sluiten

20 mei 2019

Tips voor elke belastingbetaler mei 2019

Bewaar bewijsstukken verbouwing van uw woning

Bent u een hypotheek aangegaan voor een verbouwing of het onderhoud van uw eigen woning? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken goed bewaart (ten minste 30 jaar), die aantonen dat de lening is aangegaan voor onderhoud en/of verbetering van uw eigen woning. Anders kunt u de renteaftrek voor deze lening verliezen. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad – de hoogste belastingrechter - blijkt namelijk dat de inspecteur die bewijsstukken altijd kan opvragen. Het is dan aan u om de schriftelijke bewijzen te overleggen, die aantonen dat de lening een eigenwoningschuld is waarvan u de rente terecht heeft afgetrokken.

Middelingsverzoek zonder berekening een stuk eenvoudiger

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u in drie opeenvolgende kalenderjaren in totaal meer inkomstenbelasting heeft betaald, dan u zou hebben betaald als uw inkomen over die drie jaren gelijk zou zijn verdeeld. Als het verschil meer dan € 545 bedraagt, krijgt u het meerdere terug. U kunt een beroep doen op de middelingsregeling zodra de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over alle drie jaren zijn opgelegd.

Sinds afgelopen maart is het gemakkelijker geworden om een middelingsverzoek te doen. U hoeft namelijk geen berekening meer mee te sturen bij een middelingsverzoek. U moet alleen nog aangeven over welke drie aaneengesloten kalenderjaren de middeling moet plaatsvinden. De overige gegevens die nodig zijn voor het herberekenen van de belasting in het kader van middeling, zijn bij de Belastingdienst bekend.

tip
Het is wel verstandig om de middelingsberekening te (laten) maken. Zo kunt u (laten) controleren of de berekening van de Belastingdienst klopt.

 

Vraag heffingsvermindering verduurzaming woningen aan vóór 1 juli 2019

woningVerhuurt u sociale huurwoningen (maximale huurprijs € 720,42 in 2019) en moet u verhuurderheffing betalen? U kunt dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) de heffingsvermindering verduurzaming aanvragen als u investeert in energiebesparende maatregelen. U moet er dan wel een substantiële verbetering van de energieprestatie mee bereiken. Dit wil zeggen dat de huurwoningen met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd en dat er na renovatie een Energie-Index van ten hoogste 1,4 (label B of beter) wordt behaald. De belangstelling voor deze heffingsvermindering is echter dusdanig groot dat deze op 1 juli 2019 (tijdelijk) wordt stopgezet. Er zijn inmiddels al zoveel aanvragen ingediend dat het beschikbare budget voor 2019 (€ 78 miljoen) al is overschreden. Gezien het tempo van de aanvragen zal op 1 juli 2019 het gehele beschikbare budget tot en met 2021 zijn aangevraagd. Dien daarom nog voor 1 juli a.s. een aanvraag in, anders moet u wachten tot 1 januari 2022; de datum waarop naar verwachting de regeling op zijn vroegst weer wordt opengesteld.

 

Vergoeding voor schenkingen met uitsluitingsclausule bij echtscheiding

Tijdens het huwelijk kunt u of uw partner een schenking of erfenis ontvangen waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, bijvoorbeeld een schenking of erfenis van uw ouders. Met de uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat de andere partner bij scheiding en/of overlijden van de begiftigde aanspraak kan maken op de erfenis of de schenking. Het komt echter vaak voor dat partners die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen de schenking of erfenis consumptief besteden. Zolang het huwelijk standhoudt, is er dan vaak niets aan de hand. Maar als de partners gaan scheiden, ontstaat vaak een probleem. De partner die de schenking of erfenis in het verleden ontving, meent dan recht te hebben op een vergoeding van de huwelijksgemeenschap ter grootte van de ontvangen schenking of erfenis. Tot voor kort waren de rechters hierover verdeeld. Er waren rechters die meenden dat door het consumeren van de schenking of erfenis er geen vergoedingsrecht meer bestaat. Andere rechters vonden dat de besteding van een schenking of erfenis met uitsluitingsclause niet afdoet aan het recht op een vergoeding bij scheiding.

