sluiten

16 februari 2021

Tips voor de ondernemer Februari 2021

Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is op 11 januari 2021 van start gegaan op de website van het Ondernemersplein. Opdrachtgevers kunnen via deze webmodule beoordelen of ze voor een opdracht een zzp’er kunnen inhuren of dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

In de testfase is de uitkomst nog geen juridische beslissing waar de opdrachtgever rechten aan kan ontlenen. De webmodule is bedoeld voor opdrachtgevers en niet voor zzp’ers. De opdrachtgever is ook degene die risico loopt, als de Belastingdienst achteraf loonbelasting en premie wil naheffen. 

Wanneer wel en wanneer niet?

De webmodule kan evenmin gebruikt worden als de opdracht wordt aangegaan met een besloten vennootschap. Er ontstaat dan namelijk geen arbeidsverhouding, maar dat zou anders kunnen zijn als de Belastingdienst door de bv ‘heen kan kijken’. Ook als de opdrachtgever of de zzp’er in het buitenland is gevestigd, biedt de webmodule geen uitkomst. Mocht de webmodule een andere uitkomst geven dan een modelovereenkomst, dan is de overeenkomst leidend.

 

Brexit

Brexit: exit en de btw

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is geen lid meer van de Europese Unie. De tijdelijke overgangsregeling tussen het VK en de Europese Unie, waardoor met name de bestaande fiscale regels geldig bleven, is op 1 januari 2021 geëindigd. Er is wel een Handelsakkoord gesloten, dat veel veranderingen met zich brengt voor de handel en het dienstenverkeer met het VK. Naast langer durende douaneprocedures en logistieke vertraging voor vervoerders – heeft de Brexit ook btw-gevolgen voor de levering van goederen en het verrichten van diensten door Britse en Nederlandse ondernemers.

De btw-gevolgen

Bent u een Nederlandse ondernemer die bepaalde grensoverschrijdende diensten (bijvoorbeeld adviesdiensten) verricht aan Britse ondernemers? In dat geval hoeft u die diensten niet meer te verantwoorden in uw btw-aangiften en Opgaaf ICP’s.

Daarnaast zijn de leveringen van goederen van u aan een Britse ondernemer geen intracommunautaire leveringen meer. Levert u aan Britse particulieren (of andersom), dan is er geen sprake meer van binnenlandse leveringen of van leveringen in de lidstaat van de particulier (als de afstandsverkopendrempel voor de VK is overschreden). Vanaf 1 januari 2021 is sprake van uitvoer bij leveringen aan Britse afnemers en van invoer als goederen vanuit het VK in Nederland worden geleverd. Hiervoor is Nederlandse invoer-btw verschuldigd door de Britse ondernemer of door de Nederlandse afnemer.

Vraag btw-verlegging aan

Als u veel goederen importeert uit het VK en de Britse ondernemer neemt de invoer-btw niet voor zijn rekening, dan moet u de btw op de geïmporteerde goederen bij de inklaring aan de douane betalen. U doet er dan verstandig aan om een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Die vergunning kan worden gebruikt bij import uit een niet-EU-land. De btw op de geïmporteerde goederen hoeft u dan niet bij de inklaring aan de douane te betalen, maar wordt verlegd naar uw btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Let op

De Brexit heeft natuurlijk nog veel meer gevolgen dan de hier genoemde btw-gevolgen. De meest relevante informatie over allerlei douanezaken vindt u in dit document met de 40 meest gestelde vragen over de Brexit.

 

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

U kunt langer voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen vanwege de voortdurende coronacrisis. De termijn hiervoor is namelijk verlengd tot 1 juli 2021. Hebt u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. U hoeft dan dus niets te doen. De opgebouwde belastingschuld hoeft u niet meteen na 1 juli 2021 te voldoen. De ingangsdatum van de betalingsregeling van 36 maanden is opgeschoven van 1 juli naar 1 oktober 2021.

Uitstel aanvragen

Het is belangrijk te weten dat u zélf om verlenging van het uitstel moet vragen als u eerder een aanvraag voor drie maanden hebt ingediend en u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 36 maanden. De Belastingdienst zal u overigens de komende maanden op dit risico wijzen.

Let op

Als u bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, moet u wel op tijd aangifte blijven doen!

 

 

Urencriterium ook in 2021 versoepeld

Ook in 2021 is het zogenoemde urencriterium versoepeld. U moet aan dit criterium voldoen om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten in aanmerking te komen, zoals de zelfstandigenaftrek. Aan dit urencriterium voldoet u als u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan uw onderneming. Om te voorkomen dat u uw recht op deze faciliteiten verliest, werd u vorig jaar in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geacht 24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als dat dus feitelijk niet zo was. Voor 2021 geldt dezelfde versoepeling voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Seizoensgebonden ondernemers

Bent u een seizoensgebonden ondernemer dan is de versoepeling voor u niet effectief als de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Daarom wordt er voor u -  net als in 2020 - een aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 evenveel uren aan uw onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. U kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in het eerste halfjaar van dat jaar aan uw onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of u in 2021 aan het urencriterium voldoet.

