Nieuwsberichten 2014


4 december 2014

Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bouwen nu geen pensioen op. Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw hebben daarom in 2014 afspraken gemaakt om een nieuw pensioenfonds op te richten: ZZP Pen-sioenfonds.


2 december 2014

Het herstel van de woningmarkt lijkt in 2013 te zijn ingezet: het aantal transacties neemt voorzichtig toe en de prijzen hebben zich gestabiliseerd. De gevolgen van de eerdere prijsdalingen op de huizenmarkt zijn hierdoor nog niet verdwenen.


1 december 2014

De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigt met ingang van 1 januari 2015. De regeling houdt in dat maximaal 100.000 euro belastingvrij mag worden geschonken als de ontvanger het geldbedrag gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. Ook mag het schenkingsbedrag worden aangewend voor onderhoud of verbetering van de eigen woning.


29 november 2014

Sinds 1 januari 2014 is een aantal -belastingregels veranderd. De kans is groot dat u daardoor over 2014 meer belasting moet betalen dan u verwacht of dat u minder terugkrijgt.


28 november 2014

Als uw leasecontract in 2016 afloopt, kan dat wel eens vervelende fiscale gevolgen hebben voor de bijtelling voor het rijden in een auto van de zaak. In 2016 worden de bijtellingspercentages ook voor elektrische en zuinige auto’s aangescherpt.


27 november 2014

In 2014 betaalt u over dividenduitkeringen uit uw BV 22 procent inkomstenbelasting. Dit betreft een tijdelijk eenmalig verlaagd tarief.


26 november 2014

Het verplicht invoeren van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 betekent dat de huidige specifieke vrijstelling voor de fiets van de zaak niet wordt voortgezet. 


25 november 2014

In 2013 konden deelnemers aan de levens­loopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80 procent van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden.


23 november 2014

Om het uitbetalen van stamrechten te stimuleren, geldt in 2014 een bijzondere regeling: wanneer u als (ex)werknemer in 2014 de waarde in het economische verkeer van het stamrecht in één keer laat uitbetalen, hoeft uw werkgever slechts over 80 procent van dit bedrag loonheffingen in te houden. U houdt hierdoor netto meer over. Deze regeling vervalt per 1 januari 2015.


23 november 2014

Voor dga’s geldt de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn.


22 november 2014

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Dit betekent onder andere dat gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur vrijgesteld zijn van belasting als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. 


21 november 2014

In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit kan gevolgen hebben gehad voor de pensioenregeling van uw werknemers. Per 1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij.


20 november 2014

Krijgt u belasting terug of moet u belasting betalen? Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, kunt u vooraf de belasting maandelijks terugkrijgen of betalen.


19 november 2014

De regels voor milieuvriendelijke auto’s worden sinds 1 januari 2012 steeds verder aangescherpt.


18 november 2014

Recent ontvingen wij een zogenaamde spookfactuur, oftewel een brief waarbij u op slinkse wijze wordt verleid uw handtekening te zetten onder een opdrachtbevestiging. Omdat wij de spookfactuur inmiddels bij meerdere bedrijven hebben teruggezien, willen wij u hier voor waarschuwen.


24 oktober 2014

Kinderen die in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, mogen een deel van de schenking ook besteden aan de aankooptermijnen die in 2015 vervallen.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.


22 oktober 2014

De Belastingdienst heeft een convenant gesloten met de politie over het medegebruik van zogeheten anpr-camera’s. Met deze camera’s wil de fiscus onder meer bekijken of er privé gereden wordt met een zakelijke auto en of er wegenbelastingbelasting is betaald.


10 oktober 2014

De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. De werkkostenregeling zorgt voor een forse administratieve lastenverlichting voor werkgevers.


9 oktober 2014

Ongeveer 820.000 rechtspersonen moeten jaarlijks hun jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dit kan thans schriftelijk of digitaal.


8 oktober 2014

De Belastingdienst waarschuwt op haar website voor valse e-mails die in omloop zijn. 


7 oktober 2014

In de loop van 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie) veranderen. Daarom gaat een aantal zaken dit jaar anders.

VAR’s die zijn afgegeven voor het jaar 2014 blijven ook in 2015 geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. 


6 oktober 2014

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is met ruim 5% gedaald ten opzichte van 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211.000 euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.


29 september 2014

De tijdelijk verruimde vrijstelling van maximaal € 100.000,- voor schenkingen voor de eigen woning zal niet worden verlengd. 


28 september 2014

Ondernemers die door de invoering van de één-bankrekening-maatregel moeten wachten op de uitbetaling van omzetbelasting, kunnen vanaf 9 september gebruik maken van een goedkeuring. 


27 september 2014

Vanaf 2015 worden de leges voor akten van de burgerlijke stand aangepast. 


25 september 2014

Het maximumbedrag dat per 1 januari 2015 voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht is € 59,-.


23 september 2014

Voor werknemers die werken voor een bv of nv waarin zij of hun partner directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de dga minimaal gesteld moet worden.


