Nieuwsberichten 2021


29 oktober 2021

Langer betaalpauze hypotheeklasten

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Deze versoepelde regels zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2022. 


29 oktober 2021

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject.


29 oktober 2021

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennootschap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder onderzoek van derden. Ook wordt er geen curator aangesteld. 


29 oktober 2021

Meer tijd voor aanvraag vaststelling TVL Q1

Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? Tot voor kort moest u vóór 1 oktober jl. de RVO verzoeken om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te stellen. Maar inmiddels is de aanvraagtermijn met zes weken verlengd. U moet het vaststellingsverzoek nu uiterlijk op 12 november 2021 hebben ingediend. 


24 september 2021

Iets lager IB-tarief en verruiming eerste schijf

Er zijn twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 37,10%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 68.507. Volgend jaar ligt dit beginpunt van de tweede schijf bij € 69.398. In 2022 gaat het lage tarief iets omlaag naar 37,07%. Het hoge tarief wijzigt niet. Tussen 2023 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03%. 


24 september 2021

Verhoging vrije ruimte
 

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is - net als in 2020 - ook in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte is dus tot maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze tijdelijke coronamaatregel moet u als werkgever mogelijkheden bieden om uw werknemers extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. 


23 september 2021

Minder vennootschapsbelasting betalen

U gaat in 2022 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf blijft weliswaar 15%, maar in 2022 is dit tarief van toepassing op de eerste € 395.000 jaarwinst. Dit jaar ligt die schijfgrens bij € 245.000. Het hoge Vpb-tarief in de tweede schijf blijft 25%. 


23 september 2021

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 6.670) wordt verder afgebouwd. In 2022 wordt de aftrek verminderd met € 360 en bedraagt dan dus maximaal € 6.310. Daarna blijft de aftrek jaarlijks dalen om uiteindelijk in 2036 op maximaal € 3.240 uit te komen. 


19 augustus 2021

Eigenwoninglening aan uw kind 

Dat het moeilijk is voor starters op de woningmarkt om een betaalbare woning te vinden, is een bekend gegeven dat voorlopig niet zal veranderen. U overweegt mogelijk om uw kind een handje te helpen om zijn of haar kansen op de woningmarkt te vergroten. U kunt er dan voor kiezen om uw kind een lening te verstrekken. 


19 augustus 2021

Tijdig versoberde NOW 4.0 aanvragen

Tot 30 september 2021 kunt u nog NOW-subsidie aanvragen voor de periode juli tot en met september 2021. Dit is de zesde en laatste aanvraagperiode. Ten opzichte van eerdere aanvraagperiodes zijn er enkele belangrijke wijzigingen. 


19 augustus 2021

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon 

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule. 


19 augustus 2021

Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Hebt u betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen. Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021.


14 juni 2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus gevolgd door de eerste lock down, medio maart 2020, heeft de overheid allerlei steunmaatregelen getroffen voor burgers en bedrijven. Sommige zijn inmiddels stopgezet, maar andere lopen nog steeds door, al dan niet in gewijzigde vorm. Nu de derde stap in het openingsplan is gezet en er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de financiële steun, is het een mooi moment om u ‘bij te praten’ over de laatste stand van zaken.


25 mei 2021

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid en de banken hebben verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

In deze special hebben we de maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet. Als bijlage hebben we de antwoorden gevoegd op de meest gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een tool ontwikkeld waarmee u snel kunt zien welke regelingen (met bijbehorende berekeningen) op uw bedrijf van toepassing zijn. Deze 'corona-calculator' treft u aan via deze link.

 


20 mei 2021

Loket heffingsvermindering verduurzaming huurwoningen weer open

Verhuurt u sociale huurwoningen (maximale huurprijs € 752,33 in 2021) en moet u verhuurderheffing betalen? Dan is er goed nieuws voor u als u deze woningen wilt verduurzamen. U kunt vanaf 1 juli 2021 namelijk weer de heffingsvermindering verduurzaming aanvragen als u investeert in energiebesparende maatregelen. 


