sluiten

20 mei 2021

Tips voor de DGA mei 2021

Houd ingangsdatum ODV in het oog

U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw bv. De ODV-uitkeringen moeten ingaan op de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane uitkering jaarlijks worden herzien.

Deze herziening vindt precies een jaar later plaats dan de dag waarop de uitkering is ingegaan. Deze ‘ODV-verjaardag’ valt dus niet per se samen met de aanvang van het nieuwe boekjaar (vaak 1 januari) van uw bv. Terwijl dat praktisch gezien natuurlijk wel de meest voor de hand liggende datum is om de herziening door te voeren. Gelukkig is het mogelijk om de ingangsdatum van de uitkeringen te vervroegen tot maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd.

Tip

Houd uw AOW-leeftijd in het oog; u kunt dan makkelijk de ingangsdatum van uw ODV-uitkeringen sturen.

 

 

AOW-leeftijd ook relevant bij extern onderbrengen ODV-kapitaal

Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom u uw ODV-kapitaal zou willen onderbrengen bij een externe partij. U wilt bijvoorbeeld op termijn uw bv liquideren. Belangrijk om te weten is dat u, in het geval u uw ODV-kapitaal buiten de bv wilt onderbrengen, verplicht bent om dat kapitaal te storten in een lijfrente (verzekerd of bancair). Qua uitkeringen zijn de regels voor een lijfrente flexibeler dan die voor een ODV. Bedenk wel dat de uiterste ingangsdatum van een lijfrente-uitkering vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd ligt. Voor die datum moet dan ook het ODV-kapitaal extern zijn ondergebracht.

Tip

Houd uw AOW-leeftijd scherp in het vizier. U kunt er dan voor zorgen dat u tijdig stappen onderneemt om uw ODV-kapitaal extern onder te brengen.

 

 

nieuwe-regels-stichtingen-en-verenigingen

Nieuwe regels stichtingen en verengingen

Zet u zich als bestuurslid in voor een vereniging of stichting? Dan moet u weten dat er per 1 juli a.s. wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd. De meest in het oog springende wijziging betreft uw aansprakelijkheid. Het uitgangspunt wordt dat elk bestuurslid (commissaris) altijd het belang van de vereniging (stichting etc.) dient. Deze taakstelling is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling. Als dat niet gebeurt en er gaat iets mis, is elk bestuurslid (commissaris) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen het bestuurslid (commissaris) dat (die) zich niet aan de regels heeft gehouden aansprakelijk is, maar ook de andere bestuurders (commissarissen).

Daarnaast gelden de regels voor bestuurders van rechtspersonen in faillissement vanaf 1 juli 2021 ook voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Bij faillissement kan de curator u als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als uw vereniging (stichting etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen.

Enkele andere belangrijke wijzigingen

  • Heeft u als bestuurder/commissaris bij een bepaald onderwerp een persoonlijk tegenstrijdig belang met het belang van de vereniging, stichting of coöperatie? In dat geval kunt u niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;
  • Het meervoudig stemrecht binnen het bestuur wordt beperkt, waardoor één bestuurder nooit alle zeggenschap heeft.

Moeten de statuten worden aangepast?

De nieuwe regelgeving kent een overgangstermijn, waarbij bepaalde nieuwe regels mogen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar. Dit neemt niet weg dat u moet beoordelen of de statuten aan de nieuwe regels voldoen. Is dit niet het geval, dan moeten de statuten uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding (1 juli 2021) van de nieuwe regels worden aangepast. Als de statuten daar niet (tijdig) aan voldoen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor u als bestuurslid. Begin dus op tijd! Controleer de statuten van uw vereniging of stichting, maak goede heldere afspraken en leg deze goed vast. Zo beperkt u de risico’s voor u als bestuurder!

Tip

Uw vereniging of stichting doet er verstandig aan om met de wijzigingen aan de slag te gaan, zodat u met een gerust hart uw bestuurswerk kunt voortzetten. 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.