sluiten

1 juli 2020

Special inzake Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid en de banken hebben verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

In deze special hebben we de maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet. Als bijlage hebben we de antwoorden gevoegd op de meest gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een tool ontwikkeld waarmee u snel kunt zien welke regelingen (met bijbehorende berekeningen) op uw bedrijf van toepassing zijn. Deze 'corona-calculator' treft u aan via deze link.

U kunt op een onderwerp klikken om er direct naar toe te gaan.

U kunt eventueel op een onderwerp klikken om er direct naar toe te gaan.

Achtereenvolgens behandelen we in deze special:


Hulp nodig?
De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Wij helpen u graag bij het vinden van oplossingen en het treffen van de benodigde maatregelen. Neem hierover gerust contact met ons op.

Zelf uitrekenen? VNO-NCW en MKB-Nederland ontwikkelden een handige 'corona-calculator', die u aantreft via deze link.

Youtube-kanaal 'Sam in de polder' legt de gevolgen en gevaren van de corona-crisis voor u en (met name)  uw klanten heel goed uit:

 

 
Banken bieden aflospauze vanwege Corona

Nederlandse banken geven MKB-bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. 

Onderstaand de regelingen van de belangrijkste kredietverstrekkers:

Financier Voor wie Actie Bijzonderheden Links
 
Rabobank Kredietrelaties < 3 mio Klant moet een online verzoek indienen. In maart effectueren? Voor 30 maart indienen. Rabobank
ABN AMRO
 

 
Kredietrelaties < 50 mio
 

 
Bank zet automatisch Rente & Aflossing stop.¹
 

 
Naast aflossing dus ook rente en kosten!
Niet nodig? Dan voor 31 maart reageren.
Ook voor leaseverplichtingen via ABN(dochters)
ABN AMRO
 

 
ING Bank Kredietrelaties < 2,5 mio Klant moet een online verzoek indienen.   ING Bank
Volksbank Kredietrelaties < 2,5 mio Klant moet contact opnemen met de bank.   Geen
Triodos Kredietrelaties < 2,5 mio Klant moet contact opnemen met de bank.   Geen
Qredits
 

 
Alle kredietrelaties
 

 
Klant moet contact opnemen met de bank.
 

 
I.c.m. stopzetten aflossing, wordt de rente
aangepast naar 2%.

 
Qredits
 

 
New 10 Kredietrelaties < 2,5 mio New10 zet automatisch Rente & Aflossing stop.¹ Is een dochterbedrijf van ABN AMRO. Zie link ABN AMRO
Collin Crowdfund
 
Alle kredietrelaties
 
Klant moet zelf contact opnemen.
 
Platform heeft mandaat van de Crowd.
Beoordeling is maatwerk.
Collin Crowdfund
 


¹ Let op!
De ABN AMRO & New10 geven aan automatisch de rente en aflossingen stop te zetten, maar er zijn uitsluitingen.
Daarom het dringend advies om ter controle contact met de bank op te nemen!

Voor consumenten nemen de banken ook maatregelen, maar die verschillen per instelling. De regelingen en voorwaarden van alle hypotheekverstrekkers (inclusief verzekeraars) treft u aan via deze link naar Moneyview. Ook geven zij inzicht in de regelingen voor consumptieve kredieten en wel via deze link.

 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Daarvoor in de plaats is de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’ gekomen. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden meegenomen in de nieuwe NOW.

 

Wat is de NOW-regeling?

De NOW-regeling ("Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid") is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Aanvragen moeten gedaan worden bij het UWV. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  
 

Achtergrond en highlights van deze maatregel

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

De variabelen voor de vergoeding: omzet(verlies) en loonsom

 

Omzet(verlies)

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

 

Concern

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de Coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Een dergelijke werkmaatschappij kan nu toch gebruik make van de NOW-regeling, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

 

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt, de grondslag voor de vergoeding is het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. De regeling geldt NIET voor werknemers die niet "SV-verzekerd' zijn, zoals de meeste DGA's. De loonsom in de subsidieperiode (normaliter dus maart-april-mei) wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

 

Let op! Aanpassing 20/5/2020: de maand maart wordt ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart.
 