19 september 2014

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor de renovatie en herstel van woningen zou eerst per 31 december 2014 eindigen, maar wordt nu met een half jaar verlengd tot 1 juli 2015. U kunt uw verbouwing dus ook in de eerste helft van 2015 fiscaal-vriendelijk laten uitvoeren.

 Verbouwing huis en tuin

9 september 2014

Het zogenaamde Belastingplan 2015 staat in het teken van lastenverlichting op arbeid. Voor deze lastenverlichting is een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar, dat wordt gebruikt voor een verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf en een verhoging van de arbeidskorting, waardoor werken meer loont.


20 augustus 2014

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten.


29 juli 2014

Nieuw personeel nodig? Profiteer van kortingen bij het in dienst nemen van jongeren of 50-plussers!

Want: bent u op zoek naar nieuw personeel, dan kunt u voor bepaalde doelgroepen een subsidie of korting op uw loonkosten krijgen. Dit kan voor de doelgroep van 18 tot en met 27 jaar en voor de 50-plusser die op dit moment een uitkering heeft.


23 juli 2014

'Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement’, lachte minister Zalm van Financiën bij de introductie van de vermogensrendementsheffing in 2001. De spaarrente bij de grote banken zakt regelmatig onder de 1%, terwijl u op dit moment netto 1,2% belasting over uw vermogen betaalt. Dit betekent dat u uw rendement inlevert bij de staat en dat uw spaargeld ook nog afneemt.


9 juli 2014

Inmiddels hebben wij onze intrek genomen in ons nieuwe pand! Tegelijk met deze verhuizing hebben wij onze 'huisstijl' aangepast.


30 juni 2014

Staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën wil de regels voor pensioen in eigen beheer vereenvoudigen. 
Pensioen in eigen beheer kent in zijn huidige vorm enkele knelpunten.


28 juni 2014

Het kabinet wil met een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van een arbeidsrelatie. Dit is vooral van belang omdat arbeidsrelaties die géén dienstbetrekking vormen, fiscaal en sociaal heel anders worden behandeld dan arbeidsrelaties die dat wel zijn. 


26 juni 2014

De begin 2014 doorgevoerde verhoging van de accijns op diesel en LPG leidt, zoals beoogd, tot substantiële extra inkomsten en draagt daarmee bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën.


24 juni 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is een beperking aangebracht in de mogelijkheid om uitgaven voor hulpmiddelen als aftrekpost aan te merken. Het gaat om rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.


22 juni 2014

Als u als werknemer met een auto van de zaak zakelijke kilometers aflegt komt u voor deze kilometers niet in aanmerking voor de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19. Voor deze kilometers is feitelijk sprake van vervoer ten behoeve van de werkgever. 


20 juni 2014

Sinds 3 maart 2014 kunt u bij de Belastingdienst digitaal een verzoek indienen voor een gezamenlijke taxatie van een onroerende zaak. Voorheen moest u uw verzoek per post opsturen naar uw belastingkantoor. 


18 juni 2014

Uw wachtwoord voor DigiD moet sinds kort aan strengere eisen voldoen.
Wilt u bijvoorbeeld inloggen op Mijn toeslagen of een aangifteprogramma gebruiken en voldoet uw wachtwoord niet aan de nieuwe eisen? 


16 juni 2014

Als u nog een verbouwing in de planning hebt staan, dan is nu misschien wel het beste moment. De btw op verbouwingen is tijdelijk verlaagd. U betaalt in 2014 6% in plaats van 21% btw over de arbeidskosten. In 2015 betaalt u weer 21%.


14 juni 2014

Op dinsdag 27 mei 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015) waarover lange tijd veel te doen is geweest. De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van pensioenen is hiermee afgerond. 


12 juni 2014

Luxemburg heeft op basis van de Europese Spaartegoedenrichtlijn besloten per 1 januari 2015 via de automatische weg de andere EU-lidstaten van bankinformatie te gaan voorzien.


10 juni 2014

Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst bij de aangiften inkomstenbelasting weer verschillende service- en controlethema’s. 


10 juni 2014

Het overkomt bijna iedereen wel eens: een parkeerbon onder de ruitenwisser. Als u vindt dat dit onterecht is, heeft u vanaf dat moment zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.


8 juni 2014

Zelf energie opwekken wordt voor mensen die in een huurhuis wonen aantrekkelijker. Huurders met zonnepanelen op het dak van de verhuurder kunnen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor korting op de energiebelasting.


8 juni 2014

Als u als particulier een kamer verhuurt in uw eigen woning (hospitakamer), dan betaalt u daar inkomstenbelasting over. Een deel van die inkomsten is echter vrijgesteld. De Belastingdienst stelt dit bedrag jaarlijks vast. In 2014 is de vrijstelling voor kamerverhuur € 4.748,-. In 2013 was dit € 4.536,-.


4 juni 2014

De Wet op de inkomstenbelasting geeft een keuzemogelijkheid voor een beperkt aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, zoals de belastbare inkomsten uit de eigen woning en inkomsten uit aanmerkelijk belang. 