 

Nieuwe e-commerce-regels Start nieuwe e-commerceregels toch per 1 juli 2021

Levert u via een webshop goederen of verricht u diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btw-regels wijzigen. Het zag er eerst naar uit dat dit niet haalbaar was en dat Nederland mogelijk uitstel zou krijgen voor de invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce tot 1 januari 2022. Dat uitstel heeft Nederland niet gekregen. Nu is er een tijdelijke noodoplossing bedacht, zodat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 van kracht worden.  

Wat verandert er?

Afstandsverkopen worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Daarbij komen de drempelbedragen te vervallen. U zult hierdoor dus vaker dan nu btw-aangifte moeten doen in andere EU-lidstaten. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, wordt de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) uitgebreid en gaat dan OSS-regeling heten. U kunt er dan voor kiezen om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en u hoeft daar ook geen aangifte te doen.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering als u alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet hebt van minder dan € 10.000. U blijft dan voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). Maar er gaat meer veranderen.

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

 • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
 • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
 • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Let op

U hebt nu nog ruim vier maanden de tijd om de gevolgen van de wijzigingen in kaart te (laten) brengen en de implementatie van de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce in uw administratieve systemen te verwerken. Begin hiermee tijdig en schakel waar nodig een btw-specialist in.

 

Wijzigingen Tozo-regeling

De coronacrisis duurt voort en daarom kunt u nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mits u aan de voorwaarden voldoet. Tozo 3.0 bestaat – net als Tozo 1.0 en Tozo 2.0 – uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. U kon de inkomensaanvulling Tozo 3.0 (periode van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021) bij uw woongemeente aanvragen met terugwerkende kracht binnen de aanvraagmaand. 

Aanvragen met terugwerkende kracht

Heeft u te maken met schommelende inkomsten of bent u niet op tijd in staat om te bepalen of u de Tozo-uitkering nodig hebt in een bepaalde maand, dan zou u de uitkering kunnen mislopen. Daarom geldt vanaf 1 februari 2021 dat de Tozo 3.0-uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 maart 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 februari en op 1 april de uitkering vanaf 1 maart 2021. Ook in de Tozo 4.0-periode (1 april tot 1 juli 2021) wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4.0-uitkeringen. 

Ook geen vermogenstoets in Tozo 4.0

U kunt de Tozo 3.0- en 4.0-uitkeringen aanvragen zonder dat er een vermogenstoets plaatsvindt. Vanaf Tozo 4.0 zou aanvankelijk wel een beperkte vermogenstoets worden ingevoerd, maar dat gaat niet meer door.

Later aflossen en langer terugbetalen

Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening, dan hoeft u nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verschoven naar 1 juli 2021. Ook is tot deze datum de renteopbouw stilgezet. Bovendien krijgt u drie en een half jaar - in plaats van drie jaar - de tijd om de lening af te lossen.

 

TVL verruimd en verbreedTVL verruimd en verbreed

U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar daar is inmiddels van afgezien. De TVL wordt verruimd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021. Daardoor kunt u meer aanspraak maken op steun uit de TVL. De toegang tot de TVL wordt daarnaast verbreed, zodat ook (middel)grote ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. De verruiming en verbreding bestaat uit de volgende maatregelen:

  • de vergoedingspercentages van de vaste lasten in de TVL worden verhoogd naar 85% voor ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
  • het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 vanaf het eerste kwartaal van 2021;
  • de werknemersgrens (250 medewerkers) in de TVL wordt losgelaten, waardoor ook bedrijven met meer dan 250 medewerkers vanaf het eerste kwartaal 2021 toegang krijgen tot de TVL. Voor deze bedrijven wordt het maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000.
  • het minimum subsidiebedrag uit de TVL wordt van het eerste kwartaal van 2021 verdubbeld van € 750 tot € 1.500 per ondernemer, zodat ook kleine bedrijven meer aanspraak kunnen maken op steun voor hun vaste lasten.

Extra vergoeding voor seizoensgevoelige voorraden

Er is inmiddels ook meer bekend over de belastingvrije Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze tegemoetkoming is voor ondernemers in de non-foodsector. Hebt u voorraden ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd, dan komt u in beginsel voor deze vergoeding in aanmerking. De tegemoetkoming zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vaste-lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies. De hoogte van de voorraadvergoeding wordt als volgt berekend: 

A (omzet) x B (omzetverlies) x 21% x 85%.

Net als voor de belastingvrije opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag) voor horecaondernemers hoeft u ook voor de voorraadsubsidie gesloten detailhandel geen aparte aanvraag in te dienen. Dit loopt namelijk ook automatisch mee in de nog in te dienen aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal van 2021. De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de hiervoor genoemde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Garantieregeling voor evenementensector

Naast de evenementenbranchemodule binnen de TVL voor een seizoensgebonden onderneming in de evenementenindustrie, komt er ook een garantieregeling. Ook na de versoepeling van de coronamaatregelen blijft de evenementensector een verhoogd risico houden op annuleringen van evenementen. Om perspectief te bieden wordt daarom een garantieregeling uitgewerkt, zodat evenementen georganiseerd kunnen worden voor de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is. Hierbij wordt voorlopig uitgegaan van 1 juli 2021.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.