Nieuwsberichten 2016


2 december 2016

Zekerheid, dat is waar het echt om gaat. Met alles wat nu is beloofd, gaat dat er nog steeds niet komen. Tja, hoe kun je dan als opdrachtgever voldoen aan de regelgeving?

En hoe weet een zzp'er vooraf of:

  • wel of niet loonbelasting en premies op zijn/haar beloning wordt ingehouden;
  • er nou wel of niet recht bestaat op 2 jaar lang doorbetaling van loon bij ziekte;
  • hij/zij uitkeringsrechten heeft bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (en in het verlengde hiervan: of de zzp'er de zelf betaalde premies voor een particuliere AOV kan terugvorderen zijn omdat die onverschuldigd zijn betaald);
  • hij/zij onder een cao en/of een verplicht pensioenfonds valt.

25 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100 en 120 procent van het minimumloon verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 aan u uit.


25 november 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger.


25 november 2016

Gaat u kerstpakketten voor uw werknemers bestellen of heeft u deze al besteld, houd dan rekening met het volgende: de waarde van deze kerstpakketten is de factuurprijs inclusief btw. U kunt deze verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling. De kerstpakketten worden dan niet als belast loon van uw werknemers aangemerkt.


25 november 2016

Tot 1 januari 2017 is het onder voorwaarden mogelijk om huurkosten van de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in aftrek te brengen op uw winst. 


25 november 2016

De keuze voor een dividenduitkering is fiscaal aantrekkelijker dan uitbetaling van extra loon.


25 november 2016

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv? Dan is het volgende voor u van groot belang:
Op Prinsjesdag 2016 diende staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes bij het parlement een wetsvoorstel in om het pensioen in eigen beheer af te schaffen.


25 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit geldt ook voor een schenking ter aflossing van een oude restschuld.


25 november 2016

Sinds 2013 zijn er aflossingsvoorwaarden verbonden aan het recht op hypotheekrenteaftrek. Als huiseigenaar moet u om te beginnen uw hypotheek (ten minste) annuïtair binnen 30 jaar volledig aflossen. 


25 november 2016

Wilt u nog dit jaar een nieuwe auto leasen of kopen? Neem dan altijd contact op met uw accountant.
Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen namelijk op een aantal punten.


25 november 2016

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto's verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto's rondrijden.


25 november 2016

Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen en daarmee uw box 3-vermogen te verlagen.


25 november 2016

Per 1 januari 2017 verandert de box 3-heffing voor sparen en beleggen. Afhankelijk van uw vermogen en verwacht rendement kan het fiscaal gunstig zijn om uw vermogen onder te brengen in een bv (box 2).


25 november 2016

Als u uw eigen woning verhuurt, wordt deze niet meer gezien als eigen woning, maar als beleggingsvermogen. Daardoor verplaatst uw box 1-woning zich in de meeste gevallen naar box 3. Als u de woning pas vanaf 2 januari 2017 verhuurt, dan zal de woning in 2017 niet in de box 3-heffing worden meegenomen. Daarmee kunt u zonder enige moeite mogelijk een leuk belastingvoordeel behalen.


25 november 2016

Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. Het kabinet heeft daarom maatregelen genomen waardoor u als startup sneller en makkelijker kunt groeien.


25 november 2016

Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en maandlasten verlagen. Dit is vooral interessant als uw rentevaste periode nog enkele jaren duurt, terwijl de huidige rente fors lager is. Dankzij rentemiddeling profiteert u toch van de lage rente.


25 november 2016

Let er op dat u altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard op naam van de onderneming betaalt als u tankt met uw auto van de zaak.


25 november 2016

Heeft u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen bv als daarvoor genoeg financiële ruimte is. 


5 oktober 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën is niet van plan om de kleine ondernemersregeling voor btw-ondernemers af te schaffen.


5 oktober 2016

Als btw-ondernemer kunt u te maken krijgen met een klant die uw factuur niet kan of wil betalen.


5 oktober 2016

Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen met ingang van 2018 een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting. 


5 oktober 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder wordt afgeschaft. 


5 oktober 2016

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat met ingang van 1 januari 2017 verdwijnen. 


5 oktober 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het opladen van een elektrische auto € 1 à € 2 per keer goedkoper. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het belastingvoordeel ontstaat doordat voor het opladen van een accu via een laadpaal minder energiebelasting verschuldigd is. Het belastingvoordeel zal vier jaar lang van toepassing zijn, van 2017 tot en met 2020.


