sluiten

29 oktober 2021

Tips voor elke belastingbetaler oktober 2021

Langer betaalpauze hypotheeklasten

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Deze versoepelde regels zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2022. 

Hypotheeklasten

De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

  1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij uw geldverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;
  2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Let op!

Leent u van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of uw eigen bv – dan gelden aanvullende voorwaarden. Uw adviseur kan u daarover informeren.

 

 

Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden

Het gebeurt regelmatig dat ouders schriftelijk willen vastleggen dat zij de komende jaren periodiek willen gaan schenken. Zo willen zij de jaarvrijstelling van hun (klein)kinderen benutten. Opgeteld kan dat best om flinke bedragen gaan. Maar jaarlijkse schenkingen moeten juist níet vooraf schriftelijk worden vastgelegd, omdat u zo riskeert dat deze schenkingen ineens worden belast in het jaar waarin deze worden toegezegd. De jaarlijkse vrijstellingen zijn van toepassing, mits de schenkingen ook in dat jaar hebben plaatsgevonden. Leg dus niets vooraf vast, maar voer de schenkingen elk jaar tijdig uit. En wat te doen als er onvoldoende liquide middelen zijn?

Schuldig erkennen

Wanneer zich een situatie voordoet waarin er onverwacht niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, zou u deze onderhands kunnen schuldig erkennen. Let er in dat geval wel op dat deze schulden dan bij leven worden voldaan, of dat deze bij leven alsnog notarieel worden bekrachtigd. Anders worden de schenkingen bij overlijden naverrekend met erfbelasting als zogenoemde ‘schenkingen ter zake des doods’.

 

jaarlijks schenken

Erfdeel aan stiefkinderen eerder uitbetalen?

Als u en uw partner geen testament hebben laten opmaken, maar er zijn wel kinderen, dan is na overlijden van een van u beiden de wettelijke verdeling van toepassing. De langstlevende krijgt de beschikking over de hele nalatenschap en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering. Stel nu dat u en uw partner samen geen kinderen hebben, maar uw partner heeft uit een eerdere relatie wel kinderen. De verstandhouding tussen u en de stiefkinderen liet altijd al te wensen over, maar na het overlijden van uw partner wordt het er niet beter op. De stiefkinderen beginnen te zeuren en gaan druk uitoefenen om hun erfdeel uitbetaald te krijgen.

Eerder uitkeren

Wat nu als u dit bedrag eerder wilt uitkeren? De vordering van de stiefkinderen is pas opeisbaar na uw overlijden. Als u besluit om het erfdeel al tijdens leven uit te betalen – om van het gezeur af te zijn – op welk bedrag hebben de stiefkinderen dan recht?

Dit hangt af van de vraag hoe de vordering van de kinderen door de Belastingdienst is gewaardeerd in de aangifte erfbelasting. Als er tussen u en de kinderen geen renteafspraak is gemaakt – en dat is gelet op de verhoudingen mogelijk het geval – is de vordering tegen de contante waarde (bloot eigendom) gewaardeerd. Als u de kinderen hun vordering wilt gaan uitbetalen, houd dan ook rekening met deze contante waarde! Keert u namelijk het hele bedrag uit, dan doet u feitelijk een schenking aan de kinderen. De hoogte van die schenking is het verschil tussen de nominale waarde van de vordering (verminderd met de door u betaalde erfbelasting) en de contante waarde.

Let op!

De stiefkinderen zijn over het bedrag van de schenking schenkbelasting verschuldigd. Zij zullen dus aangifte schenkbelasting moeten doen vóór 1 maart van het jaar, volgend op de uitbetaling van de vordering.

 

 

Vergeten pensioenrechten jaren na echtscheiding alsnog verdeeld

De verdeling van pensioenrechten vormt regelmatig een discussiepunt tussen ex-partners. Zo ook in de volgende opmerkelijke rechtszaak. De ex-echtgenoten hebben in 1986 in een echtscheidingsconvenant de afspraken vastgelegd over de verdeling van alle goederen die tot hun huwelijksgemeenschap behoren, behalve over de pensioenrechten van de man. Verder hebben zij elkaar finale kwijting verleend. Dat wil zeggen dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Toch vordert de vrouw in 2013 alsnog haar deel van de pensioenrechten van de man. De man is het daar niet mee eens en beroept zich onder andere op de finale kwijting. Daarvan kan volgens de rechter geen sprake zijn nu ten tijde van het opmaken van het convenant niet over de pensioenrechten is gesproken. Die maken dus geen deel uit van de afspraken uit het convenant. De rechter geeft het gelijk hier aan de vrouw.

‘Vergeten’ gemeenschappelijke goederen 

De vrouw had haar vordering gebaseerd op een speciaal artikel in het Burgerlijk Wetboek dat de verdeling regelt van ‘vergeten’ gemeenschappelijke goederen. De verdeling van dergelijke goederen kan altijd worden gevorderd. Daarmee is er dus geen verjaringstermijn aan deze vordering gesteld.

 

executeur

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar deze vlieger gaat niet op als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, waardoor u niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat vindt de staatssecretaris niet rechtvaardig. Hij keurt daarom goed dat als u vóór 1 november van het jaar schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag hebt verzocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet hebt betaald.

 

Uw executeur buitenspel zetten, kan dat?

Als u een testament maakt, benoemt u daarin ook een executeur. Dat kan een van uw erfgenamen zijn, maar ook een (professionele) externe executeur. Uw executeur moet uw schulden voldoen en de bezittingen van uw nalatenschap goed beheren. De executeur is daarbij verplicht om tussentijds rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat erfgenamen een executeur ongeschikt vinden voor zijn of haar taak. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de executeur onvoldoende informatie verstrekt. Wat kunnen uw erfgenamen doen als ze niet tevreden zijn?

Ontslag executeur

Als erfgenamen niet tevreden zijn over de executeur, kunnen ze proberen hem of haar te ontslaan. Maar dat is niet eenvoudig. Er moet namelijk sprake zijn van gewichtige redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin het vertrouwen in de executeur is verdwenen. Dat moet worden onderbouwd aan de hand van concrete en objectieve feiten. Bijvoorbeeld: het niet aanleveren van een deugdelijke boedelbeschrijving, of het niet kunnen of niet willen afleggen van rekening en verantwoording. De rechter kan de executeur ontslaan en een andere executeur benoemen. 

Het kan ook zijn dat de executeur zelf besluit dat hij (of zij) zijn (haar) taak wil neerleggen. Bijvoorbeeld omdat hij (of zij) de verantwoordelijkheid te groot vindt. De executeur kan dan zelf bij de rechter een ontslagverzoek indienen. Een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd, omdat niemand gebaat is bij een executeur die zijn/haar taak eigenlijk niet wil uitvoeren.

Tip

Denk goed na over wie u tot executeur wilt benoemen.

 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.