De Hoge Raad sprak onlangs het verlossende woord hierover. De zaak betrof een man en een vrouw die in gemeenschap van goederen waren getrouwd. De vrouw had in 2002, 2004 en in 2006 een schenking van € 10.000 onder een uitsluitingsclausule ontvangen. De bedragen zijn daarna overgeboekt naar de gemeenschappelijk bankrekening en later besteed. In 2014 gaan de man en de vrouw uit elkaar. Zij meent recht te hebben op € 30.000 vergoeding vanwege het inbrengen in de gemeenschap van de ontvangen schenkingen. De Hoge Raad vindt dat terecht. De bestedingen tasten het vergoedingsrecht van de vrouw niet aan. Dat zou alleen anders zijn als de man kan aantonen dat met de schenkingen privéschulden van de vrouw zijn betaald of dat er tussen hen afspraken bestaan dat de vrouw geen aanspraak op een vergoeding heeft voor bepaalde uitgaven aan gemeenschapsschulden, ook als die (deels) uit de schenkingen zijn gefinancierd. Nu de man dit niet kan aantonen, heeft de vrouw recht op de vergoeding van € 30.000.

tip
Leg vast waaraan u schenkingen of erfenissen waarop een uitsluitingsclausule rust, besteedt en/of maak met elkaar afspraken over het vergoedingsrecht.

 

Let op
Bent u op of na 1 januari 2018 gehuwd? In dat geval behoren schenkingen en erfenissen sowieso tot het privévermogen van de partner die de schenking of erfenis heeft ontvangen.

 

Sneller aan de slag met een verklaring van executele

Als iemand is overleden, moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag afwikkelen. Wie de erfgenamen zijn, wordt vastgelegd in de verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt afgegeven door de notaris. Voordat de notaris deze verklaring kan afgeven, zal hij het nodige onderzoek moeten verrichten. U kunt hierbij denken aan het opvragen van inlichtingen bij het Centraal Testamentenregister, de Basisregistratie Personen (BRP) of instanties in het buitenland. Als er een executeur is benoemd (tegenwoordig zo goed als standaard als er een testament is), wordt nog weleens gekozen voor een afzonderlijke verklaring van executele. Die kan haar diensten bewijzen als er een uitgebreid erfgenamenonderzoek nodig is. Maar bijvoorbeeld ook als er een testament is dat keuzemogelijkheden bevat voor een langstlevende partner, waar hij of zij eerst nog over moet nadenken. De executeur kan met een verklaring van executele, vooruitlopend op het afgeven van een verklaring van erfrecht, alvast lopende zaken afhandelen.

tip
Helaas komt het in de praktijk steeds vaker voor dat banken geen genoegen nemen met een verklaring van executele en ook zekerheid willen over wie de erfgenamen in een nalatenschap zijn.

 

Uw lijfrentepolis expireert – beslis tijdig

Als uw lijfrenteverzekering tot uitkering komt, hebt u een bedenktijd waarbinnen u kunt beslissen wat u met het lijfrentekapitaal wilt doen. Deze bedenktermijn eindigt op 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de polis expireert. Dat die termijn hard is, blijkt uit de volgende rechtszaak. Een man had een lijfrentepolis die expireerde op 1 juli 2013, maar hij had op 31 december 2014 nog geen beslissing genomen wat hij met het lijfrentekapitaal wilde doen. Hij kon ook geen redenen aangeven waarom hij niet aan deze termijn kon voldoen. Zijn stelling dat de bank en/of de tussenpersoon nalatig was c.q. waren geweest, kon hij niet bewijzen. In dat geval vindt de rechter dat terecht belastingheffing én revisierente is geheven.

 

Terugvraagtermijn btw op zonnepanelen beperkt

ZonnepanelenHeeft u zonnepanelen gekocht? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Tot voor kort gold hiervoor geen uiterste termijn. Sinds 1 januari 2019 moet u de teruggaaf echter aanvragen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin u de panelen heeft gekocht. Heeft u de panelen vóór 2019 gekocht, dan kunt u in elk geval de btw nog tot 1 juli 2019  terugvragen, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

 

Salderingsregeling zonnepanelen voortgezet tot 2023

Hebt u zonnepanelen op het dak? In dat geval kunt u nog tot 1 januari 2023 gebruikmaken van de bestaande salderingsregeling. Dat wil zeggen dat u de opgewekte stroom die u aan het stroomnet teruggeeft, mag blijven aftrekken van uw eigen energiegebruik. Vanaf 2023 krijgt u nog wel een vergoeding voor de teruggeleverde stroom, maar het belastingvoordeel wordt dan geleidelijk afgebouwd. Op een later moment wordt beslist hoe invulling wordt gegeven aan de afbouw. Het fiscale voordeel zal naar verwachting in 2030 tot nul zijn teruggebracht.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 9 mei 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.