Nieuwsberichten 2017


7 december 2017

Het kabinet-Rutte III wil dat Nederland een land is waar het voor ondernemingen aantrekkelijk is om zich te vestigen en van waaruit Nederlandse bedrijven handel kunnen drijven over de hele wereld. Dat is nu zo en dat moet zo blijven.


7 december 2017

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.


7 december 2017

MRB, BPM, Bijtelling en meer over autobelastingen voor 2018


7 december 2017

Sinds 2005 bepaalt de zogenaamde wet Hillen dat mensen zonder een hypotheekschuld geen belasting betalen over het eigenwoningforfait.


7 december 2017

De maximale hypotheek die u in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101% naar 100% van de waarde van de woning.


7 december 2017

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dat 49,5%.


7 december 2017

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5% tot 7%.


7 december 2017

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van u en uw partner samen.


7 december 2017

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling van € 25.526. Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal € 53.176 (2017) wanneer het geld wordt gebruikt voor een ‘dure’ studie of opleiding van het kind en tot € 100.000 wanneer het geld wordt gebruikt voor de vrijstelling voor de eigen woning.


7 december 2017

Met ingang van 2018 kunnen pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo wordt, vooral door tijdelijke krachten, meer opgebouwd en houdt het geld zijn pensioenbestemming.

7 december 2017

Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven loon- en inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen

31 oktober 2017

 

Inleiding

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen ten aanzien van uw werknemers. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken en zonder schade voor hun gezondheid. Die verplichting heeft u ook ten aanzien van door u ingehuurde krachten. Daarnaast moet u samen met de arbodienst uw zieke werknemers adequaat naar herstel begeleiden. Per 1 juli 2017 zijn daar nieuwe verplichtingen bijgekomen door wijziging van de Arbowet. Welke en wanneer u contracten hierop moet aanpassen, leest u hierna. Tot slot geven we u nog twee belangrijke tips.

 


2 oktober 2017

Een korte opsomming van de extra uitgaven die in 2018 worden gedaan door de overheid.


2 oktober 2017

Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. 


2 oktober 2017

De catalogusprijs van een auto, bestelauto of motorrijwiel (motorrijtuig) wordt met ingang van 1 januari 2018 publiekelijk kenbaar gemaakt.


2 oktober 2017

Met ingang van 1 januari 2018 mag voor de berekening van de verschuldigde BPM bij de verkoop van een gebruikte bestelauto worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel.


2 oktober 2017

De 10%-regeling voor gescheiden partners komt weer terug. De regeling geldt als uw ex-partner na vertrek meer is gaan verdienen.


2 oktober 2017

Met ingang van 1 januari 2012 geldt een verhoogde giftenaftrek in zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen (multiplier giftenaftrek). 


2 oktober 2017

De maximale hypotheek is volgend jaar 100% van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd van 50% naar 49,5%. De effecten hiervan werken de komende jaren door op de woningmarkt.


2 oktober 2017

De inkeerregeling verdwijnt. Heeft u opzettelijk vermogen verzwegen, maar geeft u dit alsnog aan bij de Belastingdienst, dan krijgt u vanaf 1 januari 2018 een boete tot 120% van de verschuldigde vermogensbelasting. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten. Komt de Belastingdienst er zelf achter dat u verzwegen vermogen heeft? Dan krijgt u een boete van 300%.


2 oktober 2017

Woont u niet in Nederland en heeft u inkomsten waarop Nederlandse loonbelasting wordt ingehouden? Dan zal uw werkgever vanaf 1 januari 2019 maandelijks meer loonbelasting inhouden.


2 oktober 2017

Er komt een nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor pandhouders, hypotheekhouders en executanten. De maatregel bepaalt dat zij aansprakelijk zijn voor de omzetbelasting die de ondernemer is verschuldigd als gevolg van een gedwongen verkoop aan een niet-ondernemer. Het gaat hier om aan hem toebehorende zaken waar een pand-, hypotheek- of executierecht op rust.


2 oktober 2017

Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan per 1 januari 2018 btw betalen over al hun goederen en diensten. Op die datum vervalt de btw-landbouwregeling.

 


2 oktober 2017

In het Belastingplan 2018 staan voorstellen voor het wijzigen van de belastingregels die in 2018 moeten ingaan. Het Belastingplan wordt jaarlijks op Prinsjesdag aangeboden aan het parlement. Bij het Belastingplan biedt het kabinet ook een aantal wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan. Dat zijn voorstellen om de maatregelen uit het Belastingplan uit te voeren. De Wetsvoorstellen en het Belastingplan vormen samen het pakket Belastingplan 2018.


16 juni 2017

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.


16 juni 2017

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Aantal zzp’ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA’. De staatssecretaris geeft toe dat er inderdaad nog steeds zorgen bestaan bij sommige opdrachtgevers, maar dat hij niet bereid is de handhaving definitief op te schorten.


16 juni 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar.


16 juni 2017

Bouwt u pensioen in eigen beheer op of heeft u dit gedaan? Dan heeft u te maken met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (hierna: PEB), die op 1 april 2017 in werking is getreden. De uitfasering van het PEB raakt ongeveer 160.000 dga’s. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is het een must om tijdig uw accountant in te schakelen.


