Nieuwsberichten 2020


27 november 2020

Inleiding

Verschillende financiële steunmaatregelen zijn inmiddels (verschillende keren) verlengd en zo ook de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Deze regeling betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen mkb-ondernemingen en zzp’ers in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Inmiddels is er meer duidelijk over hoe de regeling voor het vierde kwartaal van 2020 wordt uitgewerkt. Wellicht kunt u er gebruik van maken en daarom vertellen wij u er graag meer over. 

 


27 november 2020

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Een epidemie van deze omvang kan uw bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid en de banken hebben verschillende steunmaatregelen getroffen om u door de Coronacrisis heen te helpen.

In deze special hebben we de maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet. Als bijlage hebben we de antwoorden gevoegd op de meest gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een tool ontwikkeld waarmee u snel kunt zien welke regelingen (met bijbehorende berekeningen) op uw bedrijf van toepassing zijn. Deze 'corona-calculator' treft u aan via deze link.

Op 8 oktober 2020 hebben wij een 'corona- update' naar onze relaties gestuurd. Deze bevat de meest recente informatie op dat moment.


23 november 2020

Benut soepele spelregels bij betaalpauze hypotheeklasten

Gedurende de betaalpauze die u met uw bank bent overeengekomen gelden er versoepelde fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.


23 november 2020

Benut optimaal eenmalig verruimde vrije ruimte

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is in 2020 per werkgever voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze corona maatregel moet u als werkgever mogelijkheden bieden om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een Kerstpakket of cadeaubon. Maar de extra ruimte kunt u ook benutten voor thuiswerk faciliteiten.


23 november 2020

In 2020 lager gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt normaliter ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
 • € 46.000.

23 november 2020

Vraag of verleng tijdig uitstel van betaling

Tot 1 januari 2021 kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen vanwege de coronacrisis, zonder dat daarvoor aanvullende voorwaarden gelden. U krijgt dan uitstel voor de betaling van de onbetaalde belastingen, waarvoor u vanaf 12 maart 2020 aangifte hebt gedaan en/of aanslagen hebt ontvangen.


16 oktober 2020

Inleiding

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW bestaat uit twee afzonderlijke regelingen, waarbij de NOW 1.0 tegemoetkoming biedt in de loonkosten voor de maanden maart t/m mei 2020 en de NOW 2.0 voor de maanden juni t/m september 2020. Inmiddels is duidelijk dat de economische gevolgen van het COVID-19-virus langer gaan duren. Daarom is de NOW met ingang van 1 oktober 2020 opnieuw verlengd (NOW 3.0).

 


24 september 2020

Bent u aandeelhouder van een BV, dan heeft de komst van het "UBO-register" gevolgen voor u. Maar dit kan ook het geval zijn als u een andere vorm van eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming. Hierna leest u voor wie deze registratieplicht geldt, welke gegevens waar en wanneer moeten worden aangeleverd en welke maatregelen er getroffen zijn om uw privacy te beschermen, nadat uw gegevens zijn geregistreerd in het UBO-register. De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het toch echt zover.

 


21 september 2020

Lager IB-tarief in eerste schijf

Sinds dit jaar bestaan er nog twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 37,35%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 68.507. In 2021 gaat het lage tarief omlaag naar 37,10%. Het hoge tarief wijzigt niet. Tussen 2022 en 2024 wordt het tarief in de eerste schijf verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03%.


21 september 2020

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor het jaar 2020. De vrije ruimte wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd. Deze coronamaatregel moet u als werkgever mogelijkheden bieden om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Maar de extra ruimte kunt u ook benutten voor thuiswerk faciliteiten.


21 september 2020

Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd en verruimd

Uw BV gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf gaat namelijk omlaag van 16,5% naar 15%. Bovendien wordt die schijf in 2021 verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge Vpb-tarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% gaat niet door.


21 september 2020

Zelfstandigenaftrek sneller en meer afgebouwd

Een van de maatregelen die op Prinsjesdag is bekendgemaakt, is dat de zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 7.030) verder wordt afgebouwd dan vorig jaar werd bepaald. De afbouw vindt vanaf volgend jaar plaats met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus maximaal € 6.670. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.


27 augustus 2020

Subsidie vaste lasten MKB Covid-19

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kunt u er gebruik van maken en daarom vertellen wij u er graag meer over.

Overigens is het vrij eenvoudig om een voorbeeldberekening te maken voor de tegemoetkoming (TVL) via deze link.


26 augustus 2020

Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Zij werden in het plan geacht een rendement van 5,33% te halen. Dit zou er toe kunnen leiden dat u zich gedwongen voelt in zeer risicovolle beleggingen te stappen om dit rendement ook werkelijk te kunnen halen. Het kabinet vindt dit ongewenst. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de langere termijn.


26 augustus 2020

Deadline NOW 2.0-aanvraag nadert

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hebt u ook van de NOW 1.0-regeling gebruik gemaakt? In dat geval kunt u de 4-maandsperiode niet zelf bepalen. De omzetperiode van de NOW 2.0-regeling moet dan aansluiten op de periode gekozen bij de NOW 1.0-regeling. De referentiemaand voor de loonsom is maart van dit jaar. U kunt een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. U kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 31 augustus 2020.