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De subsidie voor de flexwerkers wordt slechts verstrekt indien u de flexwerkers doorbetaalt. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen


Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.  Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Er is hierbij een accountantsverklaring vereist indien het voorschot tenminste € 100.000 heeft bedragen of de definitieve subsidie tenminste € 125.000,-. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

 

Voorbeeldberekening omzetverlies, voorschot en vergoeding

Stel de omzet over geheel 2019 bedraagt € 600.000,-. De verwachte omzet over maart tot en met mei 2020 wordt ingeschat op € 100.000,-. het SV-loon over de maand januari was € 16.000,-. De uiteindelijk over maart tot en met mei daadwerkelijke omzet bedraagt € 90.000,-.

 • De normomzet is dan dus 25% x € 600.000 = € 150.000,-.
 • Het verwachte omzetverlies bedraagt: 150.000-100.000 =  € 50.000,-
 • het omzetverlies is dan 50.000/ 150.000 = 33%; dit is meer dan 20% dus u komt in principe in aanmerking voor de regeling
 • de grondslag voor de subisidie wordt berekend over de SV-loonsom van januari, verhoogd met 30%: € 16.000 x 3 maanden x 130% = € 62.400,-;
 • het voorschot voor de subsidie bedraagt dan 33% (verwacht omzetverlies) x 90% (regeling) x 80% (voorschot) x € 62.400 (grondslag) = € 14.827,-; dit wordt betaald in 3 termijnen
 • de definitieve subsidie wordt (achteraf) berekend over het het daadwerkelijk geleden omzetverlies: het gerealiseerde omzetverlies bedraagt: 150.000-90.000 =  € 60.000,-
 • het omzetverlies is dan 60.000/ 150.000 = 40%; dit is meer dan 20% dus u hebt recht op de regeling
 • de definitieve subsidie bedraagt dan 40% (gerealiseerd omzetverlies) x 90% (regeling) x € 62.400 (grondslag) = € 22.464,-
 • de subsidieafrekening gebeurt op basis van 'het 'verzoek tot subsidievaststelling' (binnen 24 weken na 31/5/2020) en bedraagt: € 22.464,- (definitieve subsidie) - € 14.827 (ontvangen voorschot) = € 7.637,-; dit bedrag ontvangt u vervolgens binnen 22 weken na het 'verzoek tot subsidievaststelling)

 

Meetperiode voor jonge bedrijven

Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart en dus niet de omzet over heel 2019 kunnen meten, geldt een andere meetperiode. In die situatie telt u vanaf de maand dat u bent begonnen tot en met februari 2020. De opgetelde omzet rekent u om naar 3 maanden. Het bedrag dat daaruit komt, wordt vergeleken met de meetperiode die u voor 2020 hebt gekozen.

Dus, stel u heeft sinds oktober 2019 omzet. Dan telt u de maandomzet voor oktober, november, december, januari en februari bij elkaar op. Van dat getal neemt u 3/5e deel. Dat bedrag wordt vergeleken met de driemaandsperiode die u voor 2020 heeft gekozen.


Andere specifieke situaties


De urgentie, de uitvoerbaarheid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij deze noodmaatregel geen rekening wordt gehouden met bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Sommige bedrijven zullen daarom geheel of gedeeltelijk naast het NOW-net vissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor seizoensbedrijven met een omzetpiek in maart tot en met mei, maar ook voor bedrijven die in 2020 sterk zijn gegroeid ten opzichte van 2019. Het kabinet zal wel monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. 

 

Belangrijke voorwaarden


Aan de NOW zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden:

 • Er geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.Dit wil zeggen dat werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie
 • Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever doet in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

 
 
Doorwerkende AOW’er en NOW

De AOW’er die in loondienst werkt, komt in beginsel in aanmerking voor de NOW-regeling. Het criterium bij de beoordeling of een werknemer onder NOW-regeling valt, is of er sprake is van een werknemer is in de zin van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Weliswaar wordt een doorwerkende AOW’er niet als werknemer in de zin van de WW, WIA of WAO beschouwd, maar wel als werknemer in de zin van de ZW.
 

