Nieuwsberichten 2013


29 november 2013

Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Voordat het Nationaal Energiebespaarfonds de eerste leningen kan verstrekken, moeten nog enkele belangrijke stappen gezet worden. Belangrijk is dat de Europese Commissie goedkeuring geeft.


26 november 2013

Als u een nieuw huis heeft gekocht en uw oude huis nog niet heeft verkocht, dan kunt u ook in 2014 zowel de hypotheekrente van de nieuwe woning als van de oude woning aftrekken.


23 november 2013

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van uw administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar.


22 november 2013

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ter verkrijging van een eigen woning tijdelijk wordt verruimd van 51.407 euro naar 100.000 euro.


18 november 2013

Als u geld leent van of aan uw BV, zorg er dan voor dat er sprake is van een zakelijke lening en niet van een onzakelijke lening. Een onzakelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen.


16 november 2013

Als er nog sprake is van oude ondernemingsverliezen, houd er dan rekening mee dat deze maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn.


15 november 2013

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) op toegankelijke wijze informatie publiceren op het internet. De verstrekking van de informatie wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of verkrijgen van de ANBI-status.


14 november 2013

Vaste en gelijkmatige periodieke giften die gedurende vijf jaar of langer worden gedaan aan een aangewezen goed doel zijn aftrekbaar van uw inkomen. De voorwaarde dat de gift moet worden vastgelegd in een notariële akte komt met ingang van 1 januari 2014 te vervallen.


12 november 2013

Als u in 2013 een milieuvriendelijke auto koopt, komt u in aanmerking voor:

  • vrijstelling van BPM en MRB;
  • verlaagde bijtelling (20, 14, 7 of 0 procent);
  • milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL);
  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

10 november 2013

De btw-integratieheffing doet zich voor wanneer een ondernemer (on)roerende goederen vervaardigt of laat vervaardigen onder terbeschikkingstelling van materialen, zoals grond, en deze in gebruik neemt voor van btw vrijgestelde leveringen of diensten.


8 november 2013

De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) door een webmodule heeft vertraging opgelopen. In plaats van 1 januari 2014 gaat de module nu op 1 januari 2015 in de lucht. De vertraging komt door de aanbevelingen van een werkgroep die zich bezighield met de invulling van de module. Deze aanbevelingen hebben zo’n grote impact op de bouw van de module dat de oorspronkelijke datum niet meer haalbaar bleek.


5 november 2013

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De werkkostenregeling vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals deze tot en met 31 december 2010 gold.


1 november 2013

Als onderdeel van het Belastingplan 2014 vervalt met ingang van 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling en de eis dat de bestaande stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd. Bij volledige afkoop van een bestaand stamrecht in 2014 geldt een kortingsregeling waardoor slechts 80 procent van het tegoed wordt belast. Om van deze kortingsregeling gebruik te kunnen maken, moet de werkgever de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 hebben overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrecht.


16 oktober 2013

Per 1 januari verandert het nodige voor de zakelijke rijder. De CO2-uitstoot-grenzen voor onder meer de bepaling van de bijtelling worden weer verscherpt, waarbij de bijtelling voor semi-elektrische auto’s van 0 procent naar 7 procent gaat. In het Belastingplan 2014 is inmiddels voorgesteld om de bijtelling voor vol-elektrische auto's (nulemissieauto's) per 1 januari 2014 van 0 procent naar 4 procent te verhogen.

Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Financiën inmiddels aangekondigd dat een aantal voor ondernemers geldende fiscale investeringsfaciliteiten komt te vervallen. Wilt u nog optimaal profiteren van de huidige investeringsfaciliteiten, dan is het zaak dat u nog dit jaar de betreffende auto bestelt en de investeringsverplichting aangaat.


17 september 2013

Het kabinet heeft vandaag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat dit jaar uit vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014, Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en Overige fiscale maatregelen 2013. Veel maatregelen waren al uitgelekt, ook op fiscaal gebied.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen (bron: SDU):


17 september 2013

Van der Heijden Transport & Logistiek BV te Bladel is al vele jaren een gewaardeerde relatie van KALB. Dit jaar bestaat Van der Heijden 80 jaar. Bovendien zijn zij recent verhuist naar het Kempisch Bedrijven Park (KBP). Dit alles was reden voor Van der Heijden om een nieuwe bedrijfsbrochure uit te brengen. KALB feliciteert van Der Heijden in deze brochure op een zeer persoonlijke wijze. Pak er uw QR-reader maar bij....


4 september 2013

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat wij gaan verhuizen! Dit alles gaat plaatsvinden medio 2014, maar als relatie van KALB vinden wij het van belang u hierover nu al te informeren.


1 september 2013

De tijdelijke verruimde regeling van willekeurige afschrijving geeft aan dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.


