Nieuwsberichten 2019


19 december 2019

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Heeft u een eenmanszaak? Dan moet u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet het dus bijvoorbeeld vermelden op uw facturen en website. Staat uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door uw nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020.

 


26 november 2019

Minder eigenwoningforfait en renteaftrek

Het eigenwoningforfait gaat in 2020 omlaag. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.080.000 (bedrag 2019)) bedraagt de forfaitaire bijtelling 0,60% (in 2019: 0,65%) over de WOZ-waarde. Daarboven blijft het forfait 2,35% over de WOZ-waarde boven € 1.080.000.


25 november 2019

Vraag eHerkenning aan

Doet u loonaangifte met behulp van het programma op de website van de Belastingdienst en wil u dit ook volgend jaar blijven doen? Dat kan alleen als u overstapt naar ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Dit is een inlogmiddel voor bedrijven, vergelijkbaar met DigiD. Met eHerkenning kunt u met één inlogmiddel veilig inloggen bij ruim 400 overheidsinstanties. U kunt eHerkenning aanvragen bij door de overheid erkende leveranciers. Maar doe het wel snel, want de tijd dringt om dit nog tijdig te regelen.


25 november 2019

Laat geen verrekenbare Vpb-verliezen verloren gaan

De voorwaartse verrekening van verliezen die dit jaar of in latere jaren zijn ontstaan, is in de vennootschapsbelasting – net als voor het ab-verlies  –  beperkt tot 6 jaar. Voor verliezen uit 2018 en eerdere jaren blijft de oude termijn van 9 jaren gelden. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven. Een verlies uit 2010 is dus na 31 december 2019 niet meer verrekenbaar. U kunt dit voorkomen door uw winst te verhogen, bijvoorbeeld door de verkoop van een bedrijfsmiddel naar voor te halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.


25 november 2019

Profiteer nog maximaal van de zelfstandigenaftrek

Dit jaar bedraagt de maximale zelfstandigenaftrek € 7.280. Met ingang van 2020 wordt deze aftrek verminderd in acht stappen van € 250 per jaar en een stap van € 280 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt dan € 5.000. U kunt dit jaar nog profiteren van de bestaande zelfstandigenaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

·       u bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én

·       tenminste 1.225 uren én

·       50% van uw totale arbeidstijd besteedt u aan werkzaamheden voor uw onderneming.


13 september 2019

Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan zijn in 2020 met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) enkele belangrijke wijzigingen voor u van belang. Niet alleen verandert dan de definitie van een oproepovereenkomst, ook moet u de oproepkracht voortaan ruim op tijd oproepen en moet u iedere twaalf maanden met elkaar om de tafel. Hierna leest u wat er wijzigt in uw samenwerking met de oproepkracht en hoe u daar dit jaar al op kunt anticiperen.

 


13 september 2019

Uw werknemers hebben bij het einde van hun dienstverband recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd en u het initiatief tot ontslag hebt genomen. Dat geldt ook bij ontslag van een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 is de transitievergoeding weliswaar lager, maar die bent u dan al wel verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na 24 maanden). U kunt hiervoor compensatie krijgen, maar niet altijd voor het gehele uitbetaalde bedrag. Al deze omstandigheden moet u zorgvuldig afwegen bij uw beslissing of u een langdurig zieke werknemer wilt ontslaan.

 


30 augustus 2019

Tot voor kort was het advies om bij tijdelijke arbeidscontracten bijvoorbeeld de volgorde 7 maanden + 8 maanden + 8 maanden aan te houden, zodat de maximale arbeidsduur met de werknemer uitkomt op 23 maanden. Daarmee blijft de arbeidsduur precies onder de 24 maanden, waardoor u geen transitievergoeding verschuldigd bent bij een definitief afscheid na het derde contract. Dit advies kan in de prullenbak. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u namelijk onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) niet pas na 24 maanden een transitievergoeding, maar al vanaf dag één. Ook de berekeningswijze van de transitievergoeding wijzigt vanaf 1 januari 2020. Hoe dit precies zit, dat leest u hierna.

 


23 augustus 2019

Door meerdere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil de regering u als werkgever stimuleren om meer vaste en minder flexibele contracten met werknemers te sluiten. De meeste wijzigingen in de Wab vinden plaats in het arbeidsrecht, maar met deze brief informeren wij u over de gevolgen voor de WW-premie. Een evenzo belangrijk onderwerp, want een flexibel contract kan vanaf 2020 een kostbare aangelegenheid worden.