Samenloop met arbeidsongeschiktheid

Bijzondere aandacht moet er in dit verband geschonken worden aan de situatie waarin de doorwerkende AOW’er arbeidsongeschikt is of wordt. Een werkgever is bij een doorwerkende AOW’er namelijk verplicht om maximaal 13 weken het loon bij ziekte door te betalen, in de plaats van maximaal 104 weken bij werknemers die geen AOW’er zijn. Dit kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de NOW-subsidie bij de definitieve afrekening door het UWV.
 
Een voorbeeld ter verduidelijking

De subsidie in de loonkosten krachtens de NOW-regeling wordt bij het voorschot gebaseerd op de loonaangifte over januari 2020. Stel, de doorwerkende AOW’er was toen nog niet arbeidsongeschikt, maar is op maandag 3 februari 2020 ziek geworden. De werkgever is verplicht om van 3 februari tot 4 mei 2020 loon bij ziekte aan de AOW’er te betalen.
Bij de definitieve afrekening NOW kijkt het UWV naar de daadwerkelijke loonsom over maart t/m mei 2020. Vanaf 4 mei 2020 is er voor de AOW’er geen loon betaald, waardoor de lagere loonsom van maart t/m mei 2020 tot een lagere subsidie NOW kan leiden dan bij het voorschot op de subsidie, gebaseerd op de loonsom in januari 2020. Het gevolg kan dan zijn dat bij de definitieve afrekening door het UWV-subsidie geheel of gedeeltelijk zal worden teruggevorderd. In een voorkomend geval lijkt het raadzaam om met dit effect rekening te houden.

 

NOW en buitenlandse bedrijven met in Nederland verzekerde werknemers

Kan een in het buitenland gevestigde onderneming waarvan de eigenaar een natuurlijke persoon of rechtspersoon is, met werknemers die in Nederland werken en in Nederland verzekerd zijn voor de sociale werknemersverzekeringswetten, gebruikmaken van de NOW-regeling? Ja, mits deze onderneming minimaal 20% omzetdaling heeft en een (verwachte) daling van de loonsom in de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020. Hierbij blijft voor de berekening van de loonsom, waarover subsidie wordt ontvangen, buiten beschouwing de loonsom van werknemers die niet verzekerd zijn voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Is er sprake van een groep van buitenlandse ondernemingen en/of een buitenlands concern? In dat geval worden bedrijfsonderdelen zonder SV-loon in Nederland niet in aanmerking genomen.
Voor de goede orde merken we op dat de NOW-subsidie niet kwalificeert als werkloosheidsuitkering op grond van de coördinatie verordening sociale zekerheid (Verordening (EG) 883/2004).

 

NOW 2.0: Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (20/5/2020)

De NOW-regeling wordt verlengd! Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Deze verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De omzetdaling onder de NOW 2.0 wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Een werkgever die gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0, dient rekening te houden met de eis dat de driemaandsperiode van de NOW 2.0 aansluit op de driemaandsperiode van de NOW 1.0. Als u bijvoorbeeld bij de aanvraag voor de NOW 1.0 gebruik hebt gemaakt van de driemaandsperiode startend op 1 maart 2020, dient de driemaandsperiode voor de NOW 2.0 te starten op 1 juni 2020.

Voorts dient rekening te worden gehouden dat voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die werkgevers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. Om misbruik van de NOW 2.0 te voorkomen, gelden er aanvullende voorwaarden voor bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan. Dit is het geval wanneer de werkgever een melding als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) moet doen én gedurende het subsidietijdvak voor twintig of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. In dat geval dient de werkgever met de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging overeenstemming te bereiken. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent. Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. 
Deze extra voorwaarden gelden voor werkgevers die vanaf 29 mei 2020 een WMCO-melding doen.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma "NL leert door" waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Het kabinet geeft aan dat zij streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Tegelijkertijd wordt de aanvraagperiode voor de NOW 1.0 verlengd tot en met 5 juni 2020.

 

Voorbeeldberekening omzetverlies, voorschot en vergoeding NOW 2.0

Stel de omzet over geheel 2019 bedraagt € 600.000,-. De verwachte omzet over juni tot en met augustus 2020 wordt ingeschat op € 100.000,-. het SV-loon over de maand maart was € 16.000,-. De uiteindelijk over juni tot en met augustus daadwerkelijke omzet bedraagt € 90.000,-.

