sluiten

26 juni 2020

Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie voor het MKB

Er zijn diverse regelingen voor MKB-bedrijven inzake het verkrijgen en versoepelen van leningen:

  • Voorwaarden Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld (laatste update: 29/4/2020)
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) (laatste update: 8/4/2020)
  • Rentekorting microkredieten Qredits
  • Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw (BL-regeling)
  • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups, de Corona-overbruggingslening (COL) (laatste update: 28/4/2020)
  • Corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (KKC) (update 2/6/2020)

Onderstaand treft u per regeling nadere informatie aan.

 

Voorwaarden Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld

Heeft uw MKB-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? U kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De steunmaatregel biedt banken en andere financiers meer mogelijkheden om overbruggingskredieten te verstrekken in de aankomende periode.

De tijdelijke verruiming van deze regeling houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt verhoogd van 50% naar 75%. Door deze extra staatsgarantie kunt u mogelijk toch een overbruggingskrediet bij uw financier krijgen of een verhoging van een rekening-courantkrediet, met een maximale looptijd van 4 jaar. Verder is de premie (de afsluitprovisie) verlaagd naar 2%.

Wilt u van de verruimde BMKB gebruikmaken? Dan kunt zich melden bij uw bank of financier. Zorg dat u uw aanvraag goed onderbouwd. Hier zal ook een gezond toekomstperspectief uit moeten blijken. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende kredietruimte aanvraagt. Het zal namelijk niet eenvoudig zijn om later onder dezelfde voorwaarde aanvullende financiering te verkrijgen. Wij kunnen u als u dat wenst behulpzaam zijn bij het maken van bijvoorbeeld een (liquiditeits)prognose.

Verkeert u - los van de Coronacrisis - al in financieel zwaar weer? In dat geval maakt u minder kans om succesvol extra financiering te verkrijgen onder deze regeling.

 
Voorwaarden BMKB-C krediet

Er zijn twee belangrijke voorwaarden die gesteld worden bij de BMKB-C regeling. Allereerst dient de onderneming “in de kern gezond” te zijn, en wel naar het oordeel van de bank. Ten tweede dient de ondernemer zich bewust te zijn van het feit dat de bank niet alles kan afwentelen op de staat. Kort gezegd, als de bank vreest dat de klant het wellicht niet haalt na de crisis en de bank kan daarbij niet voor de volle 100% van het uitgeleende bedrag terugvallen op zekerheden, dan zal de bank niet zo gemakkelijk een krediet verstrekken. Daarnaast staan de banken op het standpunt dat zij geen geld verstrekken als niet alle andere mogelijkheden die de mkb-er kan inzetten, daadwerkelijk zijn ingezet.

Er zijn daarmee drie cruciale onderdelen die goed onderbouwd moeten worden: 

  • een goede liquiditeitsprognose (waaruit blijkt dat alle mogelijke niet-bancaire middelen zijn ingezet)
  • onderbouwing dat de onderneming “in de kern gezond” is
  • het risico voor de bank

 

Liquiditeitsprognose

Allereerst de liquiditeitsprognose: voorspel uw (sterk weggevallen) omzet en inkoop (hoe moeilijk ook), verlaag de kosten waar reëel, stel investeringen uit en zet alle overheids-, bancaire en pensioenregelingen in. U vermeldt alle ingezette maatregelen expliciet in uw prognose. De hierna resterende financieringsbehoefte, brengt u onder bij de bank.

Update 29/4/2020: De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets.

 

In de kern gezonde onderneming

Ten aanzien van het “in de kern gezond” criterium is het van belang om duidelijk te maken dat de onderneming vóór de crisis zodanig kredietwaardig was, dat zij in staat mag worden geacht dat zij ook de tijdens de crisis op te bouwen schuld zal kunnen aflossen in de periode ná de crisis. De banken blijven zakelijk!  

 

Risico voor de bank 

Maak een overzicht van de zekerheden die de bank bij u en uw onderneming kan bedingen, bepaal tevens voor welk bedrag zij mag terugvallen op de staat. Zet deze zekerhedenpositie af tegen de bedragen die de bank aan u heeft uitgeleend en u heeft een beeld van “het risico voor de bank”. Ben ook hier reëel: houd er dus rekening mee dat de bank, ingeval van faillissement, bijna altijd veel minder dan de boekwaarde van de zekerheden zal ontvangen.  

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

U kunt als ondernemer ook gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De GO-regeling biedt aan het MKB 90% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen.

De rente moet marktconform zijn en voor een deel variabel zijn. Dat deel is gekoppeld aan de Euribor. De afsluitprovisie bedraagt 1% van de lening. De banken dragen een deel van de rentemarge af aan de staat als garantieprovisie. De ondernemers betalen geen garantieprovisie bovenop de bankrente.


Wilt u van de GO-regeling gebruikmaken, dan moet u zich hiervoor melden bij uw kredietverstrekker.


Rentekorting microkredieten Qredits

Bent u een kleine ondernemer die gebruikmaakt van een microkrediet van Qredits? U krijgt dan zes maanden uitstel van aflossing. Bovendien wordt de rente in deze periode verlaagd naar 2%. Het kabinet stelt hiervoor maximaal € 6 miljoen beschikbaar. Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers die vaak moeilijk aan financiering kunnen komen bij een bank. Denk aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en de zakelijke dienstverlening.


Tijdelijke Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw
Er komt ook een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. Dit is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL); een tijdelijke borgstelling voor kredieten van agrarische ondernemers. Deze staatsgarantie zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld.

 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups (COL)

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor dit speciale overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

 

Corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (KKC)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant. De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. 

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Voor kleine ondernemers is het doorgaans moeilijk om aan financiering te komen. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers nu toch aan financiering worden geholpen. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces omwille van de snelheid grotendeels automatisch plaatsvinden.

Vanaf wanneer en waar kunnen ondernemers een aanvraag doen?
De nieuwe garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is sinds 29 mei jl. opengesteld. Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.