sluiten

26 augustus 2020

Tips voor elke belastingbetaler Augustus 2020

Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Zij werden in het plan geacht een rendement van 5,33% te halen. Dit zou er toe kunnen leiden dat u zich gedwongen voelt in zeer risicovolle beleggingen te stappen om dit rendement ook werkelijk te kunnen halen. Het kabinet vindt dit ongewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de langere termijn.

afbeelding box 3

Om spaarders en kleine beleggers voor de korte termijn tegemoet te komen, wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Er wordt gestreefd om op Prinsjesdag 2020 een concreet voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het heffingsvrij vermogen zal worden verhoogd.

 

Gratis ontwikkeltraject voor meer kansen op een baan

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn. De verwachting is dat veel mensen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Als u zich daar tijdig op voorbereidt, kunt u de overstap naar ander werk sneller maken, mocht dat nodig zijn. Het ontwikkeltraject kan een kortdurende cursus zijn om een specifieke vaardigheid te leren, of een vakgerichte bijscholing of een eerste aanzet voor een langer omscholingstraject.

Voor deelname aan het gratis ontwikkeltraject hoeft u zich alleen aan te melden bij een – door het Ministerie van SZW – erkende loopbaanadviseur of opleidingsinstantie. Deze handelt verder de administratie en kosten af.

 

Subsidie voor de loopbaanadviseur

De loopbaanadviseurs (of hun werkgevers) kunnen subsidie (€ 700 per afgerond ontwikkeltraject) aanvragen voor de ontwikkeladviezen die zij in het kader van ‘NL Leert Door’ hebben gegeven. Die aanvragen kunnen tussen 1 oktober 2020 en 1 maart 2021 worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (UVB, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van SZW) met een nog beschikbaar te stellen elektronisch formulier.

 

De overbruggingslijfrente – hoe zat het ook al weer?

De overbruggingslijfrente was een lijfrente waarvan de uitkeringen eindigden in het jaar waarin u 65 werd, of de leeftijd bereikte die in uw pensioenregeling was opgenomen. De uitkering uit hoofde van een overbruggingslijfrente mocht maximaal € 63.288 per jaar bedragen. De genoemde leeftijd van 65 jaar was gekoppeld aan de destijds geldende AOW-leeftijd. Sinds 2013 is de AOW-leeftijd echter variabel. Daarom is het ook mogelijk om de overbruggingslijfrente te laten eindigen in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. De andere twee keuzetijdstippen blijven eveneens bestaan. Het maximale uitkeringsbedrag is onveranderd gebleven: € 63.288.

 

Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Amateur sportorganisatiesAmateursportorganisaties kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming. De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor de doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een organisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. De tegemoetkoming kan tussen 8 september en 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar op www.dus-i.nl

 

Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020

Was u op 1 januari 2020 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschuldigd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ-waarde van deze huurwoningen - met een maximum van € 294.000 per woning - verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van deze woningen. U bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten zijn. Dit zijn woningen die volgens de Erfgoedwet als zodanig zijn aangewezen. Sinds 1 juli 2020 doet u de aangifte verhuurderheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Bent u een particuliere verhuurder, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan logt u in met uw DigiD. Rechtspersonen en andere verhuurders loggen in met eHerkenning niveau 3. U moet de aangifte en de betaling uiterlijk 30 september 2020 hebben gedaan.

Let op

verhuurderheffing bij mede-eigendom gewijzigd

Iedere mede-eigenaar van meer dan 50 huurwoningen krijgt sinds kort een aanslag verhuurderheffing naar rato van de eigendom. Voorheen werd de aanslag alleen opgelegd aan degene die de WOZ-beschikking ontving.

 

Verlenging aangepaste regels tijdelijke verhuur woonruimte

Sinds de komst van de tijdelijke spoedwet ‘Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is het tijdens de coronacrisis mogelijk om een tijdelijk huurcontract voor een korte periode te verlengen. Deze spoedwet is verlengd, waardoor deze ook geldt voor huurcontracten die eindigen uiterlijk 31 augustus 2020. Deze huurcontracten kunnen nog tot 1 november 2020 worden verlengd. Ook tijdelijke huurcontracten die al tot 1 september waren verlengd, kunnen nogmaals worden verlengd tot 1 november 2020.

Spelregels zonder spoedwet

Zonder de spoedwet gelden sinds 1 juli 2016 strikte spelregels voor de tijdelijke verhuur van woonruimte. Zelfstandige woonruimte kan voor een periode van maximaal twee jaar worden verhuurd en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. De verhuurder moet maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt de verhuurder deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.