26 augustus 2020

Beperking lenen bij de eigen bv

In het vorige FiscKwartaal(tje) berichtten wij u dat de invoering van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettekst gaat nog steeds uit van een box-2-heffing over alle schulden van meer dan € 500.000 bij uw eigen vennootschap (niet zijnde eigenwoningschulden). De fiscus verrekent deze heffing echter weer, zodra u aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.


26 augustus 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Sinds eind juni is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (hierna: TVL-regeling) in werking getreden. Dit is de opvolger van de TOGS (€ 4.000). De TVL-regeling is een tijdelijke en eenmalige subsidie van maximaal € 50.000, waarmee u de vaste lasten kunt betalen voor de maanden juni tot en met september 2020.


22 juli 2020

Het coronavirus kan voor problemen zorgen tussen werkgevers en werknemers. Wat zijn bijvoorbeeld de rechten van werknemers die niet naar het werk durven te komen? En wat als uw werknemer op vakantie wil naar een "code oranje" gebied? Bekijk hieronder de meest gestelde juridische vragen.
 


26 juni 2020

Er zijn diverse regelingen voor MKB-bedrijven inzake het verkrijgen en versoepelen van leningen:

 • Voorwaarden Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld (laatste update: 29/4/2020)
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) (laatste update: 8/4/2020)
 • Rentekorting microkredieten Qredits
 • Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw (BL-regeling)
 • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups, de Corona-overbruggingslening (COL) (laatste update: 28/4/2020)
 • Corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (KKC) (update 2/6/2020)

Onderstaand treft u per regeling nadere informatie aan.

 


29 april 2020

Al eerder berichtten wij over een op handen zijnde maatregel om excessief lenen van je BV te ontmoedigen. Vanwege de coronacrisis is de beoogde datum van inwerkingtreding naar achteren geschoven en nu 1 januari 2023 geworden. Heeft u als DGA meer dan € 500.000 van uw eigen BV geleend (leningen voor de eigenwoning uitgezonderd) dan heeft u dus wat langer de tijd om hier iets aan te doen. Toch kan het verstandig zijn dit jaar al goed naar de mogelijkheden te kijken.

 


29 april 2020

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. De aanvraag kan uitsluitend online.

 


18 februari 2020

Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingstehuis

Is uw partner opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Laat dan beoordelen of de verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van u beiden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen u en uw partner de ongehuwden-AOW-uitkering aanvragen. U ontvangt dan ieder bruto ruim € 400 per maand extra aan AOW. De keuze voor deze ongehuwden-AOW kan echter nadelige gevolgen hebben voor de berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen, gecorrigeerd met een component voor het box-3-vermogen. De verhoging van de AOW-uitkering kan dus leiden tot een hoger verzamelinkomen en dus tot een hogere eigen bijdrage.


18 februari 2020

Btw-aftrek ter beschikking gestelde leasefiets

De bestaande regeling voor de fiets van de zaak is uitgebreid naar leasefietsen. Dus, leaset u fietsen en stelt u die ter beschikking aan uw werknemer(s)? Dan kunt u de btw in de leasetermijnen in aftrek brengen, totdat het totaal van de in aftrek gebrachte btw het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt. Deze uitbreiding staat overigens los van de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak in de inkomstenbelasting.

 


18 februari 2020

Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? Dan valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Bent u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt u dus onder deze regeling. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn
 • € 46.000

18 februari 2020

Minder MIA voor elektrische personenauto

Sinds 1 januari 2020 krijgt u minder Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor een elektrische personenauto. Het MIA-voordeel is gedaald van 27% (in 2019) naar 13,5% over een maximumbedrag van € 40.000. De MIA voor overige elektrische voertuigen is verhoogd van 27% naar 36%. Doet u dit jaar milieuvriendelijke investeringen die op de Milieulijst 2020 staan? In dat geval komt u in aanmerking voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de MIA. De MIA biedt 36% aftrek boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het MIA-budget is verhoogd met € 10 miljoen om het investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken. Dit moet leiden tot meer CO2-besparing.


16 januari 2020

Nu al twee tariefschijven

De tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting zijn al per 1 januari jl. teruggebracht naar twee schijven: een schijf van 37,35% en een schijf van 49,5%. Eerder was besloten dat de tariefschijven stapsgewijs zouden worden verlaagd tot 2021. De tweede schijf begint bij een inkomen vanaf € 68.507. Dit beginpunt van de tweede schijf wijzigt niet tot en met 2021.


16 januari 2020

Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers

Per 1 januari 2020 bestaat er een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), namelijk 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.


16 januari 2020

Vpb-tarieven in 2020

Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 daalt naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%.


16 januari 2020

Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek

Vanaf dit jaar wordt stapsgewijs de maximale zelfstandigenaftrek afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van € 250 per jaar en een stap van € 280 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030. U kunt gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

·       u bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én

·       u besteedt tenminste 1.225 uren én

·       50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.