sluiten

26 augustus 2020

Tips voor de DGA Augustus 2020

Beperking lenen bij de eigen bv

In het vorige FiscKwartaal(tje) berichtten wij u dat de invoering van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettekst gaat nog steeds uit van een box-2-heffing over alle schulden van meer dan € 500.000 bij uw eigen vennootschap (niet zijnde eigenwoningschulden). De fiscus verrekent deze heffing echter weer, zodra u aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Eigenwoningschulden

Eigenwoningschulden bij uw eigen bv zijn uitgezonderd van de maatregel. Maar hiervoor geldt nog wel steeds de eis dat een hypotheekrecht wordt verstrekt aan uw eigen bv. Voor op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden geldt deze eis niet.

Let op

Heeft deze maatregel voor u gevolgen? Inventariseer dan uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

 

Start UBO-register

Het UBO-register dat moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering, zal op 27 september 2020 in werking treden. Het register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners, UBO) die uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar zijn - of zeggenschap hebben over - onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. De informatie betreft onder meer de naam van de UBO(‘s), geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang. Deze informatie is vervolgens publiek toegankelijk. De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren. U hebt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel 18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen.

Archiefkast registratieplicht

Registratieplicht

Gedurende de eerste maanden zal de Kamer van Koophandel alle registratieplichtigen aanschrijven met het verzoek hun UBO(‘s) binnen de gestelde termijn te registreren. Nieuw op te richten vennootschappen moeten na inwerkingtreding van het wetsvoorstel hun UBO(’s) gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Registratie van de UBO(’s) zal bovendien een voorwaarde worden voor het verstrekken van een KvK-nummer.

 

 

 

Turboliquidatie meestal niet probleemloos

In de praktijk werd er altijd al veel gebruik gemaakt van turboliquidatie, maar door de coronacrisis neemt het gebruik naar verwachting nog meer toe. Bij een turboliquidatie wordt een rechtspersoon die geen baten meer heeft door een besluit van de algemene vergadering ontbonden, waarbij deze meteen ophoudt te bestaan. Er vindt dus een ontbinding van de bv plaats zonder vereffening. Deze praktijk wordt alleen getolereerd wanneer er geen schulden of baten meer zijn. Zo’n turboliquidatie verloopt meestal niet probleemloos, mede omdat er in de praktijk nog weleens wat vrij mee omgesprongen wordt. Wat nu als achteraf blijkt dat er nog wel baten zijn? Of als een schuldeiser ontdekt dat de bv waar hij een vordering op heeft, is ontbonden?

Toch nog vermogen dan vereffening heropenen

Het komt regelmatig voor dat na ontbinding van een rechtspersoon (via turboliquidatie) blijkt dat deze op het moment van de ontbinding toch nog vermogensbestanddelen in eigendom had. Of dat er nog schulden waren. Dit levert problemen op als de vermogensbestanddelen te gelde gemaakt worden of overgedragen moeten worden. Voor de schuldeiser betekent het dat er geen verhaal meer is voor zijn vordering. Als er echter een goede grond voor is, is het mogelijk om de geliquideerde bv tijdelijk weer te laten ‘herleven’ om zo de vereffening te heropenen. Hiervoor moet een verzoek tot heropening van de vereffening worden gedaan bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Door de tijdelijke opheffing wordt het dan mogelijk om de vordering alsnog te innen.

Schuldeisers binnenkort beter beschermd

Een turboliquidatie kan plaatsvinden zonder dat de schuldeisers dit weten. Er is echter een wetsvoorstel in de maak, die daarin verandering brengt. In de toekomst zal beter gemotiveerd moeten worden waarom dit type liquidatie noodzakelijk was. Ook moet de turboliquidatie algemeen bekend worden gemaakt en er moet een slotbalans worden opgesteld, inclusief een verklaring waaruit blijkt waarom er geen vermogen op de balans staat. Daarnaast moet duidelijker worden gecommuniceerd welke documenten ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel. Op die manier verkrijgen schuldeisers sneller bericht en beter inzicht, zodat zij actie kunnen ondernemen.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.