16 juni 2017

In Nederland hebben we de hoogste pensioenleeftijd ter wereld en 63% van de Nederlanders verwacht gezond oud te worden. Toch scoren Nederlanders maar een 6- als het gaat om pensioenvoorbereiding. Dat blijkt uit een wereldwijd pensioenonderzoek van Aegon. Ter vergelijking: Amerikanen scoren een 7.


16 juni 2017

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma wil het afkooprecht van pensioenuitvoerders van kleine pensioenen veranderen. Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten kleine pensioenen straks gaan samenvoegen.


16 juni 2017

Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt.


16 juni 2017

Een nieuwe auto kopen is leuk, maar vergt ook veel hoofdbrekens. Dat geldt niet alleen voor het merk of het model, benzine, diesel of elektrisch et cetera. Ook speelt een rol of u bijvoorbeeld als particulier gaat kopen of een auto van de zaak krijgt.


16 juni 2017

Wat u aan belasting betaalt voor een nieuwe auto hangt af van wat voor auto u koopt: of de auto bijvoorbeeld op benzine of diesel rijdt, of volledig elektrisch is.


16 juni 2017

Wat u voor een auto van de zaak aan belasting betaalt hangt af van het type auto en of u deze alleen zakelijk gebruikt of ook privé.


16 juni 2017

Wat u aan belasting betaalt voor een tweedehands auto hangt af van wat voor auto u koopt. Bijvoorbeeld of de auto bijvoorbeeld volledig elektrisch is en hoe oud de auto is. Maar ook of u de auto in Nederland koopt of in het buitenland.


16 juni 2017

Als u privé een nieuwe of tweedehands auto leaset betaalt u een vast bedrag per maand. Dit betaalt u aan een leasemaatschappij. Het bedrag is inclusief belastingen. Wat u betaalt hangt af van wat voor auto u leaset.


16 juni 2017

Heeft u een huis gekocht of gaat u een huis kopen? Dan is niet alleen de maandelijkse hypotheekrente aftrekbaar. U doet de aangifte over het jaar waarin u de kosten maakt.


23 februari 2017

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en drie maanden in 2022. 


23 februari 2017

Betaalt een klant uw factuur niet of maar gedeeltelijk, bijvoorbeeld bij een faillissement? 


23 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is een verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking getreden. Dit is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies.


23 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het systeem van autobelastingen eenvoudiger


23 februari 2017

Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Deze nieuwe premiekortingen voor werkgevers moeten het eenvoudiger maken om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.


23 februari 2017

Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Voor de toepassing van de btw is met ingang van 1 januari 2017 wettelijk eerder sprake van een bouwterrein.


23 februari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder zijn verhoogd


23 februari 2017

De zogenaamde ketenaansprakelijkheid geldt met ingang van 1 januari 2017 ook voor het goederenvervoer over de weg.


23 februari 2017

Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. Met ingang van 1 januari 2017 heeft het kabinet daarom maatregelen genomen waardoor u als zogenaamde start-up of scale-up sneller en makkelijker kunt groeien.


23 februari 2017

Bent u dga en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dan krijgt u de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken.


23 februari 2017

Als ondernemer heeft u misschien een auto nodig om uw klanten te bezoeken, uw producten te bezorgen of om van huis naar uw bedrijf te rijden. U wilt met die auto misschien ook boodschappen doen of op vakantie. Gaat u hiervoor een auto van de zaak kopen of gebruikt u uw eigen auto?


23 februari 2017

De grens voor een teruggaaf op verzoek en de grens voor het opleggen van een aanslag zijn met ingang van 1 januari 2017 niet gewijzigd. De grens voor een teruggaaf op verzoek, voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering is € 14. De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is € 45.


23 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf (52%) kunnen worden afgetrokken met 2%-punt (2016: 1,5%) verlaagd.


23 februari 2017

Per 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000 voor verkrijgers tussen 18 en 40 jaar. 


23 februari 2017

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), de opvolger van de VAR, is opgeschort tot 1 januari 2018. 


23 februari 2017

VALSE E-MAIL (PHISHING) IN OMLOOP OVER BELASTINGTERUGGAVEDe Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. De nieuwste valse e-mail heeft als onderwerp 'Belastingteruggave' en vraagt u op een link van DigiD te klikken om de teruggaaf te krijgen. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen.


23 februari 2017

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over aanmaningen. Iemand doet bijvoorbeeld alsof hij deurwaarder is bij de Belastingdienst en zegt dat bedragen niet zijn betaald, ondanks aanmaningen. 


19 januari 2017

Indien u jaarlijks belasting moet bijbetalen, bent u waarschijnlijk kort geleden weer verblijd met de voorlopige aanslag inzake 2017. Die mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Het alternatief is dat u de aanslag in één keer betaalt, echter wel vóór 28 februari a.s.. In dat geval geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Wat is nu het gunstigste?

Ineens of in termijnen, that's the question?

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.