sluiten

31 oktober 2017

Arbowet gewijzigd: wat verandert er voor u?

 

Inleiding

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft u twee verplichtingen ten aanzien van uw werknemers. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken en zonder schade voor hun gezondheid. Die verplichting heeft u ook ten aanzien van door u ingehuurde krachten. Daarnaast moet u samen met de arbodienst uw zieke werknemers adequaat naar herstel begeleiden. Per 1 juli 2017 zijn daar nieuwe verplichtingen bijgekomen door wijziging van de Arbowet. Welke en wanneer u contracten hierop moet aanpassen, leest u hierna. Tot slot geven we u nog twee belangrijke tips.

 

Instemming OR of personeelsvertegenwoordiging bij keuze preventiemedewerker

U moet zich bij uw arbobeleid laten bijstaan door minimaal één deskundige werknemer (de ‘preventiemedewerker’). Hij/zij houdt zich bezig met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Nieuw is dat een eventueel aanwezige ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de keuze voor de persoon van preventiemedewerker en zijn/haar positie. De preventiemedewerker wordt minimaal betrokken bij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en bij de uitvoering van de maatregelen daaruit. Ook werkt hij/zij samen met de bedrijfsarts, arbodienst en met onder meer OR, PVT of - bij ontbreken daarvan - met andere, belanghebbende werknemers.

 

Andere rol bedrijfsarts arbodienst

  • De bedrijfsarts krijgt een andere, meer adviserende rol. Naast de bestaande verzuimbegeleiding en samenwerking met de preventiemedewerker, adviseert hij/zij u over het algemeen beleid inzake preventie van arbeidsongevallen en gezondheidsklachten. Ook adviseert de bedrijfsarts over en toetst hij/zij de RI&E. Daarnaast:
  • meldt de bedrijfsarts beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB);
  • moet hij/zij vrij bezocht kunnen worden door werknemers – ook als zij niet ziek zijn - en stelt hij/zij hen in de gelegenheid om periodiek een onderzoek te ondergaan, gericht op het voorkomen en beperken van gezondheidsrisico’s;
  • mag de bedrijfsarts – ook buiten u om – elke arbeidsplaats in het bedrijf bezoeken en hierover overleg plegen met de preventiemedewerker, OR, PVT of uw werknemers;
  • moet de bedrijfsarts een verzoek om een andere bedrijfsarts te raadplegen voor een second opinion honoreren van een werknemer die het niet eens is met zijn/haar advies, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
  • moet een bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben.

 

Aanpassen contracten

Hoe de bedrijfsarts de taken uitvoert, legt u vast in de contracten met de arbodienst. Bestaande contracten moeten dan ook worden aangepast. Bestond uw contract echter al op 30 juni 2017, dan heeft u daarvoor nog tot 1 juli 2018 de tijd. Maar kom tijdig in actie. Bent u te laat, dan volgt een boete.

Verlengingen van bestaande contracten met arbodiensten worden als ‘nieuwe’ contracten gezien.

 

Twee tips tot slot

Veel van de kosten voor de nieuwe verplichtingen komen voor uw rekening. Maak daarom met de arbodienst afgebakende en op uw bedrijf gerichte afspraken. Maak, gelet op de privacywetgeving, ook afspraken met de arbodienst over de uitvraag en aanlevering van gegevens die u nodig heeft om financiële voordelen, zoals de no-risk polis en -  in 2018 - de loonkostenvoordelen, te benutten.

 

Meer weten?

Wenst u advies, bijstand of heeft u meer informatie nodig om aan de nieuwe arboverplichtingen te voldoen? Neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar Rob Raaijmakers.

Wij helpen u graag verder.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.