20 mei 2021

Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot, dat is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat u NOW-steun moet terugbetalen. 


20 mei 2021

Houd ingangsdatum ODV in het oog

U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw bv. De ODV-uitkeringen moeten ingaan op de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane uitkering jaarlijks worden herzien.


20 mei 2021

TVL weer gewijzigd en verder verhoogd

In de eerste nieuwsbrief van 2021 berichtten wij u over de verlenging en enkele verruimingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt.


16 april 2021

Heeft u plannen om voor uw bedrijf nieuwe investeringen te doen van (in totaal) minimaal 20.000 euro? Of heeft u al investeringen gedaan vanaf 1 oktober 2020? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op uw investering met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U krijgt die korting in de vorm van een vermindering van uw loonheffing. De investeringskorting geldt voor bedrijven met medewerkers in dienst– en die dus loonheffing afdragen – en belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 


2 maart 2021

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vanaf 1 oktober 2020 is alweer de derde NOW-regeling (NOW 3) ingegaan. De NOW 3 is van toepassing op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tranches van steeds drie maanden: oktober t/m december 2020 (3e tranche), januari t/m maart 2021 (4e tranche) en april t/m juni 2021 (5e tranche). De NOW-regeling bestaat hiermee uit vijf tranches. U kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen. Het aanvraagloket voor de 1e, 2e en 3e tranche is inmiddels gesloten. We informeren u hierna over de 4e en de 5e tranche van de NOW-regeling.

 


18 februari 2021

De TVL-regeling is opnieuw verlengd. U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het eerste kwartaal van 2021 onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. Wellicht kunt u (opnieuw) gebruikmaken van deze verlengde TVL-regeling. Daarom vertellen wij u er graag meer over.


16 februari 2021

Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd

Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op de zorgtoeslag en vinden het te ingewikkeld om dit uit te zoeken. U moet aan een inkomenseis en een vermogenseis voldoen. Heeft u geen toeslagpartner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138. 


16 februari 2021

Meer vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is ook in 2021 verruimd en bedraagt 3% over de eerste € 400.000 loonsom per werkgever en 1,18% over het meerdere. Met de extra vrije ruimte krijgt u meer mogelijkheden om eventuele thuiswerkvergoedingen die niet onder de gerichte vrijstellingen vallen, onbelast te vergoeden.


16 februari 2021

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon

U mag ook in 2021 - net als in 2020 - uitgaan van een lager gebruikelijk loon als u te maken krijgt met een omzetdaling. De verlaging is daarbij evenredig aan de omzetdaling. De berekening van deze evenredige omzetdaling voor 2021 wijzigt ten opzichte van de berekening van 2020 en wordt:
omzet 2021 / omzet 2019 x gebruikelijk loon 2019.


16 februari 2021

Start Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is op 11 januari 2021 van start gegaan op de website van het Ondernemersplein. Opdrachtgevers kunnen via deze webmodule beoordelen of ze voor een opdracht een zzp’er kunnen inhuren of dat er sprake is van een dienstbetrekking.


18 januari 2021

Tariefschijven en heffingskortingen

De twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting zijn 37,10% en 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Tussen 2022 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03%.


18 januari 2021

Vrije ruimte WKR

Per 1 januari 2021 is het tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) weer teruggebracht naar het systeem van voor de coronacrisis. De eerste schijf in de vrije ruimte bedraagt per werkgever weer 1,7% van de loonsom tot € 400.000. Daarboven is de tweede schijf iets verlaagd naar 1,18% (in plaats van 1,2%) van de resterende loonsom.


18 januari 2021

Tariefswijzigingen

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is verlaagd van 16,5% naar 15%. Bovendien is die schijf verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% is niet doorgegaan.


18 januari 2021

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Begin vorig jaar berichtten wij u over de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA. Na een flinke hoeveelheid kritiek die zich vooral richtte op de enorme toename van de administratieve verplichtingen, is van die plannen uiteindelijk alleen het voornemen van de webmodule overeind gebleven.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.