sluiten

2 september 2007

Belastingplan 2008 en overige fiscale maatregelen

Uit het Belastingplan 2008 blijkt dat de regering zich vooral richt op de stimulering van de arbeidsparticipatie, verbetering van het ondernemersklimaat evenals de zogenaamde vergroening.

De belangrijkste belangwekkende maatregelen uit het Belastingplan 2008 zijn:

Verbetering ondernemersklimaat

Verlaging vennootschapsbelastingtarief
Vanaf 2008 vindt een verdere verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven plaats. De eerste schijf wordt verlengd van 25.000 euro naar 40.000 euro (tarief 20 procent). De tweede schijf wordt verlengd van 60.000 euro naar 200.000 euro. Het tarief in deze schijf wordt voorts verlaagd van 23,5 procent naar 23 procent. Het algemene vennootschapsbelastingtarief blijft gehandhaafd op 25,5 procent.

Flexibilisering ondernemerschap
Voorgesteld wordt om het voor ondernemers fiscaal gemakkelijker te maken om vanuit de ene onderneming zonder belastingheffing, een andere onderneming te starten. De maatregel zal de vorm krijgen van een ‘fiscale doorschuifregeling’.

Afschaffen meewerkaftrek
Met ingang van 1 januari 2008 zal de meewerkaftrek worden afgeschaft.

Vrouwelijke zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen kunnen aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsvoorziening van 16 weken. De uitkering is gerelateerd aan het inkomen van het voorgaande jaar met een maximum van 100 procent van het wettelijke minimumloon. De regeling zal naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar worden ingevoerd.

Vergroening belastingstelsel

Bijtelling in verband met privé-gebruik auto van de zaak
Voor zeer zuinige auto’s wordt de bijtelling in de inkomstenbelasting naar 14 procent van de waarde van de auto. Voorwaarde is dat de CO²-uitstoot voor een dieselauto maximaal 95 gram per kilometer is en voor een benzineauto niet hoger dan 110 gram per kilometer.
Voor andere auto’s wordt de bijtelling 25 procent. Dit tot nu toe nog 22%.
Beide maatregelen treden in werking op 1 januari 2008.

Invoering kilometerheffing
Vanaf 2011 vindt een gefaseerde invoering van de kilometerheffing plaats. De BPM en MRB worden dan naar rato verlaagd. De komende 5 jaar vindt een verlaging van de BPM met jaarlijks 5 procent plaats, de MRB wordt gelijktijdig verhoogd. Bestelauto’s voor gehandicapten zijn uitgezonderd van de verhoging.

Vliegbelasting
Met ingang van 1 juli 2008 vindt invoering van de vliegbelasting plaats. Deze belasting wordt opgelegd per vertrekkende passagier. Transferpassagiers zijn van de heffing uitgezonderd. Het tarief bedraagt 11,25 euro voor landen van de Europese Unie of afstanden tot 2500 kilometer. Voor langere afstanden is de belasting 45 euro. De belasting wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven.

Verpakkingenbelasting
Per 1 januari 2008 wordt eveneens de verpakkingenbelasting ingevoerd. Doel is om het gebruik van milieuontlastende verpakkingsmaterialen te stimuleren. Daarbij maakt de regeling onderscheid tussen 7 verpakkingsmaterialen: glas, aluminium, andere metalen, kunststof, papier en karton, hout en overige materiaalsoorten. Afhankelijk van de milieudruk kent iedere materiaalsoort een eigen belastingtarief. Bedrijven die jaarlijks minder dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen zijn vrijgesteld van belasting.

Stimulering arbeidsparticipatie

Geleidelijke afschaffing uitbetaling algemene heffingskorting
Voorgesteld is om de uitbetaling van de heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner in 15 jaar (6,66 procent per jaar) af te schaffen. De maatregel gaat pas in vanaf 1 januari 2009. Gezinnen met jonge kinderen (5 jaar of jonger) zijn uitgezonderd van deze maatregel. Er geldt een uitzondering voor degenen die voor 1 januari 1972 geboren zijn.

Verhoging van de arbeidskorting
Om deelname aan de arbeidsmarkt te stimuleren is voorgesteld om de arbeidskorting te verhogen. De arbeidskorting voor inkomens tot circa 40.000 euro wordt verhoogd met 32 euro per jaar. Bij een hoger inkomen wordt de arbeidskorting met 1,25 procent afgebouwd tot op het niveau van het huidige maximum van de arbeidskorting. In 2010 en 2011 vindt een verdere verhoging plaats tot respectievelijk 1.505 euro en 1.565 euro.

Versterking van de aanvullende combinatiekorting
Voorgesteld is om deze korting op te laten lopen met 3,1 procent van het inkomen boven de grens van 4.542 euro. In de komende kabinetsperiode vindt een geleidelijke verhoging van de aanvullende combinatiekorting plaats. De maximale inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting bedraagt 850 euro in 2009, 985 euro in 2010 en 1.570 euro in 2011.

Overige maatregelen

Fiscale ondersteuning pensioenopbouw afgetopt
Over een salaris van meer dan 185.000 euro per jaar is het niet meer mogelijk om fiscaal gefacilieerd pensioen op te bouwen. Vóór 1 januari 2009 opgebouwde pensioenrechten over een pensioengevend loon van meer dan 185.000 euro blijven gerespecteerd.

Doorbetaaldloonregeling gecontinueerd
Voorgesteld is dat ook in 2008 de doorbetaaldloonregeling kan worden toegepast als de dga voor de werknemersverzekeringen is verzekerd bij de werkmaatschappij en niet bij de houdstervennootschap.

Aanpassing eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait is op dit moment gemaximeerd tot 9.150 euro. Vanaf 1 januari 2009 vervalt dit plafond. Daarnaast wordt het percentage verhoogd van 0,55 procent tot 2,35 procent voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro, voor het deel dat uitgaat boven de 1 miljoen euro. In het Belastingplan zijn overigens geen maatregelen opgenomen die de hypotheekrenteaftrek (verder) beperken.

Beperking en afschaffing Buitengewone Uitgavenregeling
Per 1 januari 2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. Daarnaast vindt een verlaging van de drempel plaats van 11,5 procent naar 1,65 procent.

Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten
Vanaf volgend jaar geldt uitsluitend een vrijstelling van BTW voor medische diensten als het doel van de dienst de bescherming van de gezondheid is en als de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft gevolgd. Handelingen op het gebied van alternatieve geneeswijzen zijn dus niet meer vrijgesteld. De psycholoog is voortaan alleen vrijgesteld voor de diensten die hij verricht in het kader van de bescherming van de gezondheid. (als zogenoemde ‘gezondheidspsycholoog).

Bestrijding constructies onroerende zaaklichamen
Over de verkrijging van aandelen in onroerende zaakvennootschappen is onder bepaalde voorwaarden ook overdrachtsbelasting verschuldigd. In de praktijk bleek het mogelijk te zijn om met bepaalde constructies de belasting te ontlopen. Er worden maatregelen voorgesteld om (enkele van) deze constructies te bestrijden.

Accijns op drank en tabak omhoog
Om het gebruik van drank en tabak te ontmoedigen is een verdere verhoging van de drank- en tabaksaccijns voorgesteld. De accijns op een pakje sigaretten (20 stuks) wordt met 21 cent verhoogd en voor een pakje shag (50 gram) met 26 cent. De accijns op een pijpje pils van 0,3 liter wordt met circa 2,3 cent verhoogd.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.