sluiten

29 oktober 2021

Tips voor de DGA oktober 2021

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennootschap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder onderzoek van derden. Ook wordt er geen curator aangesteld. 

Pensioenuitkeringen

Schuldeisers moeten zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door de vereffening te heropenen of het faillissement aan te vragen. Dat brengt kosten met zich mee die meestal niet kunnen worden verhaald. De nieuwe wetgeving moet de positie van schuldeisers verbeteren.

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels wordt de bestuurder van een rechtspersoon onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel over de situatie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Alle schuldeisers moeten over deze stap worden ingelicht. Verder wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuurders geïntroduceerd. Deze plicht houdt onder meer in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit moet de transparantie van de turboliquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken om misbruik ervan effectiever te bestrijden. Zo kan bij misbruik aan een bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod worden opgelegd. Dit betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt in het conceptwetsvoorstel niet nakoming aangemerkt als een economisch delict.

Tip

De nieuwe regels voor een turboliquidatie verbeteren de positie van schuldeisers. Wilt u gebruikmaken van een turboliquidatie, houd dan bij uw planning rekening met deze nieuwe wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is weliswaar nog niet bekend, maar dit zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

 

Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd

Stel, u hebt een lijfrentevoorziening op de balans van uw bv staan, die op dit moment € 80.000 bedraagt. Aangezien u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, wilt u graag lijfrente-uitkeringen gaan ontvangen van uw bv. Gelet op de hoogte van de voorziening, wilt u een tijdelijke uitkering van 5 jaar bedingen. Daarnaast heeft u nog een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar met een eindkapitaal van € 90.000. Ook dat kapitaal wilt u gebruiken voor een tijdelijke uitkering. Voor deze tijdelijke uitkeringen geldt in 2021 een maximaal uitkeringsbedrag van € 22.443. Let op: dit maximum geldt voor de uitkering van de bv én de verzekeraar samen!

Tip

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de regels rond tijdelijke oudedagslijfrentes. Laat een juiste berekening maken van de hoogte en looptijd van de uitkeringen, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

 

Wanneer zijn pensioenuitkeringen uit uw eigen bv belast?

Inkomsten worden geacht niet alleen te zijn genoten als ze zijn betaald, maar ook als ze vorderbaar en inbaar zijn. Dat geldt ook ten aanzien van het recht op een pensioenuitkering uit uw eigen bv, zo blijkt uit recente rechtspraak. De zaak betreft een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op jaarbasis recht heeft op een pensioenuitkering van ruim € 57.000 uit zijn eigen pensioen-bv. Hij geeft hiervan slechts € 8.500 aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rest van de uitkering kan volgens hem niet worden betaald door de bv, omdat deze over onvoldoende middelen beschikt. De activa van de bv bestaan voornamelijk uit een hypothecaire vordering op de dga. De Belastingdienst én de rechter zijn van mening dat de betaling van de pensioenuitkeringen kan worden verrekend met de vordering. Daarmee zijn de uitkeringen vorderbaar, inbaar en dus ook belast.

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.