sluiten

4 december 2018

Actiepunten voor de DGA

Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2019 doorgaan, wordt dit aanmerkelijkbelangtarief in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%.

Maatregelen teveel lenen

Er komt een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van uw eigen bv. Bovenop deze eigenwoningschulden geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk. Het wetsvoorstel met deze maatregelen wordt in het voorjaar van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Actiepunt

Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

 

Tarieven in de vennootschapsbelasting verder omlaag

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) worden verder verlaagd dan op Prinsjesdag werd voorgesteld. Doordat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, is er € 1,9 miljard budget vrijgekomen dat in het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd. Een deel van dit budget wordt gebruikt om de Vpb-tarieven verder te verlagen dan in de Belastingplannen 2019 al was aangekondigd. In 2021 gaat het lage Vpb-tarief uiteindelijk omlaag naar 15% in plaats van 16% en wordt het hoge Vpb-tarief 20,5% in plaats van 22,25%. Het is dus nog interessanter geworden om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening te vormen.

 

Zet oud ab-verlies om in een belastingkorting

Bent u inmiddels geen aanmerkelijkbelanghouder meer, dan heeft u wellicht nog een verlies uit het aanmerkelijk belang dat u had. Dat ab-verlies kunt u omzetten in 25% belastingkorting over het ab-verlies in box 1. U moet dan in ieder geval in 2018 en 2017 geen aanmerkelijk belang meer hebben gehad. U mag de belastingkorting dan aftrekken van de inkomstenbelasting over de box-1-inkomens van 2018 tot en met 2025.  Maar let op: u kunt de belastingkorting uiterlijk benutten in het negende jaar na het kalenderjaar waarin u het ab-verlies leed. U kunt dus een ab-verlies uit 2009 nog uiterlijk dit jaar omzetten in een belastingkorting.

 

Zorg dat het liquidatieverlies in 2018 aftrekbaar is

Wordt een deelneming van uw bv ontbonden, dan ontstaat mogelijk een liquidatieverlies. Een liquidatieverlies is onder voorwaarden aftrekbaar van de winst. Eén van die voorwaarden is dat de vereffening voltooid moet zijn. Wilt u het liquidatieverlies nog in 2018 in aftrek brengen, zorg dan dat de vereffening in 2018 is afgerond.

 

Actiepunt

Wilt u in 2019 uw bv liquideren? In dat geval kunt u in een aandeelhoudersbesluit vóór 31 december 2018 vastleggen dat u het boekjaar wilt verlengen tot de liquidatiedatum. U hoeft dan maar één aangifte vennootschapsbelasting te (laten) maken over het boekjaar 2018 tot en met de liquidatiedatum.

 

25 procent

Pensioen afkopen met 25% korting
 

Vorig jaar is er een einde gekomen aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg tot eind 2019 drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Een van die mogelijkheden is afkoop van al uw bestaande pensioenaanspraken met een korting. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting betalen, maar u krijgt een korting van 25%. Koopt u af in 2019? Dan bedraagt de korting 19,5%. De korting wordt berekend over de afkoopwaarde van uw pensioenvoorziening. Maar was de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op 31 december 2015 lager dan de afkoopwaarde? In dat geval wordt de korting verleend over het bedrag van de voorziening eind 2015. De afkoopwaarde is de fiscale waarde van uw pensioenvoorziening op het afkoopmoment. U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw bv moet wel loonbelasting inhouden en afdragen.

 

Meer tijd voor insturen informatieformulier

Wilt u uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV), dan moet u daartoe een formulier invullen, ondertekenen en toezenden aan de Belastingdienst. Tot nu toe kreeg u daarvoor slechts een maand na de afkoop of omzetting. Maar u krijgt hiervoor meer tijd. Het formulier is nog tijdig ingezonden als de Belastingdienst het formulier binnen een jaar na de afkoop of omzetting in een ODV heeft ontvangen. Voor een afkoop of omzetting die eerder plaatsvond dan 46 weken voorafgaand aan 31 oktober 2018 (ofwel vóór 13 december 2017) is een formulier ook nog tijdig ingeleverd als het formulier uiterlijk wordt ingediend op 12 december 2018. 

 

Alsnog ondertekening (ex-)partner

Een andere belangrijke wijziging betreft de herstelmogelijkheid voor de situatie waarin uw (ex-) partner het formulier niet heeft ondertekend, terwijl dit wel had gemoeten.

 

Herfinancieren hypotheek bij uw bv

Heeft u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw bv overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij uw eigen bv fiscaal voordelig zijn. Zorg wel dat uw eigenwoninglening op zakelijke afspraken is gebaseerd. Vraag uw adviseur om uit te zoeken of herfinanciering bij uw eigen bv ook voor u voordelig is.

 

Is de jaarrekening 2017 tijdig gedeponeerd?

Zorg dat de jaarrekening 2017 tijdig wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn daarvoor is 31 december 2018. Voor een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar gelden de volgende regels. Het bestuur moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur hiervoor onder bijzondere omstandigheden maximaal 5 maanden uitstel verlenen. Daarna hebben de aandeelhouders 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2017 is dus 31 december 2018.

 

Let opUitzondering maar met escapemogelijkheid

Zijn alle aandeelhouders ook bestuurder (of commissaris) - bijvoorbeeld als u directeur- enig aandeelhouder bent – dan geldt een belangrijke uitzondering als u niets nader regelt. In dat geval wordt de jaarrekening al vastgesteld zodra u deze hebt ondertekend. U moet de  jaarrekening vervolgens binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening deponeren. Wilt u dit niet, dan kunt u van deze wettelijke regeling afwijken in de statuten van uw bv.

 

Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Heeft u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die verrekenen met winst van het voorafgaande jaar of met de winsten van de negen volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2009 na 31 december 2018 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld door stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren. Uw adviseur kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden u nog heeft.

Afschrijving op bedrijfspand

Maatregel minder afschrijving op bedrijfspand in eigen gebruik verzacht

Een andere Prinsjesdagmaatregel die inmiddels is gewijzigd, betreft de beperking van de afschrijving op een pand in eigen gebruik bij uw bv. Hierbij is nu een overgangsregeling getroffen voor gebouwen die vóór 1 januari 2019 in eigen gebruik zijn genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven. In dat geval mag uw bv alsnog blijven afschrijven volgens de huidige regels tot maximaal 50% van de WOZ-waarde, totdat wel drie jaar is afgeschreven op het gebouw.

Voor de overige gebouwen blijft de op Prinsjesdag voorgestelde maatregel van kracht. Dat wil zeggen dat uw bv vanaf 1 januari 2019 mag afschrijven op deze gebouwen tot een boekwaarde van 100% van de WOZ-waarde.

 

Wellicht fiscale eenheid beëindigen

Behoort uw bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken. Winst boven € 200.000  wordt belast met 25%, daaronder met 20% vennootschapsbelasting. In de fiscale eenheid worden alle winsten en verliezen van de deelnemende vennootschappen samengevoegd en belast bij één vennootschap (de moedervennootschap). Die winst - en dus de vennootschapsbelasting - kan hoger zijn dan wanneer alle bv’s zelfstandig worden belast.

 

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2018, zodat u niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover - bij de huidige rentestand - 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Laat ook controleren of u over 2018 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien doet uw bedrijf het beter dan u begin 2018 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Vennootschapsbelasting

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.