sluiten

2 december 2005

ELEKTRONISCHE AANGIFTE

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht hun aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting elektronisch in te dienen. Dit heeft Minister Zalm in augustus 2003 bepaald. Vanaf 1 januari 2006 geldt dit ook voor de loonbelasting, omdat eerst de gegevens van het UWV en de Belastingdienst moeten worden samengevoegd om te komen tot één aangiftebiljet.

In dit eerste nummer van een serie nieuwsbrieven rond dit onderwerp gaan wij vooral in op de diverse werkwijzen. Ook bevat dit nummer een stappenplan voor de aangifte omzetbelasting en de opgaaf Intracommunautaire levering (ICL-listing) welke ieder kwartaal moet gebeuren.

Verplichting voor ondernemers


Anno 2004 gebruikt rond de 80% van de particulieren (zonder enige verplichting) een elektronische vorm van aangeven voor de inkomstenbelasting, terwijl in de zakelijke (ondernemers) markt dat minder dan 5% doet. Een verplichting bij ondernemers is volgens het Ministerie van Financiën de enige oplossing om meer aangiften elektronisch te ontvangen. Volgens de laatste gegevens van de Belastingdienst heeft 96% van de ondernemers een eigen computer. Voor de aangifte winstbelasting (IB en VpB) maakt 90% van de ondernemers gebruik van een intermediair. Ofwel: 10% van de ondernemers doet zelf de aangifte winstbelasting. Voor de periodieke (veelal maandelijkse) aangifte omzetbelasting doet ruim 40% van de ondernemers zelf de aangifte. Er zijn voor ondernemers verschillende manieren van elektronisch aangeven: via de internetsite van de Belastingdienst of via speciale software.

Eigen domein op internet


Elke ondernemer krijgt deze periode per sofi-nummer één domein op internet. Hij ontvangt hiervoor twee verschillende brieven: één met een gebruikersnaam en één met een password. Ondernemers met meerdere sofi-nummers (bijvoorbeeld bij verschillende vennootschappen en een apart sofi-nummer voor de BTW) krijgen ook meerdere domeinen. Deze domeinen blijven naast elkaar bestaan en het is vooralsnog niet mogelijk domeinen te koppelen. De gegevens van de domeinen moeten goed worden bewaard.

De ondernemer kan binnen zijn eigen domein alle aangiften die betrekking hebben op het betreffende sofi-nummer zien. De gegevens voor de aangiften omzetbelasting en de ICL-listing (Intracommunautaire levering) kunnen online worden ingevuld en verzonden. De winstaangifte en loonheffing & sociale verzekeringen (per 1 januari 2006) moet de ondernemer offline invullen. Hiervoor moet u een formulier downloaden. Na het invullen moet u het formulier weer uploaden en is de aangifte gedaan. De formulieren kunt u slechts éénmaal downloaden. Hier is aan te raden om na het downloaden een kopie te maken (een kopie opvragen bij de Belastingdienst duurt enkele dagen).

Voor alle in het domein aangekondigde aangiften geldt straks dat na het inleveren (ook als iemand anders dit doet) de belastingplichtige een melding van inlevering krijgt. Dit laatste is een verandering ten opzichte van nu. Op dit moment krijgt men geen ontvangstbevestiging.

BAPI in de eigen software


Naast het aangeven via de internetsite van de Belastingdienst is het ook mogelijk om gebruik te maken van speciale aangiftesoftware die via het internet of een modem contact maakt met de computersystemen van de Belastingdienst. Deze communicatie met de Belastingdienst wordt geregeld via het zogenaamde BAPI (Belastingdienst Advanced Program Integration). De BAPI-software wordt ingebouwd in de administratieve software (voor de BTW aangifte en ICL-listings) of in de software welke de accountants- en advieskantoren gebruiken voor het opstellen van de aangiften.