 • de normomzet is dan dus 25% x € 600.000 = € 150.000,-.
 • het verwachte omzetverlies bedraagt: 150.000-100.000 =  € 50.000,-
 • het omzetverlies is dan 50.000/ 150.000 = 33%; dit is meer dan 20% dus u komt in principe in aanmerking voor de regeling
 • de grondslag voor de subsidie wordt berekend over de SV-loonsom van maart, verhoogd met 40%: € 16.000 x 3 maanden x 140% = € 67.200,-;
 • het voorschot voor de subsidie bedraagt dan 33% (verwacht omzetverlies) x 90% (regeling) x 80% (voorschot) x € 67.200 (grondslag) = € 16.128,-; dit wordt betaald in 3 termijnen
 • de definitieve subsidie wordt (achteraf) berekend over het het daadwerkelijk geleden omzetverlies: het gerealiseerde omzetverlies bedraagt: 150.000-90.000 =  € 60.000,-
 • het omzetverlies is dan 60.000/ 150.000 = 40%; dit is meer dan 20% dus u hebt recht op de regeling
 • de definitieve subsidie bedraagt dan 40% (gerealiseerd omzetverlies) x 90% (regeling) x € 67.200 (grondslag) = € 24.192,-
 • de subsidieafrekening gebeurt op basis van 'het 'verzoek tot subsidievaststelling' (binnen 24 weken na 31/8/2020) en bedraagt: € 24.192,- (definitieve subsidie) - € 16.128 (ontvangen voorschot) = € 8.064,-; dit bedrag ontvangt u vervolgens binnen 22 weken na het 'verzoek tot subsidievaststelling) 

 

Hoe werkt de verplichting om geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen gedurende de periode van looncompensatie?

Een werkgever mag geen aanvragen tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen indienen gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming van de NOW ontvangt.

Bij de aanvraag voor de NOW 1.0 committeert de werkgever in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek te doen om toestemming te krijgen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Indien toch ontslag is of wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie van de NOW 1.0 een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon plus een verhoging van 50% (de ‘boete’) wordt in mindering gebracht op de subsidie. De subsidie wordt dus met 150% van het loon van de ontslagen werknemers verminderd.

De NOW 2.0 kent een vergelijkbare ‘boete-regeling’, zij het dat de hoogte van de boete is gewijzigd. Bij de definitieve vaststelling van de NOW 2.0 subsidie zal de subsidie niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag om bedrijfseconomische redenen is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

Hierbij merken wij op dat het onder de NOW 2.0 nog steeds mogelijk is, dat willen zeggen ‘boetevrij’, werknemers te ontslaan op andere gronden dan bedrijfseconomische (bv. disfunctioneren of verwijtbaar handelen) en met wederzijds goedvinden.

 

Als werkgevers toch gaan reorganiseren, gelden dan de huidige ontslagregels?

De huidige ontslagbescherming van werknemers blijft uiteraard bestaan. Het kabinet gaat niets aanpassen aan bestaande regelgeving rondom ontslagbescherming bij bedrijfseconomisch ontslag, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de preventieve ontslagtoets bij UWV of de regels ten aanzien van de transitievergoeding of opzegtermijn.

Overweegt een werkgever collectief ontslag door te voeren, dan geldt dat werkgevers, om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0, moeten verklaren dat zij gedurende een periode van vier weken zullen overleggen met vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder zullen indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding (Wet Melding Collectief Ontslag) aan de vakbond is gedaan. Dit is in lijn met de reeds bestaande verplichting op grond van de Wet Melding bij collectief ontslag om bij een ontslag van 20 of meer werknemers een melding te doen bij de vakbond en het UWV.

 

Mogen werkgevers over het jaar 2020 dividend en/of bonussen uitkeren en eigen aandelen inkopen?

Nee. De NOW 2.0 voorziet in een nieuwe, aanvullende voorwaarde op grond waarvan bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor accountantsverklaring vereist is geen dividend of bonussen mogen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. 

De voorwaarde om geen dividend of bonussen te mogen uitkeren en eigen aandelen te mogen inkopen geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en geldt ook voor bedrijven zonder aandeelhoudersvergadering, zoals bijvoorbeeld coöperaties.