5 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft.


5 oktober 2016

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.000. 


5 oktober 2016

Als u voor uw onderneming een auto koopt, komt de auto voor de inkomstenbelasting bij het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto is gelijk aan de prijs die u ervoor heeft betaald.


5 oktober 2016

Voor de aftrek van autokosten gelden dezelfde regels als voor gekochte auto's. Dat betekent dat u de autokosten mag aftrekken van de winst. 


5 oktober 2016

Bent u ondernemer en woont u in een huurwoning? Dan zijn de kosten van de werkruimte mogelijk voor u aftrekbaar. De Hoge Raad heeft namelijk op 12 augustus 2016 een beslissing genomen in een proefprocedure die de Belastingdienst heeft aangespannen over het gebruik van een werkruimte in een gehuurde woning.


5 oktober 2016

Rijdt u in een auto van de zaak en wilt u geen bijtelling? Dan mag u op jaarbasis niet meer dan 500 privé-kilometers rijden. Het is echter de vraag of de Belastingdienst bij de controle van een rittenregistratie van uw auto van de zaak gebruik mag maken van informatie die met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-technologie van de politie is verkregen.


5 oktober 2016

Hebt u een vakantiewoning of tweede woning? Dan hoeft u voortaan mogelijk minder onroerende zaakbelasting te betalen. Dit volgt uit een tweetal beslissingen van 16 september 2016 van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad.


5 oktober 2016

Het kabinet wil dat ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de wet DBA per 1 mei 2016 is er halverwege het implementatiejaar met tien algemene en vijftig model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. In verreweg de meeste gevallen kan gewoon buiten dienstverband worden gewerkt.


7 juli 2016

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet uitwerking Autobrief II. Voor de periode 2017 tot en met 2020 staan twee hoofddoelen van fiscaal autobeleid voorop:

  • een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen en
  • een wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteiten klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels

 


6 juli 2016

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga's) te maken hebben.


13 juni 2016

Per 1 januari 2016 moet een werkgever of uitkeringsinstantie op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, een bonus of een dertiende maand. Hierdoor houdt de werknemer een ander bedrag over dan voorheen.


13 juni 2016

Vanaf 1 juli 2016 kunt u de motorrijtuigenbelasting niet meer per jaar betalen, maar alleen nog per maand of per tijdvak van drie maanden.

Per 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de motorrijtuigenbelasting in één keer vooruit te betalen voor het hele jaar.


13 juni 2016

Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. De komende tijd gaat het kabinet daarom maatregelen nemen waardoor zogenaamde startups en scale-ups sneller en makkelijker kunnen groeien. 


13 juni 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 juli 2016 naar 120 procent. “Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt”, aldus de staatssecretaris.


13 juni 2016

Naar verwachting zal de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, dit jaar een oordeel geven over de vraag of de zogenaamde vermogensrendementsheffing (box 3) op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


13 juni 2016

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land en wilt u deze btw nog terugvragen?


13 juni 2016

Er zijn nieuwe regels over de btw-vrijstelling voor zorgverleners. Hierdoor zijn hun diensten bij de persoonlijke gezondheidskundige verzorging soms ook vrijgesteld van btw als deze niet vallen onder de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).Tot nu toe gold de btw-vrijstelling voor behandelingen die volgens de Wet BIG horen bij het deskundigheidsgebied van de zorgverlener.


13 juni 2016

Eind maart heeft de Eerste Kamer de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst aangenomen. Daarin is vastgelegd dat de Belastingdienst verplicht is inkomensindicaties door te geven aan verhuurders wanneer zij daarom vragen. Met een inkomensindicatie kan een verhuurder beoordelen of hij de huur voor een woning mag verhogen.


13 juni 2016

De Belastingdienst gaat de definitieve berekening toeslagen dit jaar nog niet uitsluitend digitaal verzenden via de Berichtenbox op MijnOverheid.


13 juni 2016

Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen.


13 juni 2016

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2016. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,83.


13 juni 2016

Heeft u zonnepanelen? Ongeveer tweeduizend eigenaren van zonnepanelen hebben mogelijk een onterechte aanslag omzetbelasting ontvangen, hoewel ze eerder een 'ontheffing van administratieve verplichtingen' hebben aangevraagd.


