sluiten

18 februari 2020

Tips voor elke belastingbetaler februari 2020

Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingstehuis

Is uw partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Laat dan beoordelen of de verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van u beiden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen u en uw partner de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. U ontvangt dan ieder bruto ruim € 400 per maand extra aan AOW. De keuze voor deze ongehuwden-AOW kan echter nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen, gecorrigeerd met een component voor het box-3-vermogen. De verhoging van de AOW-uitkering kan dus leiden tot een hoger verzamelinkomen en dus tot een hogere eigen bijdrage.

 

Getrouwd en gelijk een stuk armer

Stel, u heeft met uw aanstaande echtgeno(o)t(e) al samen een mooie woning gekocht. Die is gefinancierd met een gezamenlijke banklening en een onbelaste eenmalige schenking voor de eigen woning van € 100.000 van uw ouders. Hoewel u meer hebt bijgedragen aan de aankoop van de woning dan uw aanstaande echtgeno(o)t(e), heeft u de woning wel op 50/50-basis gekocht. Daardoor heeft u een vordering van € 50.000 op uw partner. Als u gaat trouwen, dan ontstaat sinds 1 januari 2018 geen algehele, maar een nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. U heeft zich daarin verdiept en gelezen dat aanbrengst buiten de gemeenschap blijft. Bovendien, alles wat u erft of geschonken krijgt, blijft er ook buiten. U trouwt dus met een gerust hart zonder huwelijkse voorwaarden. Maar dan ontdekt u dat u toch € 25.000 armer bent geworden. Hoe kan dat?

 

Beperkte gemeenschap

Als u trouwt, hebben u en uw partner de woning en de banklening gezamenlijk. Daarnaast is er een onderlinge vordering respectievelijk schuld van € 50.000 in verband met de ingebrachte schenking bij de aankoop van de woning. De vordering blijft als aanbrengst buiten de gemeenschap. Die behoort alleen tot uw persoonlijke vermogen. Goederen die u al gezamenlijk bezit vóór het huwelijk (de woning), worden uitgezonderd van de aanbrengst en gaan wel de beperkte gemeenschap in. Datzelfde geldt voor schulden die samenhangen met bezittingen in gezamenlijke eigendom. Welke schulden zijn dat hier? Dat is de banklening, maar ook de schuld van € 50.000 van uw minder fortuinlijke partner. Die schuld was immers voor hem/haar een schuld in verband met de verwerving van zijn of haar aandeel in de (gezamenlijke) woning. Als gevolg daarvan wordt u met de vordering in het persoonlijke vermogen via de beperkte gemeenschap toch weer voor de helft deelgenoot in de schuld van uw partner. En zo bent u toch € 25.000 armer geworden.

Let op

Woont u samen in een gezamenlijke woning die met ongelijke inbreng is gefinancierd en heeft u trouwplannen? Overweeg in dat geval om huwelijkse voorwaarden op te stellen als u bovenstaande situatie wilt voorkomen. Uw adviseur helpt u graag verder.

 

WOZ beschikking controleren

Laat uw WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw (digitale) deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2019. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want hoewel de woningmarkt weer is aangetrokken, profiteert niet iedere huizenbezitter van dit herstel. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

 

Op tijd bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij uw gemeente. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6-wekentermijn verstreken en heeft u geen bezwaar gemaakt? Dan zit u dus aan de vastgestelde waarde vast voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

 

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk vermogen overgeheveld naar uw kinderen via het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)? Dan hoeven uw kinderen geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Maar hebt u meer geschonken, dan moet over het meerdere wel schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2020 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

Pot met geld aangifte schenkbelasting

 

Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen

U kunt in 2019 ook gebruik hebben gemaakt van een van de verhoogde, eenmalig vrijgestelde schenkingen aan uw kinderen (of hun partners) als zij ouder waren dan 18 en jonger dan 40 jaar. Dit betreffen de volgende schenkingen:

  • een vrij te besteden schenking van € 26.040 (in 2020: € 26.457)
  • of een extra verhoogde schenking van € 54.246 (in 2020: € 55.114) voor een dure studie
  • of een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 102.010 (in 2020: € 103.643)

Uw kind moet ook een schenkingsaangifte indienen voor deze eenmalig vrijgestelde schenkingen. Daarin doet uw kind een verzoek om toepassing van de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte ook vóór 1 maart 2020 indienen.

 

Help, waar is mijn testament?

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij een testament heeft laten maken. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer het testament in kwestie al heel lang geleden door de notaris is opgemaakt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat het destijds gemaakte testament met geen mogelijkheid meer kan worden teruggevonden, omdat het té goed is opgeborgen, of per ongeluk is meegegaan met het oud papier. Dat is praktisch gezien behoorlijk lastig, als u dit overkomt. Want hoe komt u er nu achter wat er in het testament stond, als u het fysieke document niet meer voorhanden hebt? Daar is inmiddels gelukkig een oplossing voor gevonden!

Laat u een testament opmaken, dan wordt dat geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In het CTR kan sinds kort ook worden opgezocht of een nog levende persoon een testament heeft gemaakt. U kunt dit door de notaris laten doen, of zelf contact opnemen met het CTR. Na een telefonische afspraak kunt u persoonlijk langskomen, waarbij u uzelf wel moet kunnen legitimeren. Het CTR zoekt de gegevens op in het register, waarna u te horen krijgt of u wel of niet een testament hebt gemaakt, en zo ja, bij welke notaris. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.

Na uw overlijden kan bij het CTR worden opgevraagd of er een testament is. Dit kan de notaris doen, maar uw erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk een verzoek hiervoor indienen. Zij moeten dan wel een afschrift van de overlijdensakte meesturen. Als blijkt dat er een testament is, wordt gemeld wanneer dit testament is opgesteld en bij welke notaris. De inhoud van het testament zelf wordt uiteraard niet bekendgemaakt. Dat is aan de notaris!

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.