 

 Tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers ("Tozo")

Bent u zelfstandige, dan kunt u voor een periode van maximaal 6 (was: 3) maanden binnen 4 weken aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners.

Deze tijdelijke bijstandsregeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op levensvatbaarheid.

U kunt  deze ondersteuning ook krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. Ook heeft u de mogelijkheid tot uitstel van uw aflossingsverplichting.

De voorwaarden in het kort:

 • Mijn inkomen (alle inkomsten, ook loon!)  is naar verwachting beneden het voor mij geldende sociaal minimum en dit is een gevolg van de coronacrisis
 • Ik ben in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of ik heb een geldig verblijfsdocument.
 • Ik ben 18 jaar of ouder
 • Ik ontvang geen AOW
 • Ik heb mijn bedrijf gestart voor het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Mijn onderneming is nog steeds actief (niet opgeheven)
 • Ik werk onder normale omstandigheden per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in mijn onderneming. Op jaarbasis is dat 1225
 • Indien u onderneemt via een BV: ik bezit, alleen of samen met eventueel andere in de BV werkzame personen, meer dan 50% van de aandelen
 • Mijn bedrijf is in Nederland gevestigd
 • Met mijn bedrijf voer ik alleen of voornamelijk werkzaamheden uit in Nederland
 • Ik beschik over alle benodigde papieren en vergunningen om mijn beroep via mijn onderneming uit te mogen voeren

Check voor de aanvraagprocedure de website van de gemeente waar u woont.

Update 20/5/2020: Deze maatregel is verlengd tot en met eind augustus (TOZO 2.0). De verlengde regeling bevat nu wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Update 3/6/2020: De TOZO 2.0 (met partnertoets) wordt niet met 3 maanden maar met 4 maanden verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

 

U kunt eenvoudig checken of u in aanmerking komt voor de Tozo-regeling via deze link. Onderstaande "infographic" van de Rijksoverheid legt u het aanvraagproces op een eenvoudige manier uit:

Tozo infographic

 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Er is een compensatieregeling van kracht voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen gezondheidsmaatregelen. Als uw bedrijfsactiviteiten in een van de opgenomen sectoren vallen, dan kunt u aanspraak maken op deze compensatieregeling. De compensatie betreft een gift en bedraagt eenmalig € 4.000 voor de eerste nood in de komende drie maanden.

meer informatie over de compensatieregeling en de aanvraagprocedure treft u hier aan.

 

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

MKB-ondernemers krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten.

De informatie over deze regeling hebben wij hier voor u op een rijtje gezet,

 

Zorgaanbieders ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars


Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 mei 2020 zorgaanbieders financieel ondersteunen. Dat heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg voor coronapatiënten, maar wel omzetverlies lijden door de coronacrisis, komen in aanmerking voor de ondersteuning. Denk aan laboratoria, mondzorg, kaamzorg, fysio-, oefen- en ergotherapeuten, maar ook de wijkverpleging, het zittend ziekenvervoer en de zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen van de ondersteuning gebruik maken. De regeling is niet bedoeld voor zorg en diensten die door of via opticiens worden verricht.

Zorgaanbieders die niet tot mei kunnen wachten, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.

 
Continuïteitsbijdrage

De ondersteuning betreft een continuïteitsbijdrage om de vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten te kunnen blijven betalen. De bijdrage wordt verleent over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kan bij voorschot worden uitbetaald. Het voorschot bedraagt per maand 70% van 1/12-deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis, mits dat hoger is dan € 250. Het voorschot wordt verrekend met later dit jaar door de zorgaanbieders ingediende declaraties voor zorgkosten. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars de openstaande declaraties versneld aan deze zorgaanbieders uit.

 
Samenloop met TOGS-regeling

Om te voorkomen dat de continuïteitsbijdrage samenloopt met de tegemoetkoming op grond van de TOGS-regeling, wordt er voor de toepassing van de TOGS-regeling een extra verklaring van zorgondernemers gevraagd. Daaruit moet blijken in hoeverre hun omzetverlies en personeelskosten al worden vergoed via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.

 

Samenloop met NOW regeling

Omdat deze ondersteuning alleen het verzekerde deel (basis en aanvullend) van de zorg betreft, blijft er voor de meeste praktijken een stuk omzet over dat buiten deze ondersteuning valt. Daarvoor kan aanvullend de NOW worden benut. Het is daarom van belang dat daarvoor dan wel een aanvraag NOW wordt ingediend. 