Er zijn twee soorten BAPI-software, te weten: BAPI-PKI en BAPI-PIN

BAPI-PKI
BAPI-PKI (Public Key Infrastructure) is een wereldwijd gehanteerde technologie, waarbij berichten versleuteld worden verzonden. Hierdoor kunnen alleen de verzender en de ontvanger het bericht lezen. Om berichten naar de Belastingdienst te verzenden moet een PKI-certificaat worden aangevraagd bij DigiNotar (www.diginotar.nl). Dit is de enige leverancier die vooralsnog is goedgekeurd door de Belastingdienst. Het PKI-certificaat wordt voor vier jaar verleend en kost € 60,- per jaar. Het eerste jaar kost het certificaat € 85,-. Groot voordeel van BAPI-PKI is dat niet elke aangifte afzonderlijk hoeft te worden ondertekend. De software ondertekent de aangifte met het verkregen certificaat. Dit laatste kan in sommige situaties overigens ook een nadeel zijn. Zodra iemand een aangifte wil versturen, kan de software dit zonder verdere belemmeringen doen.

BAPI-PIN
De Belastingdienst heeft ook de BAPI-PIN-variant als alternatief mogelijk maakt. De ondernemer moet bij deze aangifte per aangifte een unieke pincode meesturen. Deze systematiek werkt al een aantal jaren bij de particulieren voor de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers die met deze BAPI-PIN willen werken, moeten per sofi-nummer een pincode kenbaar maken aan de Belastingdienst. Uit oogpunt van efficiency kan voor de verschillende sofi-nummers dezelfde pincode worden ingestuurd. Het is alleen mogelijk om een aangifte via BAPI-PIN in te sturen als men de juiste pincode kent. De Belastingdienst neemt een aangifte met een verkeerde pincode niet in behandeling.

BAPI-PKI en BAPI-PIN kunnen door elkaar, op dezelfde PC, worden gebruikt. Beide systemen kennen voor- en nadelen. Een ondernemer die zijn aangifte omzetbelasting vanuit zijn administratieve software wil versturen kan – mits de softwareleverancier dit ondersteunt, kiezen uit één van beide varianten. Ook gezien de kosten lijkt BAPI-PIN het meest voor de hand te liggen. Voor beide BAPI-varianten geldt verder dat de ondernemer een postbus moet hebben bij de Belastingdienst. Het aanvragen van een postbus kan via het softwarepakket zelf. Het aanvraagformulier moet per post (dus niet digitaal) naar de Belastingdienst worden verstuurd. Na ontvangst van de postbusgegevens moeten deze in het softwarepakket worden ingebracht.

Hard- en software eisen


De internetaangiftemethode is volgens een uitdrukkelijke mededeling van de Belastingdienst platform- en browseronafhankelijk gebouwd. De methode is getest met alle Windowsversies van 95 en hoger, Mac OS 9 en OS X en Linux. Voor de aangifte omzetbelasting (online aangifte) is alleen een computer met internettoegang nodig. Voor de offline versie (winstaangifte en loonheffing per 2006) moet de ondernemer de beschikking hebben over Acrobat Reader versie 6 of hoger (momenteel is 6 de meest recente versie). Dit programma is gratis op de site van Adobe (www.adobe.com) te downloaden. Op de site van de Belastingdienst komt/staat een link naar deze software. Acrobat Reader versie 6 is echter niet geschikt voor Windows 95, Windows 98 first edition, Mac OS 9 en Linux. Voor de offline aangiften is Windows 98 second edition of hoger of Mac OS X nodig. Acrobat heeft aangegeven dat er wordt gewerkt aan een Linuxversie.

Bij gebruik van administratieve software met BAPI-ondersteuning moet een modemverbinding mogelijk zijn om te communiceren met de Belastingdienst. Eventuele nadere eisen komen binnenkort van de softwareleveranciers.

Aangifte omzetbelasting


Ondernemers kunnen de periodieke aangifte omzetbelasting op twee manieren insturen. Dit geldt overigens ook voor het versturen van de periodieke ICL-listings.

