sluiten

2 januari 2007

Belangrijkste maatregelen per 1 januari 2007 op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In totaal is er in 2007 500 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de koopkracht van burgers.

Koopkracht
In totaal is er in 2007 500 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de koopkracht van burgers. Wat mensen daar precies van merken, hangt af van hun individuele situatie. Over de gehele linie gaan huishoudens er tussen de ¾ en 1 ½ procent in koopkracht op vooruit. Extra aandacht gaat uit naar gezinnen met kinderen. Zo stijgt de kinderbijslag met gemiddeld 35 euro per kind per jaar. Ouders profiteren ook van een lagere ouderbijdrage voor de kinderopvang. De koopkracht van ouderen wordt ondersteund door AOW'ers een extra tegemoetkoming te geven van 48 euro per jaar. Dat geldt ook voor mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Loonstrookjes
Het loonstrookje ziet er over het algemeen gunstig uit. Het bedrag onder aan de streep neemt gemiddeld toe met 20 tot 40 euro (zonder loonstijging), als gevolg van een aantal maatregelen. Zo daalt het belastingtarief voor de eerste schijf met 0,5 procent en de tweede met 0,05 procent. Ook de verlaging van de werknemerspremie voor de werkloosheidsverzekering met 1,35 procent naar 3,85 procent kan een gunstig effect hebben op het salaris. Voor een modaal gezin levert dit een voordeel op van 200 euro per jaar. De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 21 euro. De arbeidskorting gaat met 20 euro omhoog en ook de aanvullende combinatiekorting stijgt met 80 euro.
Verder zal in veel sectoren voor 2007 een contractloonstijging worden afgesproken en worden in sommige sectoren de pensioenpremies verlaagd. Het loonstrookje kan hierdoor (in de loop van 2007) gunstiger uitvallen.

Het loonstrookje kan tegenvallen voor werknemers die tot nu toe de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang als post op hun loonstrookje zagen staan. Deze post vervalt omdat werknemers de werkgeversbijdrage rechtstreeks via de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen. Deze verandering tast dus niet de koopkracht van werknemers aan.

Bijstand, WW en WIA
Burgers die een beroep doen op een bijstands- of werkloosheidsuitkering hoeven vanaf 2007 hun gegevens maar één keer aan te leveren. Dat is in de wet geregeld. Per klant komt er één elektronisch dossier dat de instanties die betrokken zijn bij het verstrekken van uitkeringen (CWI, UWV en gemeenten) kunnen raadplegen. Dat levert bijvoorbeeld iemand die voor het eerst een aanvraag indient, ongeveer twee uur tijdwinst op.

Het UWV krijgt in 2007 14,3 miljoen euro extra voor re-integratiecoaches WW. Deze coaches kunnen mensen met een WW-uitkering persoonlijk begeleiden naar een nieuwe baan. De ervaringen met de re-integratiecoaches zijn positief en de klanten zijn tevreden. Met de 14,3 miljoen euro extra wordt bijgedragen aan de bekostiging van in totaal 625 re-integratiecoaches WW die 75.000 mensen intensief kunnen begeleiden.

Mensen die bij de gemeente bijstand aanvragen, krijgen recht op een voorschot van minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering. Het voorschot moet binnen vier weken na de aanvraag worden uitbetaald en wordt iedere vier weken herhaald totdat de uitkering ingaat. Het voorschot voorkomt dat mensen die bijstand hebben aangevraagd in de problemen raken doordat ze een periode zonder inkomsten zitten.

Mensen die volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanaf 1 januari 2007 een hogere uitkering. De uitkering gaat van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Degenen die al in 2006 al een uitkering hadden krijgen de verhoging met terugwerkende kracht.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een eigen bedrijf willen beginnen, krijgen een extra fiscale stimulans. Zij krijgen een aftrekpost van 12.000 euro in het eerste jaar, 8.000 euro in het tweede jaar en 4.000 euro in het derde jaar. Voorwaarde is dat zij minstens 800 uur per jaar werken; dat is minder dan de standaardeis van 1225 uur.

Dienstverlening aan huis
Door de nieuwe 'regeling dienstverlening aan huis' worden particulieren die maximaal drie dagen in de week een hulp in en rondom het huis nemen vrijgesteld van het afdragen van premies en loonbelasting.

