sluiten

25 november 2019

Tips voor de ondernemer eind 2019

Profiteer nog maximaal van de zelfstandigenaftrek

Dit jaar bedraagt de maximale zelfstandigenaftrek € 7.280. Met ingang van 2020 wordt deze aftrek verminderd in acht stappen van € 250 per jaar en een stap van € 280 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt dan € 5.000. U kunt dit jaar nog profiteren van de bestaande zelfstandigenaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

·       u bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én

·       tenminste 1.225 uren én

·       50% van uw totale arbeidstijd besteedt u aan werkzaamheden voor uw onderneming.

Heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan heeft u recht op 50% van de aftrek.

Actiepunt

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming.

 

Anticipeer op aftrekvermindering

OndernemersaftrekDe stapsgewijze overgang naar twee tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot beperking van de ondernemersaftrek voor ondernemers met een inkomen in de hoogste belastingschijf. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn dit jaar nog aftrekbaar tegen 51,75%. In 2020 zijn deze aftrekposten nog maar aftrekbaar tegen 46%. Jaarlijks gaat daar 3% extra vanaf, zodat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.

Zorg dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u winst uitstellen door aftrekposten naar voren te halen. Vraag uw adviseur welke mogelijkheden u daartoe heeft.

 

Controleer of u moet herinvesteren 

Heeft u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve heeft gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat u dit jaar nog investeert en voorkom daarmee dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

 

Spreiden investeringen voor meer KIA of niet

Het is ook zinvol om voor het benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2019 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2020. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.300 en € 57.321, dan krijgt u hierover 28% KIA. U kunt voor een totale investering tussen € 57.321 en € 106.150 een vast bedrag claimen van € 16.051. Voor investeringen van in totaal tussen € 106.150 en € 318.449 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 318.449 krijgt u geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaren is dan dus altijd voordeliger.

 

Desinvesteren of juist niet?

Heeft u voor uw investeringen investeringsaftrek genoten? Voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. U krijgt hiermee te maken als u voor een bedrijfsmiddel investeringsaftrek heeft geclaimd, maar u dit bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek had geclaimd. Ook als u binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is - u brengt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel over naar uw privévermogen - krijgt u met de desinvesteringsbijtelling te maken. Check daarom altijd eerst de investeringsdatum, voordat u tot desinvesteren overgaat. Wellicht moet u dat pas in 2020 doen.

 

CO2 uitstootbeperkende investeringen

 

Stel CO2-uitstootbeperkende investeringen uit

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra aftrekpost van de investeringskosten op de fiscale winst bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het aftrekpercentage bedraagt in 2019 45%. U komt hiervoor in aanmerking als uw bedrijf investeert in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de zogenaamde Energielijst staat. Vanaf 2020 staan ook CO2-uitstootbeperkende investeringen op deze lijst. Bent u van plan om deze investeringen te doen? Stel ze dan uit naar volgend jaar. U moet de EIA aanvragen binnen drie maanden na het verlenen van de investeringsopdracht.

 

Voorkom dat oude IB-verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Heeft u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2010 na 31 december 2019 niet meer verrekenbaar zijn. Controleer daarom uw openstaande verliezen en onderneem tijdig actie, zodat u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog kunt verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld door omzet naar voren te halen, stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren of uitgaven uit te stellen. Uw adviseur kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden u heeft.

 

Aan de slag met uw nieuwe btw-identificatienummer

In oktober jl. heeft de Belastingdienst eenmanszaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) gestuurd, dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Dit nummer vervangt het bestaande btw-identificatienummer, maar dan zonder dat daarin het burgerservicenummer (BSN) is verwerkt. Daardoor is het identificatienummer minder gevoelig voor identiteitsfraude. Het nieuwe btw-id moet u met ingang van 1 januari 2020 gebruiken voor al uw contacten met klanten en leveranciers.

EU-vlaggen btw-identificatienummer

Actiepunt

Zorg dat u uw facturen, website en andere communicatiemiddelen tijdig aanpast, zodat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id probleemloos kunt gebruiken. Ook is het van belang dat u bijtijds het nieuwe btw-identificatienummer doorgeeft aan uw adviseur, zodat hij/zij dit kan aanpassen in zijn/haar software en administratie.

Handel in de EU

Drijft u ook handel binnen de Europese Unie? Voor die situatie is het nieuwe identificatienummer vanaf 1 januari 2020 ook voor uw leveranciers te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES).

Heeft u btw betaald in een ander EU-land en wilt u deze btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen? Voor de elektronische btw-teruggaaf uit andere EU-landen blijft u (of uw adviseur) inloggen met uw huidige gebruikersnaam op het portaal op belastingdienst.nl/eubtw. Uw huidige gebruikersnaam is uw omzetbelastingnummer met daarvoor ‘NL’. De Belastingdienst geeft dan uw nieuwe btw-id door aan de EU-belastingdiensten, die uw verzoek om teruggaaf in behandeling nemen.    