Methode 1: via internet
Ondernemers blijven de huidige werkwijze hanteren. De gegevens worden echter niet meer ingevuld op het door de Belastingdienst toegestuurde aangifteformulier, maar op het aangiftescherm op internet in het eigen domein. Ondernemers die bijvoorbeeld maandelijks de aangifte omzetbelasting uitdraaien uit het eigen administratiepakket en overschrijven op het aangifteformulier, typen nu de verkregen gegevens in op het beeldscherm van de betreffende aangifte. Dit geldt ook als de ondernemer de aangiftegegevens ontvangt van zijn administrateur of accountant.

Methode 2: via BAPI
Vrijwel alle administratieve softwareleveranciers leveren een door de Belastingdienst goedgekeurde BAPI-module. Ondernemers kunnen na het invoeren van de administratie, de aangifte beoordelen en besluiten deze direct vanuit het administratiepakket te versturen. Bij BAPI-PIN vraagt het softwarepakket nog om een pincode, voordat de aangifte kan worden verstuurd.

Ondernemers die hun administratie laten uitvoeren door een administratiekantoor of een accountant, moeten in overleg kiezen voor methode 1 of 2. Wordt gekozen voor methode 2, dan is het afhankelijk van de werkwijze van het administratiekantoor of de accountant hoe de verzending, al dan niet met de pincode, van de ondernemer plaatsvindt.

LET OP:
De betaling van de aangifte omzetbelasting gaat niet automatisch. U moet gebruik maken van de aan u toegezonden acceptgiro of u gebruikt een andere vorm van overschrijven met de juiste gegevens.

Stappenplannen:


 1. U gebruikt een administratiepakket dat BAPI ondersteunt en wilt dit ook gebruiken voor de aangifte:
  • Ja: ga naar stap 2
  • Nee: ga naar stap 3


 2. Volg de instructie van de softwareleverancier op. U heeft de keuze uit twee varianten:
  • BAPI-PIN. Meld aan de Belastingdienst welke pincode u wenst te gebruiken bij het betreffende sofi-nummer, ga vervolgens naar stap 4
  • BAPI-PKI. Hiervoor moet een certificaat worden aangevraagd bij Diginotar en de jaarlijkse kosten zijn € 60,-, ga vervolgens haar stap 4
  Voor beide varianten geldt dat u een postbus bij de Belastingdienst dient aan te vragen met behulp van de aanwijzingen van de softwareleverancier.


 3. U maakt een uitdraai uit uw administratiepakket:
  • U maakt verbinding met uw domein op internet, met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord en vult de aangifte online in, sla de aangifte op of maak hiervan een print. Vervolgens zendt u de aangifte, ga naar stap 4


 4. Na indiening ontvangt u per e-mail bericht of de aangifte goed is ontvangen, ga naar stap 5


 5. Nadat u de aangifte heeft verzonden, kunt u in uw domein nakijken wanneer de aangifte is gedaan, of beter, wanneer de aangifte is ontvangen door de Belastingdienst. U maakt verbinding met uw domein op internet met behulp van uw
  gebruikersnaam en uw wachtwoord. Vervolgens bekijkt u de status van de betreffende aangifte.


ontvangt de aangiftegegevens van Kalb en Partners Accountants/Adviseurs


 1. U ontvangt van ons een papieren uitdraai van de aangifte:
  • U heeft besloten de aangifte zelf via internet te versturen, ga naar stap 2
  • U heeft besloten de aangifte door ons te laten versturen. U tekent de aangifte voor akkoord en stuurt deze terug naar ons kantoor. Wij zorgen voor de uiteindelijke indiening, ga naar stap 4


 2. U heeft een uitdraai van de aangifte van ons ontvangen:
  • U maakt verbinding met uw domein op internet met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord en vult de aangifte online in, sla de aangifte op of maak hiervan een print. Vervolgens verzendt u de aangifte; ga naar stap 3


 3. Na indiening ontvangt u per e-mail bericht of de aangifte goed is ontvangen, ga naar stap 4


 4. Nadat u of Kalb en Partners Accountants/Adviseurs de aangifte heeft ingediend,kunt u in uw domein nakijken wat de status van deze aangifte is. U maakt verbinding met uw domein op internet met behulp van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Vervolgens bekijkt u de status van de betreffende aangifte.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.