sluiten

26 februari 2019

Tips voor Elke belastingbetaler

Alsnog aftrek betaalde lijfrentepremie uitsluitend met bewijs

U heeft het mogelijk zelf al eens bij de hand gehad; u bent vergeten om de door u betaalde lijfrentepremie in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Niet getreurd, er is dan toch nog zoiets als de saldomethode waarvan u gebruik kunt maken. Deze methode houdt in dat een deel van de toekomstige uitkeringen onbelast blijft. Van belang is wel dat u moet kunnen aantonen dat de lijfrentepremie is betaald én niet is afgetrokken. De lijn in de rechtspraak is hier vrij hard. Kunt u de premiebetaling niet bewijzen? In dat geval wordt uw verzoek tot toepassing van de saldomethode geweigerd.

Het is verstandig om oude aangiftes en betalingsbewijzen zorgvuldig te bewaren.

 

 

Nieuw meldingsformulier voor verdeling pensioen bij echtscheiding

Het is van belang dat een scheiding tijdig bij de pensioenuitvoerder wordt gemeld. Daarvoor is vanaf 1 januari 2019 een nieuw formulier beschikbaar. Bij tijdige melding betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen rechtstreeks aan de ex-partner. Als u de scheiding niet binnen twee jaar na de scheidingsdatum heeft gemeld, keert de pensioenuitvoerder onder inhouding van loonheffing de jaarlijkse pensioenuitkering uit aan de pensioendeelnemende partner. Hij/zij moet vervolgens de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan zijn/haar ex-partner. Dit bedrag is bij hem/haar belast en vormt voor de pensioendeelnemende partner een aftrekpost.

 

monumentenpanden

Subsidieregeling monumentenpanden

Sinds 1 januari jl. is de fiscale monumentenaftrek definitief vervangen door een subsidieregeling. De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidie bedraagt 35% van de kosten voor de instandhouding van het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade kwalificeren voor de subsidie. Hiertoe worden onder meer gerekend kosten voor schilderwerk, gevelreparaties, herstel van voegen, het vervangen van kapotte dakpannen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren en het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.

Subsidieaanvraag

Eigenaren van monumentale woningen kunnen één subsidieaanvraag per jaar indienen in de periode 1 maart tot en met 30 april volgend op het (kalender)jaar waarin de instandhoudingskosten zijn gemaakt. Hiervoor is de factuurdatum bepalend.

 

Samenwoners pas op met afkoop partneralimentatie

Als twee mensen hebben samengewoond en uit elkaar gaan, kan er geen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie. Toch kunnen de aard en duur van de relatie daartoe aanleiding geven. Gaat u uit elkaar, bent u daarbij partneralimentatie overeengekomen en is dit vastgelegd en daarmee rechtens afdwingbaar gemaakt? In dat geval is deze vorm van alimentatie – net als bij gehuwden – bij de ontvanger belast en bij de betaler aftrekbaar. Er is wel een verschil met gehuwden, als dit toegezegde recht vervolgens wordt afgekocht. De afkoopsom wordt bij de ontvanger dan wel belast, maar komt bij de betalende partij niet in aftrek. Dit komt omdat de aftrekmogelijkheid van een afkoopsom van eerder toegezegde partneralimentatie door ongehuwden simpelweg niet in de wet is geregeld.

 

Houd er daarom rekening mee dat een eenmaal toegezegde partneralimentatie daarna niet meer zonder fiscale schade kan worden afgekocht.

 

 

Doe tijdig aangifte bij eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen

Heeft u uw kind in 2018 een eenmalig vrijgestelde schenking gedaan, attendeer uw kind er dan op dat hij/zij hiervoor een schenkingsaangifte moet indienen. Daarin doet uw kind een beroep op de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte vóór 1 maart 2019 indienen. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

Eenmalig vrijgestelde schenkingen

Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedroeg in 2018 € 25.731. Daarnaast kon u in 2018 aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 53.602. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. Tot 1 januari 2017 gold deze extra verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor de eigen woning. Deze verhoogde vrijstelling is echter sindsdien verhoogd naar € 100.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2018 bedroeg de verhoogde schenkingsvrijstelling € 100.800.

 

Hogere maximale WOZ-waarde verhuurderheffing 2019

De maximale WOZ-waarde waarover de verhuurderheffing wordt berekend, is per 1 januari 2019 verhoogd van € 250.000 naar € 270.000. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexering per 1 januari. Verhuurt u vijftig of meer woningen, dan bent u de verhuurderheffing verschuldigd. Die wordt berekend over de werkelijke WOZ-waarde van de huurwoningen, verminderd met vijftigmaal de gemiddelde WOZ-waarde van die woningen. Bedraagt de werkelijke WOZ-waarde meer dan € 270.000, dan wordt voor de verhuurderheffing gerekend met de maximale WOZ-waarde.

 

woz-waarde

Laat WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw (digitale) deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2018. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want hoewel de woningmarkt weer is aangetrokken, profiteert niet iedere huizenbezitter van dit herstel. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

Op tijd bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij uw gemeente. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6-wekentermijn verstreken en heeft u geen bezwaar gemaakt? Dan zit u dus aan de vastgestelde waarde vast voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 7 februari 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.