknemers, waarvoor zij geschikt zijn. Als u vooraf helder en schriftelijk (bewijsbaar!) met de werknemers communiceert dat er verlofdagen worden afgeboekt bij weigering van dat vervangende werk, is dat toegestaan.

 

Lagere transitievergoeding bij kosten brede inzetbaarheid

U mag inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding bij ontslag. Dit zijn kosten die u maakt voor activiteiten die uw werknemer breder inzetbaar maken op de arbeidsmarkt. Naast de inzetbaarheidskosten die zijn gericht op een andere functie bij een andere werkgever, komen sinds 1 juli jl. ook voor vermindering op de transitievergoeding in aanmerking de kosten die zijn gericht op een andere functie bij de eigen onderneming. Zijn de kosten vooral gemaakt voor de functie die uw werknemer vervulde bij de start van de activiteiten, dan komen deze kosten niet in mindering op de transitievergoeding. Bovendien moet u ook voldoen aan de volgende voorwaarden die gelden voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding:

 • u moet de kosten die u in mindering wilt brengen, vooraf gespecificeerd en schriftelijk voorleggen aan de werknemer;
 • de werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met de vermindering van de gespecificeerde kosten;
 • u moet de kosten zelf hebben gemaakt voor de werknemer aan wie u de transitievergoeding verschuldigd bent;
 • de kosten betreffen niet het loon van de werknemer;
 • de kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt;
 • de kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover u de transitievergoeding berekent;
 • de kosten mogen niet op de werknemer of een derde worden verhaald;
 • de kosten zijn gemaakt voor de bredere inzetbaarheid van de werknemer en niet om het functioneren in de eigen functie te verbeteren.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.