sluiten

20 augustus 2014

Belastingherziening op komst

Het kabinet wil toe naar een hernieuwd belastingstelsel dat de werkgelegenheid en economische groei bevordert. De ambitie van dit kabinet is om met een stelselherziening 100.000 banen te creëren door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlichten.

De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen tevens sterk vereenvoudigen.

Dat staat in de brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’, die staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op 16 september 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en ondernemerschap wordt bevorderd. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk.

Werk

Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een betaalde baan. Voor mensen die al een baan hebben, wordt het profijtelijk om meer uren te gaan werken, indien dat mogelijk is. Voor werkgevers geldt dat lagere lasten op arbeid de drempel verlagen om meer mensen in dienst te nemen. Het kabinet ambieert op deze manier 100.000 banen te creëren, bovenop het effect van de herstellende economie.

Vereenvoudiging

Het is nadrukkelijk de bedoeling deze kabinetsperiode een begin te maken met de invoering van herzieningsmaatregelen. Wiebes kondigt in zijn brief de eerste stappen aan om het toeslagen- en belastingenstelsel te vereenvoudigen. Het kabinet werkt aan een voorstel voor rechtstreekse bekostiging van instellingen in de kinderopvang. Hierdoor daalt het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag met 99%.

Daarnaast wil het kabinet het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen, zonder dat het totaal aan lasten wordt verhoogd. 

Draagvlak

Wiebes geeft in zijn brief aan dat een stelselherziening onvermijdelijk leidt tot inkomsteneffecten. Het kabinet verwacht op basis van eerdere herzieningen dat 3 tot 5 miljard euro aan financiële ruimte nodig is voor lastenverlichting, waarmee inkomenseffecten kunnen worden gecompenseerd. Zodra deze financiële middelen de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet deze inzetten als de benodigde smeerolie voor de stelselherziening.

Omdat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt, wil het kabinet breed draagvlak verwerven: “Herzieningen voltrekken zich over kabinetsperioden heen en vragen daarom een meer robuuste politieke en maatschappelijke welwillendheid.”

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.