 


20 mei 2019

Bewaar bewijsstukken verbouwing van uw woning

Bent u een hypotheek aangegaan voor een verbouwing of het onderhoud van uw eigen woning? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken goed bewaart (ten minste 30 jaar), die aantonen dat de lening is aangegaan voor onderhoud en/of verbetering van uw eigen woning. Anders kunt u de renteaftrek voor deze lening verliezen. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad – de hoogste belastingrechter - blijkt namelijk dat de inspecteur die bewijsstukken altijd kan opvragen. Het is dan aan u om de schriftelijke bewijzen te overleggen, die aantonen dat de lening een eigenwoningschuld is waarvan u de rente terecht heeft afgetrokken.


20 mei 2019

Anticipeer tijdig op einde pensioencontract

Stel, u heeft de pensioentoezegging aan uw werknemers keurig ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Onlangs ontving u nog een brief van deze maatschappij waarin zij aangeven dat de uitvoeringsovereenkomst eindigt op 1 december aanstaande. In de waan van de dag denkt u ‘dat komt wel’. Maar wacht niet te lang met reageren. Als u op 1 december geen nieuwe uitvoeringsovereenkomst hebt gesloten, loopt u als werkgever een groot risico.


20 mei 2019

Start aanpak excessief lenen bij de eigen bv

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is in concept gepubliceerd. Uit de reacties van met name de belastingdeskundigen blijkt dat er nog veel schort aan het concept. Dit komt vooral door de vele – mogelijk onbedoelde – dubbele heffingen, die besloten liggen in de voorgestelde maatregelen. De verwachting is dat dit nog de nodige aanpassingen oplevert, waarna het wetsvoorstel waarschijnlijk deze zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.


20 mei 2019

Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maakt u een fout, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Maar let op: algemene voorwaarden gelden alleen als ze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit kan persoonlijk, per post of per mail. Alleen als de terhandstelling bij het aangaan van de overeenkomst echt niet kan, dan mag u ernaar verwijzen. Hier gaat het vaak fout, omdat slechts wordt volstaan met de korte mededeling onderaan het briefpapier dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank. De rechter schuift de algemene voorwaarden dan terzijde.


26 februari 2019

Alsnog aftrek betaalde lijfrentepremie uitsluitend met bewijs

U heeft het mogelijk zelf al eens bij de hand gehad; u bent vergeten om de door u betaalde lijfrentepremie in de aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Niet getreurd, er is dan toch nog zoiets als de saldomethode waarvan u gebruik kunt maken. Deze methode houdt in dat een deel van de toekomstige uitkeringen onbelast blijft. Van belang is wel dat u moet kunnen aantonen dat de lijfrentepremie is betaald én niet is afgetrokken. De lijn in de rechtspraak is hier vrij hard. Kunt u de premiebetaling niet bewijzen? In dat geval wordt uw verzoek tot toepassing van de saldomethode geweigerd.


26 februari 2019

Bijtelling auto 25% niet naar 22%

Rijdt uw werknemer in een auto van de zaak waarvoor een bijtelling van 25% wegens privégebruik geldt? In dat geval kan de volgende uitspraak van de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, voor u van belang zijn. De uitspraak betreft een werknemer die rijdt in een auto van de zaak, die in augustus 2015 voor het eerst op naam is gesteld in het kentekenregister. De bijtelling wegens privégebruik bedraagt daarom 25%. Op 1 januari 2017 wordt het bijtellingspercentage van een dergelijke auto van de zaak verlaagd naar 22%. Daarbij is overgangsrecht opgenomen, waardoor de bijtelling ook na 1 januari 2017 25% blijft. De Hoge Raad beslist dat deze ongelijke behandeling van gelijke gevallen is toegestaan. Er is geen sprake van discriminatie, omdat er een redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat voor het onderscheid.


26 februari 2019

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv

Staat u borg voor een lening van bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank. U krijgt een regresvordering op uw bv als de bank de borgstelling heeft ingeroepen en u de schuld van de bv heeft voldaan. De bv kan u die vordering niet betalen, anders had de bank immers geen beroep op u gedaan. U wilt daarom het verlies op de regresvordering vervolgens aftrekken. Maar dat kan alleen als de borgstellingsovereenkomst die u met uw bv bent aangegaan, zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid blijkt onder meer uit een redelijke vergoeding voor het risico dat u loopt als borgsteller. Dit is de vergoeding die een onafhankelijke derde zou eisen als hij hetzelfde risico zou lopen als u.


26 februari 2019

Brexit: Vraag btw-verlegging aan bij import

Importeert u veel goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Als het goed is, heeft u dan een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin u wordt geattendeerd op de mogelijkheid om alvast een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Die vergunning kan worden gebruikt bij import uit een niet-EU-land. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het VK vanaf 29 maart 2019 vanwege de Brexit een niet-EU-land. Bent u in het bezit van een ‘artikel 23-vergunning’, dan hoeft u de btw op de geïmporteerde goederen niet bij de inklaring aan de douane te betalen. Die btw wordt dan verlegd naar uw btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.