sluiten

2 april 2010

Geld lenen van BV belast als regulier ab-voordeel

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt jaarlijks geldbedragen op uit zijn BV. Deze bedragen worden geboekt in rekening-courant (de DGA "leent" van de BV).

In een procedure bij Rechtbank ’s-Gravenhage was in geding of de bedoelde geldopnamen als voordeel uit aanmerkelijk belang belast dienden te worden. Ook was in geschil of dit gold voor de gehele rekening-courant of alleen voor de toename van de rekening-courant in het desbetreffende jaar.

Casus


Een DGA is in 2002 enig aandeelhouder en enig bestuurder van een beheer BV. Hij heeft in 2002 en in de voorafgaande jaren geld uit de BV opgenomen. In 2002 tot een totaalbedrag van 176.945 euro. Voor deze opnamen is geen overeenkomst van geldlening en ook geen andere overeenkomst opgemaakt. Bij de BV zijn de opnamen geboekt in rekening-courant.
De stand van de rekening-courant (de lening van de BV aan de DGA) was op 31 december 2001 459.090 euro en op 31 december 2002 660.675 euro. De dga heeft over de opnamen niets vermeld in zijn achtereenvolgende aangiften inkomstenbelasting.

Standpunt inspecteur


De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting voor 2002 het standpunt ingenomen dat de BV in dat jaar definitief heeft afgezien van alle in rekening-courant geboekte bedragen en dat de eindstand van 660.675 euro geheel is uitgedeeld aan de dga en zijn echtgenote. Daarom heeft hij bij beiden 330.337 euro (de helft van 660.675 euro), als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing betrokken.

Standpunt DGA


De dga heeft het standpunt ingenomen dat er bij de BV in 2002 sprake is van een onttrekking van 176.945 euro en dat deze onttrekking niet als een uitdeling van winst kan worden aangemerkt. Hij was zich er niet van bewust dat de BV hem had bevoordeeld.

De rechtbank...


Volgens de rechtbank is de dga door de onttrekkingen bevoordeeld en heeft de BV de onttrekkingen aan de dga willen doen toekomen. Daarbij neemt de rechtbank de volgende punten in aanmerking:

  • De dga had als bestuurder en enig aandeelhouder van de BV de volledige zeggenschap over de BV;
  • De dga was in economische zin rechtstreeks gerechtigd tot het vermogen van de BV; en
  • De dga kon geheel zelfstandig besluiten bedragen aan het vermogen van de BV te onttrekken.


Verder is het voor de rechtbank aannemelijk dat de dga zich van zijn bevoordeling als aandeelhouder bewust is geweest of redelijkerwijs bewust had moeten zijn.
De BV werd door de onttrekkingen verarmd en de dga werd daardoor in privé verrijkt. Hiervoor was geen andere reden dan dat de dga de enig aandeelhouder van de BV was. Dit kan hem niet zijn ontgaan. De verklaring van dga dat hij zich van de bevoordeling niet bewust is geweest, acht de rechtbank dan ook niet geloofwaardig.
Verder beslist de rechtbank dat de onttrekkingen moeten worden aangemerkt als reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang. Reguliere voordelen worden volgens de wet geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop zij zijn ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend dan wel vorderbaar en inbaar zijn geworden. Dit houdt volgens de rechtbank in dat het bedrag van 176.945 euro, dat dga in 2002 heeft genoten, voor hem een in 2002 genoten regulier ab-voordeel vormt.
Omdat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de dga naast dit bedrag nog andere voordelen uit zijn aanmerkelijk belang in de BV heeft getrokken, vermindert de rechtbank alsnog de aanslag. Zowel bij de dga als bij zijn echtgenote bedraagt het toe te rekenen inkomen uit aanmerkelijk belang 88.472 euro (ieder de helft van 176.945 euro).

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.