sluiten

16 juli 2020

Regeling TVL is nu actief

Subsidie vaste lasten MKB Covid-19

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kunt u er gebruik van maken en daarom vertellen wij u er graag meer over.

Overigens is het vrij eenvoudig om een voorbeeldberekening te maken voor de tegemoetkoming (TVL) via deze link.

Eenmalige subsidie

Het betreft een eenmalige subsidie die u kunt gebruiken om uw vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020 te betalen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden, waarvan een belangrijke al uit de naam van de regeling blijkt. U moet namelijk een MKB-ondernemer zijn die op 15 maart 2020 in het Handelsregister ingeschreven stond, waarbij ook uw SBI-code per die datum een belangrijke rol speelt. Alleen ondernemers met hoofd- of nevenactiviteiten in de vastgestelde SBI-codes komen namelijk voor subsidie in aanmerking. Op rvo.nl kunt u uw SBI-code invoeren, waarna u vanzelf leest of u in aanmerking zou kunnen komen voor de regeling. Ontving u subsidie onder de TOGS, dan voldoet uw SBI-code zonder meer.

Dat zijn echter niet de enige voorwaarden want uw omzet moet met ten minste 30% zijn gedaald en u moet meer dan € 4.000 aan vaste lasten hebben. U mag bovendien niet al op 31 december 2019 in de financiële moeilijkheden hebben verkeerd. Daarnaast moet de onderneming ten minste één vestiging hebben op een ander adres dan het privéadres van de ondernemer, of er moet een vestiging zijn die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de ondernemer en voorzien is van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Voor een horecaondernemer is voldoende dat hij of zij ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

 
Omzetverlies

Hiervoor schreven wij al dat u een omzetverlies van ten minste 30% moet hebben geleden. Dit berekent u door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten.

De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door 3, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2019. Er zijn uitzonderingen op de referentieperiode mogelijk voor bedrijven die in de loop van 2019, dan wel in de eerste twee maanden van 2020 werden ingeschreven.

De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020 (dit is vanzelfsprekend een schatting). Voor de som van de omzet tellen subsidies verkregen met het oog op de bestrijding van de negatieve gevolgen van covid-19 niet mee.  

 
Vaste lasten

U ontvangt de subsidie om,  in een periode van weinig omzet, toch uw vaste lasten te kunnen blijven voldoen. De regeling werkt met een vast percentage per sector. U hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen. Het percentage dat geldt voor uw sector treft u hier aan.

 
Hoogte subsidie

De maximale subsidie bedraagt € 50.000 voor de volledige periode. De berekening luidt als volgt: A x B x C x 0,5.
A = Omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s
B = Omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten
C = Percentage vaste lasten voor uw sector volgens het CBS.
 
Het laatste gedeelte van de som, de factor 0,5, laat zien dat u altijd 50% zelf blijft dragen.
Is de uitkomst van de berekening minder dan € 1.000 dan bedraagt de subsidie € 1.000. Is de getroffen MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven,  dan kan er ook aanspraak op € 1.000 worden gemaakt.


Aanvraagperiode

De subsidie kan tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur worden aangevraagd. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl en hierop zal binnen acht weken worden beslist. Om de aanvraag te doen heeft u uw DigiD nodig. Helaas is het (nog?) niet mogelijk dat wij uw aanvraag rechtstreeks in uw naam doen (in tegenstelling tot de eerdere aanvraag TOGS). Wij kunnen u gelukkig via een omweg toch helpen bij de aanvraag indien u dat wenst; dit doen wij dan door op afstand 'mee te kijken' op uw beeldscherm of door de aanvraag samen met u te doen op ons kantoor.

Indien u de aanvraag zelf wenst te doen: het digitale formulier treft u hier aan.

Ter voorbereiding van de aanvraag dient u de volgende informatie verzameld te hebben:

  • Identificatie: uw eHerkenning niveau 1 (of hoger) of uw DigiD.
  • KVK-nummer van uw onderneming 
  • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. 
  • Als u BTW-plichtig bent: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw boekhoudprogramma uploaden.
  • Als u niet BTW-plichtig bent: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw boekhoudprogramma uploaden.

Uiteraard zijn wij graag bereid u bij dit alles te helpen!


Voorschot en afrekening

Wanneer de subsidie wordt verleend, dan zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie dient vervolgens voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat u uw administratie tot 10 jaar na de beschikking tot subsidievaststelling dient te bewaren en dat u tot 5 jaar medewerking dient te verlenen aan evaluaties rondom doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidie.
 
Meer informatie?
Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Wij helpen u graag verder bij de aanvraag voor deze en andere regelingen. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.