sluiten

2 juni 2006

Wetsvoorstel Wet werken aan winst

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft op 24 mei jongstleden het reeds aangekondigde wetsvoorstel Wet werken aan winst (Vennootschapsbelasting 2007) naar de Tweede Kamer gezonden.

Tariefsverlagingen


Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1-1-2007 omlaag van 29,6% (2006) naar 25,5%.Winsten tot € 25.000 worden belast tegen 20% en winsten tot € 60.000 tegen 23,5%. Ook ondernemers-natuurlijke personen komen in aanmerking voor een tariefsverlaging. De ondernemingswinst wordt voor hooguit 90% in de inkomstenbelasting betrokken. Dit houdt een verlaging van het tariefmaximum in van 52% tot 46,8%. Het tarief van de dividendbelasting gaat omlaag van 25% naar 15%.

Groepsrentebox


Er komt een nieuwe fiscale faciliteit om Nederland als vestigingsplaats voor concernfinancieringsmaatschappijen aantrekkelijk te houden: de zogeheten groepsrentebox. In de groepsrentebox wordt -onder voorwaarden en volgens een bepaalde fiscale normering- het saldo van binnen een groep van verbonden lichamen ontvangen en betaalde rente (groepsrentesaldo) effectief belast tegen 5%. Het bedrag dat in aanmerking komt voor belasting naar het effectieve tarief van 5% is echter beperkt tot een bepaald percentage van het gemiddelde fiscale vermogen van dat jaar. Dit percentage is gekoppeld aan het percentage van de heffingsrente over het kwartaal waarin het boekjaar eindigt. De toepassing van het regime van de groepsrentebox is optioneel. De keuze voor de groepsrentebox zal wel door alle in Nederland belastingplichtige groepsmaatschappijen moeten worden gemaakt en zal in beginsel gelden voor een periode van ten minste drie jaar.

Octrooibox


Nieuw is de invoering van een octrooibox. Deze faciliteit is bedoeld ter bevordering van de kenniseconomie in Nederland. Als hoofdregel zal gelden dat de voortbrengingskosten van immateriële activia niet langer hoeven te worden geactiveerd. Dit is echter anders indien om toepassing van het octrooibox-regime wordt verzocht. Het regime is per immaterieel actief toepasbaar indien te verwachten is dat het octrooi in belangrijke mate (ten minste 30%) zal bijdragen aan de winst dat met het immaterieel actief wordt behaald. Het octrooibox-regime is niet van toepassing op merken, logo’s en vergelijkbare activa. De octrooiboxwinst wordt effectief belast tegen een tarief van 10%, maar er geldt een plafond van maximaal vier maal de voortbrengingskosten. De rest is belast tegen het gewone tarief. Het octrooibox-regime gaat gelden voor voortbrengingskosten na 1 januari 2007 die leiden tot een octrooi/patent. Het tijdstip van invoering van zowel de rentebox als de octrooibox hangt mede af van de gedachtewisseling met de Europese Commissie. Indien na deze gedachtewisseling wordt besloten tot invoering van één of beide van deze boxen, zal dit van (terugwerkende) kracht worden met ingang van 1 januari van het jaar van invoering.

Beperking verliesverrekening


De termijn van achterwaartse verliesverrekening wordt beperkt van drie jaar (2006) tot één jaar. Deze beperking geldt echter niet voor ondernemingswinsten belast in de inkomstenbelasting (blijft drie jaar). De termijn van achterwaartse verliesverrekening voor aanmerkelijk-belanghouders wordt ook beperkt tot één jaar. De onbeperkte voorwaartse verliesverrekening (2006) wordt beperkt tot negen jaar en geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting. Volgens overgangsrecht zullen verliezen uit de jaren tot en met 2002 verrekenbaar blijven tot en met 2002. Het nemen van maatregelen tegen verliesverdamping is toegestaan mits de maatregelen binnen de wettelijke mogelijkheden blijven.

Afschrijving bedrijfsmiddelen en waardering onderhanden werk


De methodes voor afschrijving van bepaalde bedrijfsmiddelen worden zowel in de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting ingeperkt. De voornaamste inperking betreft onroerende zaken. Beleggingspanden (die worden verhuurd aan derden) zijn afschrijfbaar totdat de boekwaarde van het pand inclusief de ondergrond gelijk is aan de WOZwaarde. Overige onroerende zaken (panden in eigen gebruik of verhuurd aan verbonden personen/lichamen) zijn slechts afschrijfbaar tot dat de boekwaarde van het pand inclusief de ondergrond gelijk is aan 50% van de WOZ-waarde. Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde blijft mogelijk. Met betrekking tot onroerende zaken gelden verder nog diverse aanvullende regelingen. De afschrijvingstermijn voor goodwill gaat naar 10 jaar; voor andere bedrijfsmiddelen (machines, ICT) naar vijf jaar. Met betrekking tot onderhanden werk vinden enige wijzigen plaats. Zo moet het aandeel in het constante deel van de algemene kosten in de waardering van onderhanden werk worden opgenomen. Verder is het niet meer toegestaan om de winstneming uit te stellen tot het moment waarop een werk wordt opgeleverd. In voorkomende gevallen kan een voorziening worden gevormd voor het geactiveerde onderhanden werk.

Deelnemingsvrijstelling


Er zijn diverse aanpassingen in de deelnemingsvrijstelling. De 5%-grens wordt een harde grens. Aandelenpakketten boven 5% vallen in principe altijd onder de deelnemingsvrijstelling (tenzij sprake is van een ‘laagbelaste beleggingsdeelneming’); pakketten kleiner dan 5% vallen in ieder geval nooit onder de deelnemingsvrijstelling. Bij voordelen uit een laagbelaste beleggingsdeelneming heeft de moedervennootschap recht op een tax credit van maximaal 5%. Zogeheten hybride leningen aan een eigen deelneming (of aan een deelneming van een verbonden lichaam) worden mede tot een deelneming gerekend. Voortaan zijn naast de aankoopkosten ook de verkoopkosten niet aftrekbaar. De zogeheten ‘voorraadeis’, de ‘niet ter beleggingeis’ en de ‘onderworpenheidseis’ vervallen.

Renteaftrekbeperkingen


Met betrekking tot hybride leningen (een vermogensvorm die een mengvorm is van eigen en vreemd vermogen) vinden enige wijzigingen plaats. Zo zal de beoordeling van de renteaftrek over leningen met kapitaalkarakter weer plaatsvinden conform de (oude) rechtspraak van de Hoge Raad betreffende de ‘deelnemerschapsleningen’. Verder zal geen recht op renteaftrek bestaan voor rente en waardemutaties van een lening zonder vaste aflossingsdatum dan wel met een looptijd van meer dan 10 jaar indien deze lening is verkregen van een gelieerd lichaam en een vergoeding ontbreekt dan wel deze in belangrijke mate lager is dan hetgeen in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zou zijn overeengekomen. Verder vindt in enige andere specifieke situaties renteaftrekbeperking plaats.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.