privacyverklaring voor sollicitanten

KALB Accountants conformeert zich aan onderstaande privacyverklaring met betrekking tot sollicitanten. Het doel van deze verklaring is de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen en sollicitanten te informeren over de wijze waarop KALB Accountants gegevens van en over sollicitanten verzamelt en verwerkt. Omdat deze privacyverklaring aangepast kan worden aan de meest recente wet- en regelgeving, adviseren wij om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

Doel van de gegevens

De gegevens die door de sollicitant aan KALB Accountants kenbaar worden gemaakt, via e-mail of via het sollicitantensysteem op onze website, worden enkel gebruikt om te bepalen of een sollicitant al dan niet in aanmerking komt voor een fnctie binnen KALB Accountants of voor het leggen van contact. Deze gegevens zullen niet gebruikt of verspreid worden voor andere doeleinden. De persoonsgegevens die KALB Accountants vastlegt van een sollicitant worden primair verzameld door het invullen van het sollicitatieformulier op onze website en het aldaar versturen van een sollicitatiebrief en CV. Aanvullend daarop kan KALB Accountants extra persoonsgegevens vastleggen die verzameld zijn door contact met de kandidaat, referenten of andere bronnen. KALB Accountants hecht grote waarde aan de privacy van zijn sollicitanten. Persoonsgegevens worden daarom enkel verstrekt aan personen die logischerwijs betrokken zijn bij de werving voor een specifieke vacature. KALB Accountants zal geen persoonlijke gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen.

 

Soorten gegevens

Wij verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval naam, geslacht, geboortedatum en contactgegevens. Daarnaast vragen wij van sollicitanten altijd een volledig CV, zodat tevens informatie over opleiding, cursussen en werkervaring wordt vastgelegd. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag worden verlangd.

 

Bewaartermijn

Sollicitanten geven bij het solliciteren toestemming om de gegevens gedurende zes maanden te bewaren. KALB Accountants gebruikt deze gegevens voor het vervullen van lopende vacatures of om contact op te nemen indien een andere vacature ontstaat die voor de sollicitant interessant kan zijn. Twee weken voor het verstrijken van bovengenoemde periode krijgt de sollicitant een e-mail met de mogelijkheid om de toestemmingsperiode met gelijke duur te verlengen. Indien de sollicitant niet tijdig reageert, zullen de gegevens op technische wijze geanonimiseerd worden zodat deze niet langer herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Beveiliging

Alle gegevens die op onze website worden ingevuld, worden via een beveiligde verbinding verstuurd naar ons sollicitantensysteem. Het sollicitantensysteem is voorzien van meerdere technische maatregelen om de gegevens van sollicitanten adequaat te beschermen.

 

Rechten van de sollicitant


De sollicitant heeft recht om te weten welke persoonsgegevens van hem in de systemen van KALB Accountants zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om zijn gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. In al deze gevallen dient de sollicitant het verzoek schriftelijk en per e-mail in te dienen via <<emailadres>>. Als de sollicitant van mening is dat de gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact en vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het indienen van een verzoek op grond van de AVG/GDPR kan contact worden opgenomen via het op de sollicitatiepagina genoemde mailadres.