sluiten

19 augustus 2021

Tips voor de DGA Augustus 2021

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon 

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule. 

De exacte berekening kunt u vinden op belastingdienst.nl. Bij de berekening van het gebruikelijk loon voor 2021 wordt de omzet over heel 2021 vergeleken met die van heel 2019. Een extra voorwaarde voor 2021 is dat de omzetdaling ten minste 30% moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde: als u daadwerkelijk al een hoger loon heeft ontvangen dan volgt uit de berekening op grond van de formule, dan geldt dat feitelijke loon.

Geen correctie al uitbetaald loon

Het lastige bij de formule is dat de omzet over 2021 in veel gevallen niet goed kan worden ingeschat. Daarbij bestaat het risico dat aan u al loon is betaald, terwijl achteraf blijkt dat uw omzet tegenvalt. U had het gebruikelijk loon dan lager kunnen vaststellen. De Belastingdienst staat echter niet toe dat het al uitbetaalde loon achteraf wordt gecorrigeerd. Zij nemen aan dat het loon al genoten is en dat er dus terecht loonheffing over dat loon is betaald. 

Tip

Als u omzetdaling verwacht, kunt u het gebruikelijk loon verlagen. Blijkt de omzetdaling dan mee te vallen, dan kunt u aan het eind van het jaar het loon over 2021, met toepassing van de formule, alsnog verhogen.

 

 

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Uw gebruikelijk loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt, nadat er langdurig verliezen zijn geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen. De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat het gebruikelijk loon ten minste het minimumloon moest zijn. Maar dit standpunt is onlangs ingetrokken. Maar u mag het gebruikelijk loon niet lager vaststellen dan het minimumloon als uw onderneming:

  • een incidenteel verlies lijdt;
  • de rekeningen nog steeds kan betalen;
  • de rekeningen niet meer kan betalen door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

zak-geld-gebruikelijke-loon

Verzoek om voorlopige verliesverrekening

U kunt een verlies uit enig jaar verrekenen met de winst van andere jaren. Vooruitlopend op het definitief vast te stellen verlies kunt u verzoeken om voorlopige, achterwaartse verliesverrekening. Dit kan u een liquiditeitsvoordeel opleveren. Zeker in coronatijd kan dit een welkome aanvulling zijn op het werkkapitaal van uw bv. De voorlopige verliesverrekening is alleen mogelijk voor zover uw bv in het voorafgaande jaar een positieve winst had en voor dat jaar een aanslag is vastgesteld. Uw bv kan dan het verlies verrekenen met de winst uit dit voorafgaande jaar. Bij de voorlopige verliesverrekening wordt rekening gehouden met 80% van het vermoedelijke verlies. Voorwaarde voor de voorlopige verliesverrekening is onder andere dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

Verzoek om vermindering voorlopige aanslag over eerder jaar

Als de aanslag over het voorafgaande jaar, waarmee het verlies verrekend kan worden, nog niet definitief is vastgesteld, kunt u de inspecteur verzoeken om een ambtshalve vermindering van de opgelegde voorlopige aanslag in verband met verliesverrekening.

 

Digitaal uw bv oprichten 

Binnenkort wordt het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. De bv wordt opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale handtekening. U hoeft als oprichter niet fysiek voor een notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-videoverbinding. De identificatie vindt plaats via een identificatiemiddel. De volledig digitale oprichting van de bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een special door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard.

Let op

Volgens de Europese richtlijn zou het vanaf 1 augustus 2021 in elke EU-lidstaat mogelijk moeten zijn om een bv volledig digitaal op te richten. Nederland is er echter niet in geslaagd om de bijbehorende wetgeving op tijd klaar te hebben en heeft uitstel aangevraagd en gekregen. Het is nog onduidelijk wanneer het volledig online oprichten van een bv ingaat. Inmiddels heeft de KNB aangegeven dat het ‘centraal passeerplatform’ klaarstaat voor gebruik, zodra de bijbehorende wetgeving in werking treedt. 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.