13 juni 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft Kamervragen beantwoord over schijnzelfstandigheid. Wiebes benadrukt dat wanneer u een zelfstandige inhuurt als tijdelijke vervanger voor een werknemer die in loondienst is, de vervanger niet automatisch ook in dienstbetrekking is.


13 juni 2016

Heeft u van uw lijfrenteverzekeraar een compensatievergoeding ontvangen omdat in het verleden te veel kosten in rekening zijn gebracht (zogenaamde woekerpolissen)?


13 juni 2016

Moet u de kortste of de snelste route gebruiken bij het berekenen van de onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers? Dat is het onderwerp van een vraag die regelmatig gesteld wordt aan de BelastingTelefoon.


26 mei 2016

Vanaf 2016 moeten werkgevers op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand. Hierdoor is het netto-bedrag dat uw werknemers ontvangen anders dan gewend.


13 mei 2016

Medio 2016 wordt door het ministerie van SZW landelijk bekeken of de vrijwillige banenafspraak van de Quotumwet is behaald. Pas als dan blijkt dat deze voor 2015 niet is behaald, treedt vanaf 1 januari 2017 de quotumheffing  in werking. Werkgevers zijn dan in 2018 een quotumheffing verschuldigd als zij in 2017 niet hebben voldaan aan het nog in 2016 vast te stellen quotumpercentage voor 2017.


29 maart 2016

Bedrijven die diensten verlenen aan particluieren in andere EU-landen kunnen gebruikmaken van de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling). Zij  kunnen dan via de Nederlandse Belastingdienst de btw-aangifte doen en btw betalen voor alle digitale diensten aan hun afnemers in EU-landen.

 


29 maart 2016

Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Dit betekent dat de werknemer per maand tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt dan nu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer belasting er geheven wordt op het inkomen. De tarieven in box 2 en 3 veranderen niet.

 


26 februari 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een besluit over boeterente genomen. In het besluit wordt goedgekeurd dat boeterente niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. 


26 februari 2016

De crisisheffing die de Belastingdienst in 2013 en in 2014 heeft geheven over looninkomen boven de € 150.000 heeft een wettelijke grondslag in de Wet op de loonbelasting 1964.


26 februari 2016

Met ingang van 31 maart 2016 ontvangt u een hoger bedrag aan kinderbijslag. Dit is de kinderbijslag over het 1e kwartaal van 2016.


26 februari 2016

Ontving u in de periode van 1 januari 2013 tot 1 december 2014 een afkoopsom van een pensioen en bent u hierdoor gekort op uw AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw? Dan wordt die korting ongedaan gemaakt. Dat heeft het kabinet besloten.


26 februari 2016

Als u besluit een auto van de zaak te rijden, hoeft u niet per se een nieuw exemplaar te kopen. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen auto tot auto van de zaak te maken. 


26 februari 2016

Heeft u net een woning gekocht of gaat u binnenkort een woning kopen? Dan kunt u mogelijk besparen op uw aanslag onroerende zaakbelasting. Voor vaststelling van de waarde van een woning (of een andere onroerende zaak) op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt vaak gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand.


26 februari 2016

Rijdt u in een auto van de zaak? En beschikt u over een zogenaamde ‘verklaring geen privégebruik auto’ om de fiscale bijtelling te voorkomen? Dan is het bijhouden van een goede rittenregistratie een must. 


26 februari 2016

Als u uw pand energiezuiniger maakt met energiebesparende maatregelen kunt u profiteren van fiscaal voordeel via de Energie Investeringsaftrek (EIA).


26 februari 2016

Bent u een startende ondernemer, dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. 


26 februari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer toegestaan om gratis plastic tassen te verstrekken aan consumenten. Wanneer een klant toch een plastic tas wil, moet u een kleine vergoeding vragen. U mag deze prijs zelf bepalen. 


26 februari 2016

Met de definitieve inwerkingtreding van de werkkostenregeling per 2015 is de mogelijkheid om vaste kostenvergoedingen te betalen aan werknemers niet verdwenen. Maar ook de valkuilen voor specifiek deze vaste vergoedingen zijn blijven bestaan. 


26 februari 2016

Per 1 januari 2016 heeft de wetgever diverse wijzigingen in de inkomstenbelasting ingevoerd die er voor moeten zorgen dat de wet wordt vereenvoudigd. Voor de eigen woning hebben de wijzigingen onder andere betrekking op de per 1 januari 2013 gewijzigde eigenwoningregeling en de hypotheekrenteaftrek.


26 februari 2016

Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.