2 juni 2014

Over uw loon of uitkering wordt belasting ingehouden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunt u mogelijk een deel van die belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u kinderen hebt, als u studeert of als u niet het hele jaar hebt gewerkt.


20 mei 2014

Het Nederlandse belastingsysteem is de afgelopen jaren veel te ingewikkeld geworden voor burgers en bedrijven en niet meer uitvoerbaar voor de Belastingdienst.

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes concludeert dat. Hij wil het systeem drastisch gaan vereenvoudigen.


2 april 2014

Op 4 september 2013 meldden wij al dat wij gaan verhuizen naar 'de buren', naar Den Dries 5 dus. Inmiddels zijn we druk met (ver)bouwplannen, planning van de verhuizing enzovoort. Als streefdatum hebben we om eind juni te verhuizen.


23 maart 2014

De aftrek levensonderhoud voor kinderen geldt voor uitgaven voor kinderen jonger dan 21 jaar. De uitgaven zijn aftrekbaar als voor het kind geen recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en het kind geen recht heeft op studiefinanciering of een met AKW of studiefinanciering vergelijkbare regeling.


22 maart 2014

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt in 2014 6.859 euro (2013: 6.859 euro).


21 maart 2014

Voor personenauto’s met een lage CO2-uitstoot geldt gedurende 60 maanden een bijtelling van 4 dan wel 7 procent.


21 maart 2014

Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende maatregelen die fraude met toeslagen moeten tegengaan:


20 maart 2014

Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Aftrek is alleen mogelijk als de bedoelde instellingen door de Belastingdienst als ANBI zijn aangemerkt. Vereist wordt dat de instelling is gevestigd in lidstaten van de EU, het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk of een aangewezen mogendheid. De lijst met aangewezen instellingen is te vinden op de website van de belastingdienst


18 maart 2014

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken geldt overgangsrecht.


17 maart 2014

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd in geval van
aflossing van een eigenwoningschuld of indien de schenking wordt aangewend voor onderhoud/verbetering van de eigen woning:


17 maart 2014

Met ingang van 29 oktober 2012 kunt u aftrek krijgen van rente die u betaalt op een schuld die u heeft als gevolg van een restschuld die is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.


15 maart 2014

Met ingang van 2014 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken elk jaar met 0,5 procent verlaagd totdat het aftrektarief 38 procent bedraagt.


15 maart 2014

Als u in 2013 bij uw bv een lening voor de aankoop van een eigen woning hebt afgesloten, moet u hierover aan de Belastingdienst informatie verstrekken om voor renteaftrek in aanmerking te komen.


13 maart 2014

Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) is eenmalig, alleen in 2014, verlaagd van 25 procent naar 22 procent. Directeuren-grootaandeelhouders betalen dus minder belasting over dividenduitkeringen.


11 maart 2014

Voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) is per 1 januari 2014 het volgende veranderd:


9 maart 2014

De regels voor het toepassen van het 6%-tarief voor het energiebesparend isoleren van  vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar zijn per 1 januari 2014 als volgt gewijzigd:


6 maart 2014

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.


4 maart 2014

In 2014 gaat het Nederlandse betalingssysteem over op SEPA (Single Euro Payments Area). In de eurolanden kan iedereen straks met één rekening en één set betaalmiddelen facturen uit eigen land en uit het buitenland betalen. Overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen kunnen dan voor zowel binnenlandse als voor  buitenlandse betalingen worden gebruikt.
Het nieuwe betalingssysteem vereist dat banken de huidige bankrekeningnummers omzetten in IBAN-nummers. Deze omzetting leidde eind 2013 tot vertraging van premie-incasso’s. Hierdoor werden premies voor lijfrente- en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen pas in 2014 afgeschreven.


1 maart 2014

In de eurolanden kan iedereen straks met één rekening en één set betaalmiddelen facturen uit eigen land en uit het buitenland betalen. In 2014 gaat het Nederlandse betalingssysteem over op SEPA (Single Euro Payments Area). 


4 februari 2014

Zodra de Wet Werk en Zekerheid ingaat, zullen vanaf 1 juli 2014 de regels voor flexwerken wijzigen. Wij leggen u uit waar u als werkgever rekening mee moet houden. Zo wijzigt het aantal contracten voor bepaalde tijd welke u een werknemer kunt aanbieden. Ook is er een langere tussenpoos vereist (nu 3 maanden) om de 'keten' te doorbreken. Verder wordt de maximale duur van een tijdelijk contract verminderd en dient u werknemers tijdig aan te zeggen als u het contract niet verlengt.


31 januari 2014

Een BTW-aangifte moet juist zijn, op tijd worden ingediend en het aangegeven bedrag moet (op tjd) worden betaald. Dat wist u al.

Vanaf 1 januari 2014 is dat nog belangrijker. Het bewust niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen, is vanaf dat moment namelijk strafbaar.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.