De overheid verwacht echter wel dat zorgaanbieders zich eerst richten tot de continuïteitsbijdrage voor financiële ondersteuning, voor zover het de verzekerde omzet betreft. Dit is echter een voorkeursroute en is dus niet verplicht. 

Continuïteitsbijdrage aanvragen als een NOW-aanvraag al is toegekend, kan dat?

Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als een zorgaanbieder in zijn aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat de zorgaanbieder een té hoge bijdrage heeft gekregen dan waar de zorgaanbieder in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. ZN geeft te kennen dat de overheid dit verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. Zorgaanbieders dienen er rekening mee houden dat zij dan (substantiële) bedragen terug moet betalen. Omdat de grondslagen van de regelingen onderling afwijken is nog onvoldoende duidelijk hoe deze verrekening er concreet uit zal zien.

Om dubbele compensatie van omzetderving te voorkomen, kunnen zorgaanbieders de volgende route volgen: allereerst doet u een beroep op de continuïteitsbijdrage, voor zover het de verzekerde omzet betreft. Vervolgens doet u een beroep op de rijksregelingen voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van die continuïteitsbijdrage dient meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. Daarbij komt dat het dan wel vereist is dat de resterende omzetdaling nog afdoende is om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling.

Let op! Een zorgaanbieder dient er zelf alles aan te doen om te voorkomen dat er dubbele financiering voor de omzetderving volgt. De hoofdvoorwaarde om voor de continuïteitsbijdrage in aanmerking te komen blijft daarom gelden. Dit ter voorkoming van misbruik.

 

Tegemoetkoming voor flexwerkers die gertoffen zijn door de coronacrisis (TOFA)  (22/6/2020)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Aanvragen kan tot en met 12 juli.

Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550. Op de TOFA-pagina van UWV staat:

 • een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden voor de regeling, en;
 • een beslisboom waarmee u meteen kunt zien of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Gelden alle voorwaarden voor u? Dan heeft u 3 weken de tijd om uw aanvraag voor de TOFA in te dienen, van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

Wanneer krijg ik een beslissing?

Als UWV beslist  dat u de tegemoetkoming krijgt, ontvangt u een eenmalig bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart, april en mei 2020. UWV streeft ernaar om u binnen 4 weken na uw aanvraag een beslissing te sturen. Als in de beslissing staat dat u de tegemoetkoming krijgt, dan betaalt UWV het bedrag binnen 10 kalenderdagen. Daarna duurt het meestal nog 3 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Kijk voor meer informatie op TOFA-pagina van UWV.


Versoepeling WW-premie verhoging

Versoepeling regeling herziening lage WW-premie

Sinds 1 januari 2020 betaalt u de lage WW-premie voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie. De hoge premie bedraagt 7,94% en de lage premie 2,94%.
De toegepaste lage WW-premie kan daarbij achteraf worden herzien in een hoge WW-premie als op jaarbasis meer dan 30% van de arbeidsduur is overgewerkt, waardoor WW-premie kan worden nageheven. Dit geldt overigens niet als de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft van ten minste 35 uur per week. De overwerkregeling wordt op dit punt voor het jaar 2020 versoepeld voor sectoren zoals de zorg, waarin door het Coronavirus extra overwerk nodig is.


Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen

Sinds 1 januari 2020 mag u de lage premie toepassen, als u de schriftelijke contracten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie bewaard. Ontbreken de schriftelijke contracten, dan moeten deze alsnog worden opgesteld. U mag hiervoor ook een aanvulling in de loonadministratie opnemen, waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.

Deze aanvulling moet door u en de werknemer ondertekend zijn. Voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari jl. al bij u voor onbepaalde tijd in dienst waren, had u tot 1 april 2020 de tijd gekregen om dit allemaal voor elkaar te maken. Deze termijn is in verband met de Coronacrisis verlengd tot 1 juli 2020.

