sluiten

5 september 2006

Prinsjesdag 2007

Prinsjesdag is traditiegetrouw de dag waarop de regering een veel fiscale voorstellen het daglicht laat zien. Als ondernemer lijkt u dit jaar redelijk gespaard te worden.

Over u wordt namelijk niet veel gesproken deze Prinsjesdag. Eindelijk fiscale rust voor u? Schijn bedriegt: met het wetsvoorstel ‘Werken aan Winst’ heeft u namelijk al uw eigen Prinsjesdag gehad. Bovendien blijven er ook voor ondernemers nog steeds voldoende maatregelen in het Belastingplan over waar zij mee te maken kunnen krijgen. Wij hebben daarom voor u alvast een selectie gemaakt van de meest belangwekkende maatregelen uit het Belastingplan 2007.

Tariefsmaatregelen


Verlaging inkomstenbelastingtarieven box 1
Voorgesteld is om de inkomstenbelastingtarieven in de eerste en tweede schijf enigszins te verlagen. Het gecombineerde tarief inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen zal 33,65 procent bedragen in de eerste schijf (thans 34,155 procent) en 41,40 procent (thans 41,45 procent) in de tweede schijf (voor belastingplichtigen die jonger zijn dan 65 jaar).

Verlaging aanmerkelijkbelangtarief box 2
Het tarief van box 2 wordt tijdelijk verlaagd naar 22 procent (thans 25 procent). Deze maatregel is bedoeld als compensatie voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Een dga is over het salaris van zijn vennootschap namelijk meer premies Zorgverzekeringswet verschuldigd dan een ondernemer over zijn winst. Het verlaagde tarief is overigens wel beperkt tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van 250.000 euro.

Tip: Wilt u uw vennootschap een dividend laten uitkeren, doe dit dan in 2007.

Verhoging heffingskortingen
Een aantal heffingskortingen worden verhoogd. ZO stijgt de algemene heffingskorting met ruim 50 euro.

Personeel en arbeid

Maatregelen voor stages en scholing van werkenden


Goed opgeleid personeel is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde economie. In dat kader is voorgesteld werkgevers te stimuleren om stageplaatsen beschikbaar te stellen en aan scholing van personeel te doen. Deze stimulans is gegoten in de vorm van een verhoging van het bedrag van de startkwalificatie van de afdrachtvermindering onderwijs van 1.500 euro naar 3.000 euro. Daarnaast komt binnen de afdrachtvermindering onderwijs een nieuw onderdeel voor stages binnen de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- of 2-niveau. Deze afdrachtvermindering bedraagt 1.200 euro per volledig stagejaar en geldt uitsluitend bij stages van minimaal twee maanden. Deze maatregelen krijgen overigens al effect in 2006.

Werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang


Veel werknemers ontvangen van hun werkgever geen bijdrage in de kosten van de kinderopvang. De regering vindt deze situatie onwenselijk. Voorgesteld is daarom om werkgevers verplicht een bijdrage te laten leveren aan de kosten van kinderopvang. Dit zal plaatsvinden in de vorm van een heffing bij de werkgever. Deze heffing zal overigens gelden voor iedere werkgever. Het maakt daarbij dus niet uit of hij werknemers in dienst heeft die gebruik maken van de kinderopvang. De Belastingdienst zal als uitvoerder belast zijn met de verstrekking van de kinderopvangtoeslagen.

Regeling dienstverlening aan huis


Besteedt u klussen in en rondom het huis uit (zoals schoonmaken, tuinonderhoud, de hond uitlaten, op kinderen passen), dan kan degene die deze werkzaamheden verricht in een dienstbetrekking tot u komen te staan. In dat geval moet u in principe aan allerlei loonbelastingverplichtingen voldoen. Met de voorgestelde regeling dienstverlening aan huis wil de regering voorkomen dat u al te snel met deze fiscale rompslomp te maken krijgt en daarmee de vraag naar persoonlijke dienstverlening stimuleren. Als u namelijk als particulier voor maximaal drie dagen in de week persoonlijke diensten laat verrichten, hoeft u geen loonbelasting of premies werknemersverzekeringen in te houden of te betalen. Deze regeling vervangt de witte werksterregeling.

