sluiten

2 augustus 2005

VUT, prepensioen en levensloopregeling

Op het gebied van pensioenen staan ons het komende jaar wederom heel wat veranderingen te wachten.

 

VUT & prepensioen


Op het gebied van pensioenen staan ons het komende jaar wederom heel wat veranderingen te wachten. Zo is met ingang van 1 januari 2006 de fiscale faciliëring van de VUT en het prepensioen afgeschaft. Als gevolg van de nieuwe regelgeving worden alle mogelijkheden om eerder dan vanaf 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan fiscaal ontmoedigd. Alleen werknemers, waaronder directeur/aandeelhouders, die op 1 januari 2005 reeds 55 jaar of ouder waren, worden ontzien.

Levensloopregeling


Als alternatief voor vroegpensioen, zal met ingang van 1 januari 2006 de levensloopregeling in werking treden. De levensloopregeling kan worden gezien als een vervanging van de verlofspaarregeling. Deelname aan de levensloopregeling is een recht voor iedere werknemer en geschiedt op vrijwillige en individuele basis. Jaarlijks wordt een bepaald bedrag van het bruto jaarloon gespaard op een bij een bank of verzekeraar aangehouden zogenaamde levenslooprekening.
Dit verloftegoed mag, in overleg met de werkgever, op elk moment als inkomensaanvulling tijdens verlof worden opgenomen. Dit mag ook voorafgaand aan pensionering. De levensloopregeling maakt zodoende een vroegpensioen mogelijk.
Binnen de levensloopregeling kan jaarlijks maximaal 12% van het bruto jaarloon worden ingelegd met totaal een absoluut maximum van 210% van het laatstverdiende loon. Een maximale levensloopspaarpot van 210% betekent bij een opname van 70% van het laatstgenoten salaris dat drie jaren eerder kan worden gestopt met werken. Deelname aan de levensloopregeling brengt extra administratieve lasten voor de werkgever met zich mee. Zo dient de werkgever een levensloopreglement op te stellen en de deelname in de loonadministratie te verwerken. De uitbetaling geschiedt eveneens via de werkgever, die zodoende inhoudingspichtig is voor de loonbelasting. Ook dient de werkgever de 210%-grens in de gaten te houden via verklaringen van de deelnemende werknemers.
Tot slot willen wij u er nog op wijzen dat indien ondernemers een fiscale oudedagsreserve (FOR) op de ondernemingsbalans hebben staan en zij deze FOR willen aanwenden voor een overbruggingslijfrente, het noodzakelijk is dat de omzetting of afstorting van de FOR geschiedt vóór 1 januari 2006.

Modernisering Wet op de Vennootschapsbelasting


Onlangs heeft Staatssecretaris Wijn van Financiën namens het kabinet in een nota zijn plannen kenbaar gemaakt voor de modernisering van de Wet VPB. De titel van de nota is “Werken aan winst; naar een lager tarief en een brede grondslag.” De modernisering van de Wet VPB heeft als belangrijkste doel een impuls te geven aan het fiscale vestigingsklimaat in Nederland.
Globaal vallen de voorgestelde wijzigingen uiteen in een drietal categorieën:
- maatregelen ter verbetering van het fiscale vestigingsklimaat;
- aanpassingen in de belastinggrondslag;
- het EU-bestendig maken van de vennootschapsbelasting;
In het navolgende zullen wij enkele belangrijke aspecten van de nota nader toelichten.

Verlaging tarief
Met ingang van 1 januari 2005 zijn de VPB-tarieven reeds verlaagd. Op basis van de nota zullen de tarieven echter nog verder worden verlaagd. Het idee is om het toptarief vanaf 2007 vast te stellen op 27,4% (2008: 26,9%) en het MKB-tarief op 20%. Tevens wordt de MKBschijf verlengd van de huidige € 22.689 tot € 41.000.

Afschaffing kapitaalsbelasting
Voorgesteld is om de kapitaalsbelasting met ingang van 1 januari 2006 af te schaffen. Op basis van de huidige wetgeving is ter zake van het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal kapitaalsbelasting verschuldigd tegen een tarief van 0,55%.

Invoering MKB-vrijstelling in de inkomstenbelasting
Met ingang van 1 januari 2007 zal voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, een MKB-vrijstelling worden ingevoerd. Deze vrijstelling bedraagt ten minste 5% van de belastbare winst van ondernemers die voldoen aan het urencriterium.

Op dit moment bestaan nog veel onduidelijkheden over de concrete invulling van de plannen. De Tweede Kamer gaat binnenkort hierover debatteren. Een concreet wetsvoorstel is nog niet ingezonden maar wordt omstreeks 1 januari 2006 verwacht. Gezien het grote belang van dit aanstaande wetsvoorstel voor de praktijk, hebben wij gemeend dit reeds op dit moment onder uw aandacht te moeten brengen. Het spreekt voor zich dat ten tijde van de nadere concretisering van de plannen u door ons op de hoogte wordt gebracht.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.