28 augustus 2013

Kunt u als gevolg van de economische crisis ook niet altijd uw belastingen en premies op tijd betalen? Dan kunt u maar beter snel aan de bel trekken. U doet er verstandig aan om dit tijdig bij de Belastingdienst te melden.


27 augustus 2013

Als ondernemer heeft u het druk met de onderneming en laat u uw aangifte graag over aan de geschikte mensen hiervoor. Dit neemt niet weg dat u toch moet nagaan of alles tijdig gebeurt.


26 augustus 2013

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt.


25 augustus 2013

De komende 3 jaar willen verzekeraars € 170 miljoen beschikbaar stellen voor kredietverlening aan het MKB, om zo het tekort aan financiering te helpen aanvullen. Dit wordt vormgegeven in een zogenoemde MKB-fonds.


24 augustus 2013

Op 1 februari 2014 is het zo ver. Nederland gaat dan over op het nieuwe betalingssysteem IBAN. Zo zal er geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso's in Europa. Zo komt één Europese betaalmarkt (SEPA staat voor Single Euro Payments Area) steeds dichterbij.


23 augustus 2013

Ondernemers zijn wél verplicht hun btw-nummer op hun internetsite te vermelden. De Belastingdienst meldde eerder ten onrechte dat dit niet verplicht is.


19 augustus 2013

Een ondernemer kan alleen de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen als deze ziet op een door hem verrichte belaste prestatie, er geen uitsluitsel geldt en als hij beschikt over een juiste inkoopfactuur.


2 augustus 2013

De Belastingdienst controleert steeds vaker kentekens. Dit jaar zijn al ruim 924.000 nummerplaten van voertuigen gescand om te controleren of de bestuurder bijvoorbeeld nog een belastingschuld heeft openstaan en om te checken of er niet teveel privé wordt gereden in het kader van de bijtellingregels. In heel 2012 werden ruim 1,2 miljoen kentekens gefotografeerd.


28 juni 2013

De BTW (maximaal 21 procent) op de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen kunt u dan terugvragen van de Belastingdienst. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013.


26 juni 2013

KALB verspreid periodiek KALB Magazine onder haar relaties, een blad met nieuws en tips voor ondernemers. Uitgave Juni 2012.


25 juni 2013

De fiscus heeft aangegeven openstaande btw-schulden over vorige jaren extra te controleren.


25 juni 2013

Vanaf 15 mei tot en met 1 juli 2013 krijgt u als mkb-ondernemer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor innovatieve activiteiten binnen de zogenoemde Topsectoren.


24 juni 2013

U kunt als ondernemer nu al rekening houden met uitgaven die u in de toekomst verwacht.


24 juni 2013

Facturen moeten altijd worden uitgereikt wanneer een ondernemer goederen levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, andere dan ondernemer.


24 juni 2013

Klopt de btw niet welke op een factuur vermeld staat? Dan kan de Belastingdienst de btw corrigeren bij de ondernemer of bij diens afnemer.


23 juni 2013

Indien u gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling (KOR), kunt u als startende ondernemer voor de btw ontheven worden van uw administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het belaste ondernemerschap.


23 juni 2013

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 ingestemd met de novelle verhuurdersheffing.


22 juni 2013

Verzekeringen en diensten van tussenpersonen bij verzekeringen zijn vrijgesteld van btw. Maar wat is nu precies vrijgesteld?


22 juni 2013

De Hoge Raad spreekt zich uit over de btw-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli 2011.


21 juni 2013

De aanpak van frauderende bestuurders zal worden versterkt. Er is een wetsvoorstel ingediend om een civiel bestuursverbod te laten gelden voor frauderende bestuurders.


21 juni 2013

Op 11 april 2013 hebben de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord bereikt onder andere over het ontslagrecht. Zij hebben het volgende besloten:


20 juni 2013

Volgens het sociaal akkoord heeft iedere werknemer met een dienstverband vanaf twee jaar of langer, ook bij tijdelijke contracten, recht op een ontslagvergoeding en/of transitievergoeding bij onvrijwillig einde van het dienstverband.


19 juni 2013

Het aantal opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd zal, volgens het sociaal akkoord, worden beperkt.


22 mei 2013

De Belastingdienst heeft aangegeven de komende tijd intensief te gaan controleren op BTW-schulden bij ondernemers. Deze controle vindt plaats door middel van een vergelijking van de aangifte omzetbelasting en de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.


24 april 2013

Nederlandse bedrijven zijn lakser geworden met het deponeren van hun jaarstukken bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Het Financieele Dagblad naar het deponeringsgedrag.


15 april 2013

KALB verspreid periodiek KALB Magazine onder haar relaties, een blad met nieuws en tips voor ondernemers. Uitgave april 2013.


19 februari 2013

KALB verspreid periodiek KALB Magazine onder haar relaties, een blad met nieuws en tips voor ondernemers. Uitgave februari 2013.

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.