Voldoet u op 1 juli 2020 niet aan alle voorwaarden, maar wordt de arbeidsovereenkomst daarna wel voortgezet, dan bent u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

 
Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie voor het MKB

Er zijn diverse regelingen voor MKB-bedrijven inzake het verkrijgen en versoepelen van leningen:

 • Voorwaarden Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld (laatste update: 29/4/2020)
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) (laatste update: 8/4/2020)
 • Rentekorting microkredieten Qredits
 • Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw (BL-regeling)
 • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups, de Corona-overbruggingslening (COL) (laatste update: 28/4/2020)
 • Corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (KKC) (update 2/6/2020)

Meer informatie per regeling treft u hier aan.

 
Fiscale maatregelen

Bijzonder uitstel van betaling

Ook zijn er inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor onder meer de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonheffing, als uw bedrijf door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen is gekomen. Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, kreeg automatisch al 3 maanden betalingsuitstel.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor ondernemers nog te kort. Ondernemers kunnen daarom nu ook ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Hoe u het langere uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

 • Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden;
 • Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. U vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Het is vanaf 1 april mogelijk om zelf online uitstel van betaling aan te vragen voor de IB, VPB, BTW en LB, door in te loggen met een DigiD-code. Dit kan via deze link.

Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering direct stopgezet. De individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. Op de site van de Belastingdienst staat nog wel dat pas uitstel kan worden aangevraagd als een aanslag is ontvangen. U kunt dus niet direct na het doen van aangifte om uitstel verzoeken, u moet hiervoor wachten totdat de belastingdienst een (naheffings)aanslag op heeft gelegd. Wel is het zo dat, als éénmaal uitstel is aangevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen opgelegd in de periode van uitstel

Update 20/5/2020: De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoo

 

Geen verzuimboetes en verlaging invorderings- en belastingrente

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes aan u opleggen (of zal deze in voorkomende gevallen terugdraaien) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffing. De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vergeet niet om een melding betalingsonmacht te doen bij het niet kunnen betalen van omzetbelasting en loonheffing. Dit voorkomt bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kan het zinvol zijn om te beoordelen of u afnemers heeft die door het Coronavirus hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan kunt u onder voorwaarden de btw op deze oninbare vorderingen terugvragen.

Bovendien wordt de belastingrente ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente (8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen)  is verschuldigd. De tijdelijke verlaging gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de verlaging in op 1 juli 2020.

 

Verlaag uw voorlopige aanslagen

Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige aanslag naar beneden aanpassen. 

 

Mogelijke stopzetting lokale aanslagen

Het kabinet is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij met name om de toeristenbelasting. Zodra hierover meer bekend is, komen we hier bij u op terug.

 

De maatregelen op de werkvloer

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen. Werknemers moeten thuisblijven indien ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Bovendien adviseert de overheid dringend om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april ingesteld. Hoe moet u als werkgever hiermee omgaan?

U treft de te nemen maatregelen hier aan.
 

Uw contractuele verplichtingen: is er sprake van overmacht?

Steeds meer bedrijven sluiten vanwege het Coronavirus hun deuren. Maar kan dat wel gelet op de overeenkomst van opdracht die u met uw klanten hebt gesloten, of moeten u in dat geval opdraaien voor alle kosten die de andere partij maakt? En in hoeverre voorzien de algemene voorwaarden van uw leveranciers in een mogelijkheid om hun diensten richting u op te schorten, in verband met vrees voor besmetting? Kunt u of kan uw leverancier dan een beroep doen op overmacht? Daarvan is sprake als u of uw leverancier er zelf niets aan kan doen dat er een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ontstaan.

Een succesvol beroep op overmacht zal afhankelijk zijn van de positie waarin u verkeert. Bent u degene die niet kan nakomen, dan zult u al snel het contract of de algemene voorwaarden zo willen uitleggen, dat de uitbraak van het Coronavirus inderdaad als overmacht moet worden gezien. Andersom wilt u dit natuurlijk liever niet. De beoordeling die hierbij moet plaatsvinden, is: 

 • Wat houdt de tekortkoming in? 
 • Welke contractbepalingen zijn hierover opgenomen? 
 • Wiens algemene voorwaarden zijn leidend? 
 • Hoe is de tekortkoming ontstaan (opgelegd door autoriteiten versus eigen beslissing)?
 • Hoe moet een en ander (redelijkerwijs) worden uitgelegd? 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.