 

Btw-correctie privégebruik auto van de zaak

U moet als ondernemer of werkgever jaarlijks btw afdragen over de waarde van het privégebruik van de auto van de zaak. Het woon-werkverkeer wordt overigens voor de btw tot het privégebruik gerekend. Betaalt uw werknemer een vergoeding voor het privégebruik, dan is deze vergoeding in beginsel tegen 21% btw belast. Als u of uw werknemer geen vergoeding betaalt voor het privégebruik maar er is wel een sluitende rittenadministratie bijgehouden, dan bedraagt de btw 21% over de uitgaven voor de werkelijk gereden privékilometers. Betaalt u of uw werknemer geen vergoeding voor privégebruik en een sluitende rittenadministratie ontbreekt, dan wordt de btw forfaitair gesteld op 2,7% (in enkele gevallen 1,5%) van de catalogusprijs (incl. bpm en btw) van de auto. De btw berekent u naar rato van het aantal dagen dat de auto (mede) voor privédoeleinden ter beschikking heeft gestaan. U geeft deze btw aan in het laatste tijdvak van het kalenderjaar.

Ook btw-correctie bij eigen bijdrage

De btw-correctie vindt in beginsel ook plaats wanneer u als dga of uw werknemer een vergoeding voor het privégebruik betaalt die lager is dan de zogenoemde ‘normale waarde’. Betaalt u of uw werknemer een onzakelijk lage vergoeding, dan moet die vergoeding ten minste op de normale zakelijke waarde worden gesteld. De normale waarde is het bedrag dat ‘in de markt’ moet worden betaald voor het gebruik van de betreffende auto. Die waarde is niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Daarom mag u ook een evenredig deel van de aan het privégebruik toerekenbare totale kosten (waaronder de afschrijving) van de auto als grondslag voor de btw-correctie hanteren. Kunt u deze berekening niet maken, omdat bijvoorbeeld het aantal privékilometers niet bekend is, dan mag u toch de forfaitaire btw-correctie van 2,7% of 1,5% over de catalogusprijs toepassen. De eigen bijdrage voor het privégebruik moet dan wel lager zijn dan de normale waarde.

 

BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen

De aftrek van voorbelasting voor personeelsvoorzieningen wordt op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) uitgesloten, tenzij de kosten per werknemer onder het bedrag van € 227 per jaar zijn gebleven. U moet aan het einde van het jaar beoordelen of deze grens al dan niet is overschreden. Bij overschrijding van het drempelbedrag is de btw op de kosten voor de personeelsvoorzieningen niet aftrekbaar. Tot de personeelsvoorzieningen behoren onder meer het personeelsfeest, het bedrijfsuitje, kerstpakketten en dergelijke. Voor kantineverstrekkingen geldt echter een aparte regeling.

 

Brexit

 

Voortgang Brexit: eind januari 2020 exit

Met de instemming van het Britse parlement met de Brexit-deal en de toestemming van de EU met een uitstel van de Brexit tot 31 januari 2020, lijkt de kans groot dat de exit van het Verenigd-Koninkrijk (VK) uit de EU eind januari volgend jaar een feit wordt. Het uitstel biedt u als ondernemer in elk geval meer tijd om u hierop voor te bereiden. Daarvoor zijn er in de loop van het jaar door de overheid allerlei hulpmiddelen ontwikkeld om u te informeren en te helpen bij de Brexit, zoals:

·       het Brexit-loket, waar u onder meer een Brexit-impact-scan kunt vinden, waarmee u kunt nagaan welke gevolgen de Brexit heeft voor uw bedrijf en of u op koers ligt met de voorbereidingen;

·       een speciaal Brexit-magazine met een Douane-checklist en brexit-to-do-list;

·       opname van een interactieve track-and-trace-tool in het Brexit-loket waarmee u zelf een virtueel transport kunt ondernemen van Nederland naar de VK en andersom;

·       de Brexit-wake-up calls: podcasts waarin experts en ondernemers uit verschillende branches hun ervaringen delen en tips geven.

Vraag btw-verlegging aan bij import

Importeert u veel goederen uit het VK? Vraag dan een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan. Die vergunning gebruikt u bij import uit een niet-EU-land. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het VK vanaf 31 januari 2020 een niet-EU-land vanwege de Brexit. Bent u in het bezit van een artikel 23-vergunning, dan hoeft u de btw op de geïmporteerde goederen niet bij de inklaring aan de douane te betalen. Die btw wordt dan verlegd naar uw btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Let op

Noord-Ierland behoort tot het VK. Hoewel Noord-Ierland in juridische zin de EU gaat verlaten, blijven de btw-regels van de EU daar toch gelden. Dat is zo geregeld bij de Brexit-deal.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.