Kinderopvang
Door 125 miljoen euro extra uit te trekken voor kinderopvang wil het kabinet de kinderopvang beter betaalbaar maken. De extra investering leidt tot een flinke kostenbesparing bij tachtig procent van de gezinnen die gebruikmaken van de kinderopvang. Vooral de midden- en hogere inkomens gaan erop vooruit. De inkomensgrens waarop de overheid bijdraagt in de kosten voor het eerste kind, wordt verhoogd van 96.000 naar 130.000 euro. Werkgevers worden verplicht bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Die bijdrage wordt geïnd via een verhoging van het werkgeversdeel van de WW-premie. Voor ouders betekent dit dat het in 2007 allemaal een stuk simpeler wordt: ze hebben voor de bijdrage in de kosten van kinderopvang alleen nog maar te maken met de Belastingdienst.

Door deze maatregelen kan het netto voordeel voor huishoudens die 90.000 euro verdienen en één of twee kinderen twee dagen op de opvang hebben, oplopen tot bijna 900 euro per jaar (bij een belastbaar gezinsinkomen van 90.000 euro). Als twee kinderen drie dagen naar de opvang gaan, is het verschil (bij een belastbaar inkomen van 90.000 euro) 1300 euro per jaar. Ouders met een laag inkomen (130 procent van het minimumloon) betalen in 2007 voor het eerste kind in de opvang 0,33 eurocent per uur, bij een gemiddelde uurprijs van 5,45 euro. Van de totale kosten van kinderopvang in Nederland in 2007 (circa 2 miljard euro) dragen de ouders gemiddeld 20% van de kosten. Dit varieert bij het eerste kind van 3,5 % voor de ouders met de laagste inkomens tot 66 % voor de ouders met de hoogste inkomens Verder lopen er in 2007 verschillende projecten om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Daarnaast krijgen de basisscholen aan het begin van het schooljaar 2007-2008 de wettelijke taak om de aansluiting met de kinderopvang te regelen.

Levensloopregeling
In 2007 krijgen deelnemers aan de levensloopregeling een hogere korting op de inkomstenbelasting als zij hun verlof opnemen. Dit bedrag was per deelgenomen jaar 185 euro en wordt 188 euro. Ouders die gebruikmaken van de levensloopregeling en onbetaald ouderschapsverlof opnemen, krijgen in 2007 ook een hoger fiscaal voordeel. Dit was in 2006 636 euro per maand bij voltijd ouderschapsverlof en dat wordt in 2007 650 euro. De fiscale tegemoetkoming bij ouderschapsverlof kent een maximum van drie maanden per kind. Beide ouders kunnen hier gebruik van maken.

Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
Met het in werking treden van de nieuwe Arbowet schrijft de overheid niet meer tot in detail voor op welke manier ondernemingen hun werknemers veilig en gezond moeten laten werken. De overheid regelt wèl wat het minimale beschermingsniveau moet zijn, maar hoe werkgevers en werknemers dat bereiken mogen zij samen bepalen. Vakbonden en werkgeversorganisaties leggen de afspraken die zij in de verschillende sectoren maken, vast in zogenoemde arbocatalogi. Daarin kunnen bedrijven vervolgens opzoeken op welke manieren en met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen. Doordat de nieuwe Arbowet veel minder regels voorschrijft, besparen werkgevers in totaal 99 miljoen euro.

Met de nieuwe Arbeidstijdenwet die ingaat vanaf 1 april 2007 krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte om samen afspraken te maken over werktijden. Er gaan minder regels gelden voor het maximaal aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Aparte regels worden afgeschaft en pauzes worden een zaak van de werkgever en de werknemer.

Pensioenen
Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid dat hun pensioenfonds solide genoeg is om de pensioenen uit te betalen. Hiervoor worden strengere eisen gesteld aan het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Het toezicht op de pensioenfondsen wordt volgend jaar versterkt, onder meer door een nieuw financieel toetsingskader. De nieuwe Pensioenwet verplicht de pensioenfondsen vanaf 2007 meer en duidelijkere informatie te geven aan werknemers en gepensioneerden. Ook de medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen is wettelijk geregeld.

Leren & werken
Het kabinet stelt in 2007 115 miljoen euro beschikbaar voor projecten die leren en werken combineren. Met dat geld kan onder andere de samenwerking tussen scholen, gemeenten, kenniscentra, werkgevers en werknemers op regionaal niveau worden verbeterd. Zo komen er onder andere extra leer-werktrajecten voor volwassenen met te weinig opleiding en worden leer-werktrajecten voor jongeren opgezet en komt er een fonds dat de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven gaat stimuleren.

Werknemers die een procedure volgen waarbij zij hun elders verworven competenties (EVC) omzetten in een diploma, komen onder voorwaarden in aanmerking voor een belastingvoordeel. Werkgevers die een dergelijke EVC-procedure voor hun werknemers betalen, krijgen een belastingvoordeel van 300 euro.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.