Ondernemen

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid


De regering wijst erop dat het belangrijk is de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen. Ook arbeidsongeschikten die een onderneming willen beginnen moeten dus niet tegen fiscale belemmeringen aanlopen. Momenteel is dat wel het geval. Door hun handicap kunnen veel arbeidsongeschikten namelijk niet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur dat geldt voor de starters- en zelfstandigenaftrek. Deze arbeidsongeschikten grijpen dus naast deze fiscale ondernemersfaciliteiten. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid voorgesteld. Arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die een onderneming starten, kunnen in de startfase van de onderneming een beroep doen op deze regeling als zij minimaal 800 uur werkzaam zijn als ondernemer. De aftrekpost bedraagt 12.000 euro, 8.000 euro en 4.000 euro voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar en kan niet hoger zijn dan de genoten winst.

Omzetbelasting

BTW-aftrek op investeringsgoederen in gemengd gebruik


Het Europese Hof heeft in de zogenaamde Charles en Charles-Tijmes zaak geoordeeld dat de Wet op de omzetbelasting op het punt van de aftrek van voorbelasting bij investeringsgoederen die gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor andere doeleinden worden gebruikt, in strijd is met de Europese BTW voorschriften. Op dit moment kan de ondernemer slechts naar rato aftrek van voorbelasting krijgen (enkel voor bedrijfsdoeleinden), terwijl het Hof oordeelde dat dit een volledige aftrek van voorbelasting zou moeten zijn als de ondernemer het investeringsgoed aanmerkt als ondernemingsvermogen. En daar zou dan vervolgens tegenover moeten staan dat steeds BTW wordt voldaan van het latere privé-gebruik door de ondernemer. Deze laatste mogelijkheid kent de huidige Nederlandse regeling echter niet.

Voorgesteld is nu om de Wet op de omzetbelasting op onderhavig punt volledig af te stemmen op de Europese BTW-richtlijn.

Tijdsevenredige BPM voor grensoverschrijdende lease van auto’s


De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zogenoemde zaak Van de Coevering, jaagde de regering grote schrik aan. De rechters van dit Hof oordeelde dat de huidige heffing van de ‘volle’ BPM van Nederlandse ingezetenen die gebruik maken van buitenlandse huurauto’s in strijd is met het Europese recht, omdat – kort gezegd - voor de hoogte van die heffing de duur van het gebruik van het Nederlandse wegennet geen rol speelt. De regering was door deze uitspraak bevreesd dat onze wegen zouden worden overspoeld met buitenlandse kentekens, waardoor de Nederlandse overheid grote sommen BPM mis zou lopen. Als reactie hierop komt de regering nu met de regeling tijdsevenredige BPM voor grensoverschrijdende lease van auto’s.

Bij gebruik van een buitenlandse huurauto zal de BPM dan berekend worden op basis van de duur van het weggebruik door middel van een tijdsevenredige BPM. Als een Nederlandse ingezetene in het buitenland een auto huurt of least, moet hij voordat hij de auto in Nederland gebruikt, aangifte doen van tijdsevenredige BPM onder gelijktijdige betaling van die belasting. Deze regeling is overigens niet van toepassing voor auto’s die vanuit het buitenland duurzaam ter beschikking worden gesteld aan een Nederlands ingezetene. Daarvan is in ieder geval sprake als de periode van de terbeschikkingstelling meer bedraagt dan drie jaar.

Voor de volledigheid merken wij nog op dat voor het gebruik van buitenlandse huurauto's eveneens motorrijtuigenbelasting is verschuldigd.

Samenvattend


Zoals u ziet heeft de regering weer aardig wat fiscale hooi op zijn vork genomen. Het is uiteraard altijd nog maar de vraag of alle wetsvoorstellen door ons parlement worden aangenomen. Daarbij merken wij wel op dat het verleden ons heeft geleerd dat we al te grote wijzigingen niet hoeven te verwachten. Wij zullen u uiteraard van de stand van zaken op de hoogte houden.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.